‘Yaşananlardan ders almalı, ümmet olmalıyız’

Saa­det Par­ti­si Ço­rum İl Baş­ka­nı İb­ra­him Zor­lu, Sreb­re­nit­sa kat­li­amıy­la il­gi­li açıklamada bulundu.

‘Yaşananlardan ders  almalı, ümmet olmalıyız’

Saa­det Par­ti­si Ço­rum İl Baş­ka­nı İb­ra­him Zor­lu, Sreb­re­nit­sa kat­li­amı­nın yıl dö­nü­mün­de yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Müs­lü­man­la­rın, ya­şa­nan­lar­dan ders al­ma­sı ve üm­met ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Müs­lü­man­lar ölür­ken, dün­ya­nın kör, sa­ğır ve dil­siz ol­du­ğu za­man­da inan­mış iki ada­mın çık­tı­ğı­nı söy­le­yen Zor­lu, şun­la­rı di­le ge­tir­di:


“Bü­tün bu kat­li­am­lar ya­şa­nır­ken bir ki­şi, “Al­lah'a ye­min ede­rim ki biz kö­le ol­ma­ya­ca­ğız” sö­züy­le Mü­ca­hid Ali­ya İz­zet Be­go­viç, bü­yük bir li­der ol­du­ğu­nu hay­kı­rı­yor­du kö­re­be oy­na­yan dün­ya­ya. Ya­şa­nan bu zu­lüm kar­şı­sın­da bir li­der da­ha ses­siz­li­ği­ni bo­zu­yor, dün­ya ge­ne­lin­de yar­dım kam­pan­ya­sı baş­la­ta­rak top­la­dık­la­rıy­la bir ten­ce­re fab­ri­ka­sı­nın ro­ket fab­ri­ka­sı­na dö­nüş­me­si­ni, bu si­lah­la­rın Bos­na­lı Müs­lü­man­la­rın eli­ne geç­me­siy­le sa­va­şın İs­lam'ın le­hi­ne ge­liş­me­si­ni sağ­lı­yor­du. Bos­na pa­ra­la­rı­nı ağız­la­rı­na sa­kız ya­pan­la­ra inat ba­şar­mış­tı. Mü­ca­hid Nec­met­tin Er­ba­kan. Her iki li­de­ri de bu ve­si­le ile bir kez da­ha rah­met­le anı­yo­ruz.


2. Dün­ya Sa­va­şı'ndan son­ra ya­şa­nan en bü­yük acı, Sreb­re­nit­sa in­san­lık ta­ri­hi­ne ka­ra bir le­ke ola­rak ge­çer­ken, 23. yı­lın­da soy­kı­rım acı­sı­nı Müs­lü­man­lar ola­rak yü­re­ği­miz­de ta­ze­cik his­se­di­yo­ruz. Bu­gün Müs­lü­man­lar ola­rak bü­tün şe­hid­le­ri­mi­zi rah­met­le anı­yo­ruz ve he­pi­mi­ze sa­bır­lar di­li­yo­ruz.


Çün­kü yer­yü­zü­ne hu­zur ve ba­rı­şı te­sis et­me gö­re­vi Müs­lü­man­la­rın­dır. Bu so­rum­lu­lu­ğu­mu­zu ha­tı­rı­mız­dan çı­kar­ma­ma­lı ve bü­tün in­san­lı­ğın kur­tu­lu­şu için mü­ca­de­le et­me­li­yiz.  İyi in­san ol­ma­nın en kı­sa yo­lu bu­dur.”     (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2018, 11:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER