19
Eyl 2018
Bir de Burdan Yak - 8

Kar­bon­mo­nok­sit (CO): Renk­siz, ko­ku­suz, son de­re­ce ze­hir­li bir gaz­dır. Göz­le gö­rül­mez, kok­maz ve ta­dı yok­tur. Faz­la alın­ma­sı öl­dü­rü­cü­dür. Si­ga­ra du­ma­nı için­de %3-6 ora­nın­da bu­lu­nur....

MAKALEYİ OKU
15
Eyl 2018
Japonya’da Sivil Savunma Eğitimi

Dep­rem de­yin­ce ilk ak­lı­mı­za ge­len ül­ke Ja­pon­ya'dır. Çün­kü bu ül­ke­de dep­rem ek­sik ol­maz. Sü­rek­li dep­rem­ler ya­şa­nır. Hem de ço­ğu or­ta şid­de­tin üze­rin­de­dir. Bu­na rağ­men ek­se­ri­ya...

MAKALEYİ OKU
14
Eyl 2018
İki Öğretmen Profili

De­ğer­li oku­yu­cu­la­rım, ne za­man eği­tim üze­ri­ne ya­zı ka­le­me ala­cak ol­sam he­ye­can­la­nı­rım. Ya­rım as­ra mer­di­ven da­ya­ma­ya ha­zır­la­nan ve rab­bi­min lüt­fuy­la az ve­ya çok fark­lı mes­lek­le­ri...

MAKALEYİ OKU
13
Eyl 2018
Çorum Dışında 19 Plaka

Ai­le­de kar­deş­le­ri­mi­zin, köy­de ak­ra­ba­la­rı­mı­zın, il­çe­de köy­lü­le­ri­mi­zin, il­de il­çe­le­ri­mi­zin, baş­ka bir il­de Ço­rum­lu­mu­zun ve­ya kom­şu il­le­ri­mi­zin,  ül­ke dı­şın­da...

MAKALEYİ OKU
08
Eyl 2018
İşsiz Kalmadan Önce - 2

Efen­dim ha­yat her za­man gül­lük gü­lis­tan­lık de­ğil­dir. Ba­zen hiç bek­le­me­di­ği­miz olay­lar­la kar­şı kar­şı­ya ka­la­bi­li­riz. Bun­lar­dan en baş­ta ge­le­ni dep­rem, yan­gın, sel ve ben­zer­le­ri­dir....

MAKALEYİ OKU
07
Eyl 2018
İşsiz Kalmadan Önce - 1

Ge­çen­ler­de Et­hem Er­koç ho­cam­la aya­küs­tü soh­bet eder­ken, öğ­ren­ci­le­rim­le kar­şı­laş­tı­ğım­da; ''Şim­di ne iş ya­pı­yor­sun?'' di­ye so­rar­ken kor­ku­yo­rum. Aca­ba ''Ho­cam...

MAKALEYİ OKU
01
Eyl 2018
‘Iratım Oğul’

Yaş­lı­lık dö­nü­şü ol­ma­yan bir yol­dur. Bu yo­la gi­ril­di­ğin­de bir­çok sı­kın­tı­lar be­ra­be­rin­de ge­lir. Gün geç­tik­çe tek ba­şı­na bu sı­kın­tı­la­rın üs­tün­den ge­lin­me­si zor­la­şır....

MAKALEYİ OKU
30
Ağu 2018
Babadan Oðula Öğütler -50-

Ey oğul; Gün ge­le­cek in­san­lar en çok yal­nız­lık ve eş dost ak­ra­ba il­gi­siz­li­ğin­den şikâyet­çi ola­cak­lar. Şim­di da­ha iyi gün­le­ri­miz. Onun sen sen ol eşi dos­tu ak­ra­ba­yı ih­mal et­me­me­ye ça­lış...

MAKALEYİ OKU
28
Ağu 2018
Bayram Ziyaretlerinde Göze Takılanlar

Bay­ram­la­rın ha­ya­tı­mız­da önem­li bir ye­ri var­dır. Bay­ram­lar ve­si­le kı­lı­na­rak ça­lın­ma­yan zil­ler ça­lı­nır, açıl­ma­yan ka­pı­lar açı­lır. Öpül­me­yen el­ler öpü­lür. İçil­me­yen...

MAKALEYİ OKU
11
Ağu 2018
Antalya’da Emekli Bir Öğretmenden Öğütler

Be­lir­li bir yaş­tan son­ra park­lar mes­ken­dir. Mer­kez­de Ka­le­içi ci­va­rın­da ge­zer­ken az din­len­mek için par­ka geç­tim ve se­lam ve­rip yaş­lı bir am­ca­nın ya­nı­na otur­dum.  Am­ca 'iyi ki gel­din,...

MAKALEYİ OKU