Yıldırım, kadınlar ve gençlerle buluştu

Se­çim ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da zi­ya­ret­le­ri­ni sür­dü­ren AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Se­rap Yıl­dı­rım, Mi­mar Si­nan Ma­hal­le­sin­de ba­yan­lar ve genç­ler­le bir ara­ya gel­di

Yıldırım, kadınlar ve gençlerle buluştu

Se­çim ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da zi­ya­ret­le­ri­ni sür­dü­ren AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Se­rap Yıl­dı­rım, Mi­mar Si­nan Ma­hal­le­sin­de ba­yan­lar ve genç­ler­le bir ara­ya gel­di

AK Par­ti Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Mer­yem De­mir ve yö­ne­tim üye­le­ri ile ma­hal­le teş­ki­la­tı­nın da eş­lik et­ti­ği zi­ya­ret­te ko­nu­şan Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Yıl­dı­rım, “Si­ya­se­ti hal­kı­mı­za hiz­met, ül­ke­mi­zi ge­liş­miş ül­ke­ler se­vi­ye­si­ne çı­ka­ra­bil­mek için ya­pı­yo­ruz. Bu­nun için de par­ti­mi­zin ve hal­kı­mı­zın ver­di­ği gö­rev­le­ri en iyi şe­kil­de ye­ri­ne ge­tir­mek adı­na ge­ce gün­düz ça­lı­şı­yo­ruz. Si­zin gi­bi genç­le­re her za­man ih­ti­ya­cı­mız var. Her şey­den önem­li­si, bu ül­ke siz­ler­le var ola­cak. Tür­ki­ye'nin, ge­le­ce­ğin asil sa­hip­le­ri siz­ler ola­cak­sı­nız. Siz­le­rin ih­ti­yaç­la­rı, dü­şün­ce­le­ri ha­zır­la­dı­ğı­mız pro­je­le­rin en ön sı­ra­sın­da. Genç­le­ri­mi­ze gü­ve­ni­yo­ruz. Genç­le­ri­mi­zi ya­rın­la­rı­mı­zın te­mi­na­tı ola­rak gö­rü­yo­ruz.” de­di.

Özel­lik­le genç­le­rin ka­rar al­ma­la­rı­nı, da­ha er­ken ka­tı­lı­mı­nı sağ­la­ya­rak se­çil­me ya­şı­nın 25’ten 18’e dü­şü­rül­dü­ğü­nü ha­tır­la­tan Yıl­dı­rım, genç­le­rin dün­ya­da­ki ge­liş­me­le­ri ya­kın­dan ta­kip et­tik­le­ri­ni, so­rum­lu­luk sa­hi­bi ola­rak ül­ke me­se­le­si­ne da­ha yo­ğun il­gi­len­dik­le­ri­ni, da­ha bi­linç­li ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. 

15 Tem­muz’da genç­le­rin va­ta­nı için en ön sı­ra­lar­da tan­ka, tü­fe­ğe kar­şı ca­nı pa­ha­sı­na mü­ca­de­le et­tik­le­ri­ni, bun­dan do­la­yı çok gu­rur­lan­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di. 

İş­siz­lik so­ru­nun­dan bah­se­den genç­le­re Yıl­dı­rım, “Sz des­tek­le­ri­ni­zi biz­den esir­ge­mez­se­niz Mec­lis­te da­ha güç­lü olu­ruz, siz­le­re im­kan­lar sağ­la­rız.” di­ye ce­vap ver­di.  

Ka­dın­la­rın ken­di ayak­la­rı üze­rin­de du­ra­bil­me­si, da­ha güç­lü ol­ma­sı için, ka­dın­la­rın her alan­da­ki şart­la­rı­nı da­ha iyi­le­re ta­şı­mak için ça­lı­şa­cak­la­rı­nı vur­gu­la­yan Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Se­rap Yıl­dı­rım, “Ba­yan­la­rı­mı­zın ken­di­le­ri­ni gös­ter­me­si, ge­liş­tir­me­si, boş za­man­la­rı­nı de­ğer­len­dir­me­si için ka­dın kül­tür mer­kez­le­ri açıl­dı. Bun­lar­dan mut­la­ka ya­rar­la­nın. 

Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ka­dın­lar için söy­le­di­ği gi­bi ‘Ka­dın eme­ği ol­ma­yan, ka­dın eli değ­me­yen her iş bi­ze gö­re ya­rım­dır.” di­ye ko­nuş­tu. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER