14
Eyl 2018
Sohbet mi Tartışma mı?

Soh­bet, bir ve­ya bir­den faz­la ki­şiy­le ül­fet ve ün­si­yet edip on­lar­la uyum­lu ve uy­sal bir şe­kil­de ar­ka­daş ve dost ol­mak an­la­mı­na ge­lir. Tar­tış­ma ise mü­na­ka­şa, atış­ma ve çe­kiş­me gi­bi...

MAKALEYİ OKU
07
Eyl 2018
Ayrılık / Boşanma

Ev­li­lik, iki fark­lı cin­sin tek vü­cut ol­ma­la­rı ama­cıy­la ya­pı­lan bir­lik­te­lik­tir. İki gö­nül se­vin­ce dün­ya toz pem­be gö­rü­lür. İki fark­lı ai­le­nin bir­bir­le­ri­ne uyum­la­rı hiç ak­la gel­mez....

MAKALEYİ OKU
31
Ağu 2018
Evlilikte Sosyal Statü Denkliği

Denk­lik ko­nu­sun­da İs­lam alim­le­ri ge­nel­lik­le Müs­lü­man oluş, soy­lu bir ai­le­den ge­liş, din­dar oluş ko­nu­sun­da ge­niş yo­rum­lar­da bu­lun­muş­lar­dır. Gü­nü­müz­de res­men kö­le­lik kalk­mış...

MAKALEYİ OKU
17
Ağu 2018
Gabi-Gani Sorunu

Fark­lı din­ler­den ve kül­tür­ler­den in­san­la­rın ev­li­lik­le­ri, bir ta­kım ta­viz­ler­le baş­lar ve so­run­lar­la de­vam eder. Bu tür ev­li­lik­le­re "Kar­ma ev­li­lik" de­nil­mek­te­dir. Ya­ban­cı­lar­la...

MAKALEYİ OKU
10
Ağu 2018
Evlilikte Denklik

Eş­le­rin kar­şı­lık­lı hu­zur ve sü­kun bul­ma­la­rı, ev­li­lik bir­li­ği için­de bir ta­kım mas­la­hat­la­rın ger­çek­leş­me­si, ka­rı ko­ca­nın bir­bi­ri­ne denk ol­ma­sıy­la ko­lay­la­şır. Ata söz­le­rin­de...

MAKALEYİ OKU
03
Ağu 2018
İslâm Nazarýnda Evlilik

Ev­len­mek, ai­le yu­va­sı kur­mak için ya­pı­lır. Zevk için ve­ya de­ne­me amaç­lı ev­li­lik ya­pı­la­maz. Ev­li­lik; bir­bir­le­riy­le iyi an­la­şan iki ru­hun tek bir vü­cut olur­ca­sı­na bir­bir­le­ri­ne uy­ma­sı...

MAKALEYİ OKU
27
Tem 2018
Cemaat Diye Ortaya Çıkıyorlar

Ay­nı duy­gu ve dü­şün­ce­de olan in­san­la­rın oluş­tur­du­ğu top­lu­luk­la­ra ce­mi­yet de­nil­di­ği hal­de ay­nı inanç ve amaç et­ra­fın­da bir ara­ya ge­len top­lu­luk­la­ra da ce­ma­at de­nil­mek­te­dir. ...

MAKALEYİ OKU
29
Haz 2018
Diyet ve Âkile'nin Sorumluluğu

Di­yet, öl­dü­rü­len ki­şi için öden­me­si ge­re­ken taz­mi­nat (kan pa­ra­sı) ola­rak bi­li­nir. Ba­ka­ra 178. ayet­le İslâm ön­ce­si dö­ne­min ko­lek­tif so­rum­lu­luk ve öç al­ma, kan da­va­sı an­la­yı­şı...

MAKALEYİ OKU
22
Haz 2018
Birkaç Nükte

Bak­ka­lın çok hoş­soh­bet bir pa­pa­ğa­nı var­mış. Onun sa­ye­sin­de müş­te­ri­le­ri­ni sü­rek­li ar­tı­rı­yor­muş. Bir gün bak­kal Cu­ma na­ma­zı­na gi­din­ce içe­ri­ye da­lan ke­di, pa­pa­ğa­nı ya­ka­la­ma­ya...

MAKALEYİ OKU
20
Nis 2018
Vakıflar ve Sosyal Hayatımızdaki Yeri

Va­kıf, söz­lük­te dur­mak, dur­dur­mak, alı­koy­mak an­lam­la­rın­da­dır. Te­rim ola­rak, bir ma­lın ma­li­ki ta­ra­fın­dan di­ni, ic­ti­mar ve hay­ri bir ga­ye­ye ebe­di­yen tah­si­si­dir. Bir baş­ka ifa­dey­le...

MAKALEYİ OKU