20
Nis 2018
Vakıflar ve Sosyal Hayatımızdaki Yeri

Va­kıf, söz­lük­te dur­mak, dur­dur­mak, alı­koy­mak an­lam­la­rın­da­dır. Te­rim ola­rak, bir ma­lın ma­li­ki ta­ra­fın­dan di­ni, ic­ti­mar ve hay­ri bir ga­ye­ye ebe­di­yen tah­si­si­dir. Bir baş­ka ifa­dey­le...

MAKALEYİ OKU
13
Nis 2018
Osmanlı'da Nüfus sayımı

Her dev­let sa­hip ol­du­ğu nü­fus po­tan­si­ye­li­ni tes­pit et­mek is­ter. Yü­rü­te­ce­ği po­li­ti­ka­la­rı, ya­pa­ca­ğı ya­tı­rım­la­rı, eği­tim­den sağ­lı­ğa ka­dar bü­tün pro­je­le­ri ona gö­re...

MAKALEYİ OKU
06
Nis 2018
Sahih-i Buhari Hatmi

Ha­tim de­yin­ce, Kur'an-ı Ke­rim'i ez­ber ve­ya yü­zün­den, baş­tan so­na ka­dar oku­mak ak­la ge­lir.  Enes b. Ma­lik'ten ge­len bir ri­va­yet­te Hz Pey­gam­ber (sav) "Amel­le­rin en ha­yır­lı­sı, Kur'an...

MAKALEYİ OKU
30
Mar 2018
Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye Nasihatleri

Ede­ba­li haz­ret­le­ri, genç Os­man Ga­zi'yi ter­bi­ye ve ta­sar­ru­fu al­tı­na al­mış­tı. Her zi­ya­re­tin­de ona öğüt­ler ve­ri­yor­du. Gü­zel ah­lak, di­ğer­gam­lık, ağır­baş­lı­lık ol­gun­luk tel­kin...

MAKALEYİ OKU
23
Mar 2018
Kurtuluşta Şeyh Edebali'nin Etkin Rolü

Ho­ca Saa­det­tin Efen­di'nin ün­lü ese­ri Ta­cü't-Te­va­rih'te­ki şu bil­gi­ler, onun Os­man­lı dev­le­ti­nin ku­ru­luş ve iş­le­yi­şin­de­ki ro­lü­nü or­ta­ya ko­yar:  "Ede­ba­li, yü­ce ma­kam...

MAKALEYİ OKU
16
Mar 2018
Osman Gazi'nin Kur'an-ı Kerim'e Saygısı

Os­man Ga­zi, Şeyh Ede­ba­li'yi sık sık zi­ya­ret edi­yor­du. Bir de­fa­sın­da ge­ce ko­nuk ol­mak zo­run­da kal­dı. Uzun sü­ren soh­be­tin so­nun­da ken­di­si­ne bir oda gös­te­ril­di. Ora­da yat­mak du­ru­mun­da...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
Osmanlı Devleti’nin Manevi Mimari EDEBALI

Gİ­RİŞ: Dev­let­le­rin ta­ri­hin ilk hü­küm­dar­lar­dan baş­la­mak bir ge­le­nek ol­muş­tur. Dev­le­ti ku­ran ki­şi ola­rak hep o gös­te­ril­miş­tir. As­lın­da o dev­le­tin ku­ru­luş fel­se­fe­si­ni or­ta yan...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
Eğitime ve edebiyata adanmış bir ömür

Bir'iz Edebiyat'ın düzenlediği Müzik ve Şiir Dinletisinde Çorum'dan Eğitimci- Araştırmacı Yazar Ethem Erkoç ile Çorum Elvan Çelebi Eski Belediye Başkanı ve Aşıkpaşa'nın torunu Hamdi Özseçer Aşıkpaşa Gazetesi ile...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
Beddua

Bi­ri­nin, bir kav­min ya da bir top­lu­lu­ğun aley­hi­ne dua et­me­ye bed­dua de­nil­mek­te­dir. Bed­dua; bi­ri­le­ri­nin kö­tü­lü­ğü­nü is­te­mek, bi­ri­nin kö­tü­lü­ğü için dua et­mek, Al­lah ta­ra­fın­dan...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
Duanın Faydaları

Dua insanın Rabbine teslimiyetidir. Dua den insan; bütün zayıflığı, acizliği ve ihtiyaçları içinde, yüce Allah'ın sonsuz kudretinin ve yüceliğinin, isteklerini ancak O'nun lütfu ve yardımıyla elde edebileceğinin bilincinde olmalıdır....

MAKALEYİ OKU