‘Yanlarına kâr kalmayacak’

İl Ge­nel Mec­li­si AK Par­ti Grup Top­lan­tı­sı dün par­ti bi­na­sın­da ger­çek­leş­ti.

‘Yanlarına kâr  kalmayacak’

RE­CEP ME­BET

AK Par­ti Mer­kez İl­çe Baş­ka­nı Er­han Akar’ın yö­net­ti­ği top­lan­tı­ya İl Ge­nel Mec­li­si Baş­ka­nı Ha­lil İb­ra­him Ka­ya, ba­zı par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri ve AK Par­ti­li Mec­lis Üye­le­ri ka­tıl­dı.
İl Ge­nel Mec­li­si AK Par­ti Grup Baş­kan­ve­ki­li Ab­dul­lah Me­te­oğ­lu’nun ma­ze­re­ti ne­de­niy­le ka­tı­la­ma­dı­ğı top­lan­tı­da ko­nu­şan Er­han Akar, Hak­ka­ri'de Ast­su­bay eşi­ni zi­ya­ret­ten dö­ner­ken te­rör ör­gü­tü PKK'nın ha­in tu­za­ğı ile şe­hit olan Nur­can Ka­ra­ka­ya ile 11 ay­lık be­be­ği Mus­ta­fa Be­dir­han Ka­ra­ka­ya’nın ve­fa­tın­dan duy­du­ğu üzün­tü­yü di­le ge­ti­re­rek söz­le­ri­ne baş­la­dı.
“Ge­rek bu dün­ya­da ge­rek­se ahi­ret­te bu­nu ya­pan­la­rın ya­nı­na kâr kal­ma­ya­cak” di­yen Akar, dağ­lar­da bö­cek gi­bi ya­şa­yan te­rö­rist­ler­den ha­in sal­dı­rı­nın he­sa­bı­nın so­ru­la­ca­ğı­nı söy­le­di.
Kal­leş sal­dı­rı­la­ra rağ­men te­rö­rist­le­rin ha­in emel­le­ri­ne ula­şa­ma­ya­cak­la­rı­nı vur­gu­la­yan Akar, “Bu mil­let bu­ra­da ol­du­ğu müd­det­çe va­tan ha­in­le­ri­ne bu ül­ke­yi tes­lim et­me­di, as­la tes­lim et­me­ye­cek. Mil­le­ti­mi­zin des­te­ğiy­le bu dev­let ha­in­le­rin hak­kın­dan gel­me­ye de­vam ede­cek” de­di.

 

‘HALK NE DER­SE O...’
AK Par­ti’nin Türk si­ya­se­ti­ne önem­li bir viz­yon ka­zan­dır­dı­ğı­nı an­la­tan Er­han Akar, “Cum­hur­baş­ka­nı­mız’ın da de­di­ği gi­bi halk ne der­se o... Ar­tık si­ya­set hal­kın ta­lep­le­ri­ne gö­re şe­kil­le­ni­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Mil­le­ti­miz bu­gü­ne ka­dar AK Par­ti’ye ve Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za ge­re­ken des­te­ği ver­miş­tir. Bu sü­reç­te ye­rel­de de Tay­yip Er­do­ğan­lar ara­nır ha­le gel­di. Şart­lar bir ke­na­ra bı­ra­kı­la­rak sa­de­ce hal­kın ta­lep­le­ri göz önü­ne alı­na­rak Be­le­di­ye Baş­kan aday­la­rı­nı ve Mec­lis Üye­le­ri­ni be­lir­le­ye­ce­ğiz” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Ağus­tos ayın­da İl Ge­nel Mec­li­si’nde top­lam 18 mad­de­nin gö­rü­şü­le­ce­ği­ni be­lir­ten Akar, “Kır­sal­da yap­tı­ğı­mız gü­zel iş­le­re her­kes şa­hit. Bun­lar el­bet­te bi­zim gö­re­vi­miz ama yap­tık­la­rı­mı­zın far­kı­nı gör­mek is­te­yen­ler, AK Par­ti ik­ti­dar­la­rı ön­ce­si­ne ba­ka­bi­lir­ler. Bu doğ­rul­tu­da sü­re­cek ça­lış­ma­lar­la Tür­ki­ye mua­sır me­de­ni­yet­ler se­vi­ye­si­nin üze­ri­ne çı­ka­cak” di­ye ko­nuş­tu.
Top­lan­tı, ya­pı­lan açık­la­ma­la­rın ar­dın­dan ba­sı­na ka­pa­lı ola­rak de­vam et­ti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER