16
Mar 2018
Osman Gazi'nin Kur'an-ı Kerim'e Saygısı

Os­man Ga­zi, Şeyh Ede­ba­li'yi sık sık zi­ya­ret edi­yor­du. Bir de­fa­sın­da ge­ce ko­nuk ol­mak zo­run­da kal­dı. Uzun sü­ren soh­be­tin so­nun­da ken­di­si­ne bir oda gös­te­ril­di. Ora­da yat­mak du­ru­mun­da...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
Osmanlı Devleti’nin Manevi Mimari EDEBALI

Gİ­RİŞ: Dev­let­le­rin ta­ri­hin ilk hü­küm­dar­lar­dan baş­la­mak bir ge­le­nek ol­muş­tur. Dev­le­ti ku­ran ki­şi ola­rak hep o gös­te­ril­miş­tir. As­lın­da o dev­le­tin ku­ru­luş fel­se­fe­si­ni or­ta yan...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
Eğitime ve edebiyata adanmış bir ömür

Bir'iz Edebiyat'ın düzenlediği Müzik ve Şiir Dinletisinde Çorum'dan Eğitimci- Araştırmacı Yazar Ethem Erkoç ile Çorum Elvan Çelebi Eski Belediye Başkanı ve Aşıkpaşa'nın torunu Hamdi Özseçer Aşıkpaşa Gazetesi ile...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
Beddua

Bi­ri­nin, bir kav­min ya da bir top­lu­lu­ğun aley­hi­ne dua et­me­ye bed­dua de­nil­mek­te­dir. Bed­dua; bi­ri­le­ri­nin kö­tü­lü­ğü­nü is­te­mek, bi­ri­nin kö­tü­lü­ğü için dua et­mek, Al­lah ta­ra­fın­dan...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
Duanın Faydaları

Dua insanın Rabbine teslimiyetidir. Dua den insan; bütün zayıflığı, acizliği ve ihtiyaçları içinde, yüce Allah'ın sonsuz kudretinin ve yüceliğinin, isteklerini ancak O'nun lütfu ve yardımıyla elde edebileceğinin bilincinde olmalıdır....

MAKALEYİ OKU