26
Mayıs 2018
‘Oruç, gerçek aşka hicret’

Ru­hu­muz ki, Kur'an di­lin­de bu­nu adı 'ne­fis”tir, ete ke­mi­ğe bü­rün­müş­tü, ezel­de Sev­gi­li Ya­ra­tan ile yap­tı­ğı söz­leş­me dün­ya­ya ve mad­de­ye olan ala­ka yü­zün­den unu­tul­muş­tur,...

MAKALEYİ OKU
24
Mayıs 2018
Ah Filistin Vâah Kudüs!

Si­yo­nist ve te­rö­rist İs­ra­il dev­le­ti ve bu dev­le­ti des­tek­le­yen Ya­hu­di ke­si­mi ile men­fa­at bir­li­ği­ne da­ya­lı dış des­tek­çi­le­ri yal­nız bu­gün­ler­de de­ğil, yet­miş yıl­dır maz­lum ve...

MAKALEYİ OKU
18
Mayıs 2018
Toplumun İhtiyacı Zaruret Sayılır

Baş­lık­ta­ki ku­ra­la uy­gun ör­nek­le­re de­vam edi­yo­rum… Hz. Ömer dev­rin­de Su­ri­ye ve Irak top­rak­la­rı fet­he­di­lin­ce bu top­rak­la­ra ve­ril­me­si ge­re­ken sta­tü tar­tı­şıl­dı. Fe­tih or­du­sun­da...

MAKALEYİ OKU
17
Mayıs 2018
Enflasyon ve İhtiyaç Kredisi

Bir­bi­ri­ne bağ­lı bir­kaç ya­zı­dan son­ra ba­na iza­fe edi­len ve kas­ten sap­tı­rı­lan iki ko­nu­ya gel­miş bu­lu­nu­yo­rum: * Enf­las­yon ka­dar fa­iz, * Ev al­mak için fa­iz­li kre­di. Be­nim bu iki­si­ne 'ka­yıt­sız...

MAKALEYİ OKU
16
Mayıs 2018
Zaruretler yasakları kaldırır

Hem ca­hil hem edep­siz ol­du­ğu yaz­dı­ğın­dan bel­li olan bir şa­hıs, bun­dan ön­ce­ki ya­zım­da 'ih­ti­ya­cı­nı baş­ka tür­lü gi­der­me imkânı­na sa­hip ol­ma­yan Müs­lü­ma­nın, ih­ti­ya­cı ka­dar...

MAKALEYİ OKU
28
Nis 2018
Gelelim İmam Hatip okullarına

Sa­pı bi­zim or­man­dan olan bir bal­ta da İmam Ha­tip okul­la­rı­nı kes­miş­ti (ba­şa­rı­sız ol­duk­la­rı­nı se­vi­ne­rek yaz­mış­tı), ama bi­zi asıl üzen ve ço­cuk­la­rı­mı­zın şev­ki­ni kı­ran ya­zı­lar...

MAKALEYİ OKU
24
Nis 2018
İlâhiyat hocaları diyorlar ki…

'...Bu ge­liş­me­le­rin (so­run­la­rın İs­lam dün­ya­sın­da yo­ğun­laş­ma­sı­nın) bir rast­lan­tı ol­ma­dı­ğı, ar­ka pla­nın­da İs­lam dün­ya­sı­nı za­yıf­lat­ma­ya yö­ne­lik mak­sat­lı ve plan­lı...

MAKALEYİ OKU
20
Nis 2018
Âyîne-i devrân

Eskilerin çokça kullandıkları bu terkibin manası 'dünyada olup bitenlerin aynası” demektir. Etrafımızda türlü dolaplar çevriliyor, oyunlar oynanıyor, ama sanal âlemde yaşadığımız, zihin ve idrakimizi algı operasyonları büyülediği...

MAKALEYİ OKU
09
Nis 2018
Mezar ve Kur’ân

Ba­ca­na­ğım Sab­ri Ben­li, Yük­sek İslâm Ens­ti­tü­sü me­zu­nu, gü­zel hiz­met­ler ifa et­tik­ten ve kub­be­de hoş bir se­da bı­rak­tık­tan son­ra Hakk'a rü­cu ey­le­di, Rab­bim rah­met ve mağ­fi­re­ti­ni...

MAKALEYİ OKU
31
Mar 2018
Diyanet, ictihad ve reform

İl Müf­tü­le­ri İs­ti­şa­re Top­lan­tı­sı so­nun­da açık­la­nan bil­di­ri­yi tah­li­le de­vam edi­yo­ruz. Bu­gün­kü ya­zı­ya uzun­ca bir alın­tı ile baş­lı­yo­rum; çün­kü bu ko­nu son gün­le­rin gün­de­mi­ni...

MAKALEYİ OKU