13
Mar 2018
14 Mart Tıp Bayramı

Efen­dim sağ­lık de­yin­ce akan su­lar du­rur. Gü­cün ve mut­lu­lu­ğun se­be­bi sağ­lık­tır. Gün­lük ha­ya­tın içe­ri­sin­de se­lam­dan, mer­ha­ba­dan, gü­nay­dın­dan son­ra ge­le­cek ''na­sıl­sı­nız?''...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
Köylerde Unuttuklarımız -16

KA­RA TEN­CE­RE­DE YAH­Nİ: Şim­di­ki gi­bi köy­le­ri­miz­de dü­dük­lü ten­ce­re­ler, mik­ro dal­ga fı­rın­lar yok­tu. Be­nim ce­fakâr köy­lü anam­da ken­di­ne gö­re çö­züm üre­tir­di. Özel­lik­le kur­ban...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
Köyde Unuttuklarımız - 15

GAZ  (İDA­RE) LAM­BA­SI: Es­ki­den köy­ler­de elek­trik yok­tu. Do­lay­sıy­la bu ih­ti­yaç ocak­ta ya­kı­lan çı­ra ile sağ­la­nı­yor­du. Bu­nun ye­ri­ni za­man­la gaz lam­ba­sı al­dı. Bu gaz lam­ba­la­rı­nın...

MAKALEYİ OKU