14
Ara 2018
İskilip’te Sülaleler

-A-: ABUHANLAR- AĞDACILAR- ARPACILAR- ALİCENİN İMİN AĞALAR- ALİŞLER- ASLANLAR- AZAKLAR- ALMACIGİL- ABİDOL- ABDIŞLAR- ARMUTLULAR- ALPSAR OĞULLARI- ALDARAKLAR- AĞDACIGİL- ANAÇLAR- ALMOCOLUN HAVUZ- AKGÖZLÜLER- ACEM HACIOĞULLARI- AKKOCALAR-...

MAKALEYİ OKU
30
Kas 2018
1958 Yıllarında İskilip’te Misafirlik

İskilip'te Hacipiri Mahallesinde, Hanönü camisinin bitişiğinde evimiz vardı. Mahallede bizden başka, iki dayımın evi, ikide halalarımın evi vardı. Yazın geceler kısa olduğu için, pek misafirliğe gidilmezdi. Kışın geceler uzun olduğu...

MAKALEYİ OKU
27
Kas 2018
Çorum Alacahöyük - Boğazkale Gezisi

23 Eylül 2018 tarihinde, Muhittin Çağıl'ın düzenlediği programla Çorum'a giderek, Boğazkale, Yazılıkaya ve Alacahöyüğü gezdik. İskilip'te, ortaokul yıllarımda buraya gezi düzenlenmiş, ben gidememiştim. Daha sonraki yıllarda...

MAKALEYİ OKU
02
Kas 2018
Yunanlıların Talebi

Dostlar size bir hatıramı anlatacağım. Ankara'da rahmetlik terzi Mustafa Yıldırım ın dükkanında idim. Dükkânda emekli müdür bayan öğretmen vardı. Erkek kardeşi Almanya'da üniversitede profesör imiş. Yıllarca görüşmemişler....

MAKALEYİ OKU
27
Eki 2018
Recep Çatma Röportajı

İs­ki­lip Be­le­di­ye Baş­ka­nı Re­cep Çat­ma ile ya­ptığım söyleşiyi siz­le­re su­nu­yo­rum. Bir yıl ön­ce Re­cep bey­le kar­şı­laş­ma­mız­da, bir­lik­te rö­por­taj yap­ma­ya ka­rar ver­miş­tik. Be­le­di­ye...

MAKALEYİ OKU
30
Ağu 2018
Go Home (Evine Git) Amerika

Yur­du­muzda ve dün­yada olum­suz­luk­la­rın, prob­lem­le­rin se­be­bi Ame­ri­ka. İs­ra­il'in ha­mi­si, dün­ya em­per­ya­liz­min li­de­ri, mil­yon­lar­ca in­sa­nın ka­nı­nı akı­tan Ame­ri­ka. Si­lah tüc­ca­rı,...

MAKALEYİ OKU
28
Ağu 2018
İskilipli Olmak

İs­ki­lip'te Me­tin Kal­yon­cu abi­nin de­yi­mi­dir bu. ‘İskilipli Olmak'. Bu ne ma­na ifa­de et­mek­te­dir? İs­ki­lip­li ola­rak ken­di­mi­ze acın­dır­ma­ya, ge­ri kal­dık de­me­ye, nü­fu­su­muz azal­dı,...

MAKALEYİ OKU
09
Ağu 2018
İskilip Taş Mektep Hatırası

ANAP'tan, 1987-1991 ta­rih­le­ri ara­sın­da Ço­rum Mil­let­ve­ki­li olan Mus­ta­fa Nam­lı, İs­ki­lip'te bu­lu­nan Taş Mek­tep ile il­gi­li ha­tı­ra­sı­nı an­lat­tı. Mil­let­ve­ki­li ol­du­ğu dö­nem­de,...

MAKALEYİ OKU
25
Tem 2018
Söğüt Gezisi

15 Temmuz 2018 Pa­zar gü­nü, hem­şe­rim Mu­hit­tin Ça­ğıl'ın dü­zen­le­di­ği tur ile, Sö­ğüt ve Bi­le­cik'e git­tik. Bu ge­zi Os­man­lı­yı da­ha iyi ta­nı­ma­ya, Ab­dül­ha­mit Ha­n'ı bir da­ha an­ma­mı­za...

MAKALEYİ OKU
06
Tem 2018
Çalışmayan Organ Yok Olur

Oto­büs du­ra­ğın­da bek­ler­ken, 78 yaş­la­rın­da bi­ri­si ile soh­bet et­tik. Ko­nuş­ma­mız sı­ra­sın­da bu ki­şi de­di ki- "Ça­lış­ma­yan or­gan yok olur."  Bu ne de­mek di­ye sor­du­ğum­da "Eğer or­gan­la­rı­mı­zı...

MAKALEYİ OKU