30
Mayıs 2018
Çarıklı Erkan Nasihatı

Mem­le­ket­te al­tı adam­lık ba­ğı­mız var­dı. Var­dı di­yo­rum, ba­ka­ma­dı­ğı­mız için şim­di ora­sı dağ ol­du. Al­tı adam­lık ta­bi­rin açı­lı­mı ise 6 ki­şi bir gün­de ba­ğı te­pi­yor­du.  Ame­le­le­re...

MAKALEYİ OKU
28
Mayıs 2018
Baki Kalan Bu Kubbede Hoş bir Sada İmiş

Es­ki­den ha­yat şart­la­rı da­ha zor, ge­çim sı­kın­tı­sı da­ha faz­lay­dı. İn­san­la­rın gi­yi­mi, ye­me­si, iç­me­si, kul­lan­dı­ğı eş­ya­lar da­ha zor te­min edi­li­yor­du. Do­ğal ola­rak üre­ti­len...

MAKALEYİ OKU
27
Mar 2018
Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesi

Dün­yada şe­ker ih­ti­ya­cı­nın %72'si şe­ker ka­mı­şı ve mı­sır ni­şas­ta­sın­dan, %28'i şe­ker pan­ca­rın­dan el­de edi­li­yor. Yur­du­muzda ise yıl­lar­dır şe­ker ih­ti­ya­cı­mız, şe­ker pan­ca­rın­dan...

MAKALEYİ OKU
20
Mar 2018
Çanakkale Harbi

Şu Bo­ğaz har­bi ne­dir? Var mı ki dün­ya­da eşi?  En ke­sif or­du­la­rın yük­le­ni­yor dör­dü be­şi. Te­pe­den yol bu­la­rak geç­mek için Mar­ma­ra'ya- Kaç do­nan­may­la sa­rıl­mış ufa­cık bir ka­ra­ya....

MAKALEYİ OKU
14
Mar 2018
Çorum Lisesi 1954-1958

İs­ma­il Be­şik­çi hem­şe­ri­mi­zin, bu nos­tal­ji do­lu ya­zı­sı­nı siz­ler­le pay­la­şı­yo­rum. Ya­zı­da Ço­rum Li­se­si, Ço­rum'a da­ir bir­çok ko­nu an­la­tı­lı­yor. Unu­tu­lan­la­rı ye­ni­den...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa

Ha­san Pa­şa 1240 (1824-1825) yı­lın­da Ço­rum'da do­ğar. Ba­ba­sı Mus­ta­fa Ağa, an­ne­si de Kez­ban Ha­nım­dır. 2. Ab­dül­ha­mid Han dö­ne­mi­nin, ün­lü Be­şik­taş ka­ra­kol ko­mu­ta­nı­dır. Ta­ri­he...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
1973 Yılı İskilip Endüstri Meslek Lisesi Mezunları

11 Kasım 2017 Cumartesi günü Ankara'da, 1973 yılı İskilip Meslek Lisesi Tesviye Bölümü mezunları olarak, İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldik.  Aradan geçen 44 yıldan sonra, bazı arkadaşlarımızla dışarda karşılaşsak...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
Yedi Düvelle Harp Etmek

Af­rin'de harekat gerçekleştiriyoruz. Su­ri­ye, Irak sı­nı­rı bo­yun­ca ter­ti­bat alı­yo­ruz. Kar­şı­mız­da tek düş­man yok, ye­di dü­ve­le kar­şı sa­va­şı­yo­ruz.  Ab­dül­ha­mit Han de­miş ki "Bir har­be...

MAKALEYİ OKU