06
Ara 2018
Siz ve Çocuklarınız

Evlenmeden önce mutlu beraberlik hayali kurulur. Arzu edilen de budur. Ama cicim ayları geçtikten sonra, epeyce boş gezip tozduktan sonra artık vaktimiz geçiyor, biz de çoluk çocuğa kavuşsak demeye başlanır. Kısmetse bir gün bir çocuk dünyaya...

MAKALEYİ OKU
22
Kas 2018
Ölümsüz Köy

Biz, çocukluğumuzda babalarımızın, dedelerimizin anlattıkları hikayelerle büyüdük. Televizyonumuz, çizgi filmimiz, hele de internetimiz yoktu. Anlatılanı iyi dinlerdik. Hafızamıza, beynimize adeta hazırdık. Bir akşam babam, bir hikaye anlattı:...

MAKALEYİ OKU
19
Eki 2018
Nurettin Topçu ve Din Eğitimi

Nu­ret­tin Top­çu (1909-1975) ba­tı­da dok­to­ra yap­mış, ama özü­nü kay­bet­me­miş bir ay­dın, bir mü­te­fek­kir, bir en­te­lek­tü­el fel­se­fe­ciy­di. Do­çent­lik im­ti­ha­nı­nı ver­di­ği hal­de üni­ver­si­te­ye...

MAKALEYİ OKU
12
Eki 2018
Nurettin Topçu

Yir­min­ci yüz­yıl Tür­ki­ye­si'nde iz bı­ra­kan bir fi­kir ada­mı­dır. 1909 yı­lın­da İs­tan­bul'da doğ­muş­tur. As­len Er­zu­rum­lu­dur. Ba­ba­sı Ah­met Efen­di, an­ne­si Fat­ma Ha­nım'dır. Bez­mi­alem...

MAKALEYİ OKU
01
Eki 2018
Ozulu'nun Kentin Meşhur Simalarıyla Söyleşileri

Kent, bü­yük yer­leş­me mekânla­rı­dır. Kent­le onu şe­kil­len­di­ren in­san ara­sın­da öz­ne - nes­ne iliş­ki­si bu­lun­mak­ta­dır. Ken­tin çar­şı­sı, pa­za­rı, alış­ve­riş mekânla­rı, ko­nak­la­ma te­sis­le­ri,...

MAKALEYİ OKU
14
Eyl 2018
Sohbet mi Tartışma mı?

Soh­bet, bir ve­ya bir­den faz­la ki­şiy­le ül­fet ve ün­si­yet edip on­lar­la uyum­lu ve uy­sal bir şe­kil­de ar­ka­daş ve dost ol­mak an­la­mı­na ge­lir. Tar­tış­ma ise mü­na­ka­şa, atış­ma ve çe­kiş­me gi­bi...

MAKALEYİ OKU
07
Eyl 2018
Ayrılık / Boşanma

Ev­li­lik, iki fark­lı cin­sin tek vü­cut ol­ma­la­rı ama­cıy­la ya­pı­lan bir­lik­te­lik­tir. İki gö­nül se­vin­ce dün­ya toz pem­be gö­rü­lür. İki fark­lı ai­le­nin bir­bir­le­ri­ne uyum­la­rı hiç ak­la gel­mez....

MAKALEYİ OKU
31
Ağu 2018
Evlilikte Sosyal Statü Denkliği

Denk­lik ko­nu­sun­da İs­lam alim­le­ri ge­nel­lik­le Müs­lü­man oluş, soy­lu bir ai­le­den ge­liş, din­dar oluş ko­nu­sun­da ge­niş yo­rum­lar­da bu­lun­muş­lar­dır. Gü­nü­müz­de res­men kö­le­lik kalk­mış...

MAKALEYİ OKU
17
Ağu 2018
Gabi-Gani Sorunu

Fark­lı din­ler­den ve kül­tür­ler­den in­san­la­rın ev­li­lik­le­ri, bir ta­kım ta­viz­ler­le baş­lar ve so­run­lar­la de­vam eder. Bu tür ev­li­lik­le­re "Kar­ma ev­li­lik" de­nil­mek­te­dir. Ya­ban­cı­lar­la...

MAKALEYİ OKU
10
Ağu 2018
Evlilikte Denklik

Eş­le­rin kar­şı­lık­lı hu­zur ve sü­kun bul­ma­la­rı, ev­li­lik bir­li­ği için­de bir ta­kım mas­la­hat­la­rın ger­çek­leş­me­si, ka­rı ko­ca­nın bir­bi­ri­ne denk ol­ma­sıy­la ko­lay­la­şır. Ata söz­le­rin­de...

MAKALEYİ OKU