30
Ağu 2018
Go Home (Evine Git) Amerika

Yur­du­muzda ve dün­yada olum­suz­luk­la­rın, prob­lem­le­rin se­be­bi Ame­ri­ka. İs­ra­il'in ha­mi­si, dün­ya em­per­ya­liz­min li­de­ri, mil­yon­lar­ca in­sa­nın ka­nı­nı akı­tan Ame­ri­ka. Si­lah tüc­ca­rı,...

MAKALEYİ OKU
28
Ağu 2018
İskilipli Olmak

İs­ki­lip'te Me­tin Kal­yon­cu abi­nin de­yi­mi­dir bu. ‘İskilipli Olmak'. Bu ne ma­na ifa­de et­mek­te­dir? İs­ki­lip­li ola­rak ken­di­mi­ze acın­dır­ma­ya, ge­ri kal­dık de­me­ye, nü­fu­su­muz azal­dı,...

MAKALEYİ OKU
09
Ağu 2018
İskilip Taş Mektep Hatırası

ANAP'tan, 1987-1991 ta­rih­le­ri ara­sın­da Ço­rum Mil­let­ve­ki­li olan Mus­ta­fa Nam­lı, İs­ki­lip'te bu­lu­nan Taş Mek­tep ile il­gi­li ha­tı­ra­sı­nı an­lat­tı. Mil­let­ve­ki­li ol­du­ğu dö­nem­de,...

MAKALEYİ OKU
25
Tem 2018
Söğüt Gezisi

15 Temmuz 2018 Pa­zar gü­nü, hem­şe­rim Mu­hit­tin Ça­ğıl'ın dü­zen­le­di­ği tur ile, Sö­ğüt ve Bi­le­cik'e git­tik. Bu ge­zi Os­man­lı­yı da­ha iyi ta­nı­ma­ya, Ab­dül­ha­mit Ha­n'ı bir da­ha an­ma­mı­za...

MAKALEYİ OKU
06
Tem 2018
Çalışmayan Organ Yok Olur

Oto­büs du­ra­ğın­da bek­ler­ken, 78 yaş­la­rın­da bi­ri­si ile soh­bet et­tik. Ko­nuş­ma­mız sı­ra­sın­da bu ki­şi de­di ki- "Ça­lış­ma­yan or­gan yok olur."  Bu ne de­mek di­ye sor­du­ğum­da "Eğer or­gan­la­rı­mı­zı...

MAKALEYİ OKU
30
Mayıs 2018
Çarıklı Erkan Nasihatı

Mem­le­ket­te al­tı adam­lık ba­ğı­mız var­dı. Var­dı di­yo­rum, ba­ka­ma­dı­ğı­mız için şim­di ora­sı dağ ol­du. Al­tı adam­lık ta­bi­rin açı­lı­mı ise 6 ki­şi bir gün­de ba­ğı te­pi­yor­du.  Ame­le­le­re...

MAKALEYİ OKU
28
Mayıs 2018
Baki Kalan Bu Kubbede Hoş bir Sada İmiş

Es­ki­den ha­yat şart­la­rı da­ha zor, ge­çim sı­kın­tı­sı da­ha faz­lay­dı. İn­san­la­rın gi­yi­mi, ye­me­si, iç­me­si, kul­lan­dı­ğı eş­ya­lar da­ha zor te­min edi­li­yor­du. Do­ğal ola­rak üre­ti­len...

MAKALEYİ OKU
27
Mar 2018
Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesi

Dün­yada şe­ker ih­ti­ya­cı­nın %72'si şe­ker ka­mı­şı ve mı­sır ni­şas­ta­sın­dan, %28'i şe­ker pan­ca­rın­dan el­de edi­li­yor. Yur­du­muzda ise yıl­lar­dır şe­ker ih­ti­ya­cı­mız, şe­ker pan­ca­rın­dan...

MAKALEYİ OKU
20
Mar 2018
Çanakkale Harbi

Şu Bo­ğaz har­bi ne­dir? Var mı ki dün­ya­da eşi?  En ke­sif or­du­la­rın yük­le­ni­yor dör­dü be­şi. Te­pe­den yol bu­la­rak geç­mek için Mar­ma­ra'ya- Kaç do­nan­may­la sa­rıl­mış ufa­cık bir ka­ra­ya....

MAKALEYİ OKU
14
Mar 2018
Çorum Lisesi 1954-1958

İs­ma­il Be­şik­çi hem­şe­ri­mi­zin, bu nos­tal­ji do­lu ya­zı­sı­nı siz­ler­le pay­la­şı­yo­rum. Ya­zı­da Ço­rum Li­se­si, Ço­rum'a da­ir bir­çok ko­nu an­la­tı­lı­yor. Unu­tu­lan­la­rı ye­ni­den...

MAKALEYİ OKU