18
Haz 2018
Parklar… Yalnızlıklar…

Her ya­şın ken­di­ne has gü­zel­li­ği var­dır.  Ama ço­ğun­lu­ğu­muz, yaş­lan­mak­tan, da­ha doğ­ru­su el­den ayak­tan düş­mek­ten, ba­kı­ma muh­taç ha­le gel­mek­ten kor­ka­rız. Çev­re­miz­de mağ­dur...

MAKALEYİ OKU
14
Haz 2018
Bu Bayram da Bana Ağlamak Düştü - 2

BAYRAM MUHASEBESİ Bayramların hayatımızda çok önemli yeri vardır. Çünkü bayram sevinç, mutluluk, huzur, saadet demektir. Gerçek manada bayramlar dargınlarla, kırgınlarla barışma, eş, dost, arkadaşlarla iletişim, hediyeleşme, fakir fukara...

MAKALEYİ OKU
13
Haz 2018
Bu Bayram da Bana Ağlamak Düştü - 1

Bay­ram­la­rın ha­ya­tı­mız­da çok önem­li ye­ri var­dır. Çün­kü bay­ram se­vinç, ne­şe, mut­lu­luk, hu­zur, saa­det de­mek­tir. Ama ma­ale­sef 'gö­nül is­ter, ka­der gü­ler' he­sa­bı bu ta­rif her­kes...

MAKALEYİ OKU
06
Haz 2018
Bir Zamanlar Mektuplarımız Vardı

Bir za­man­lar mek­tup­la­rı­mız var­dı. Se­vin­ci­mi­zi hüz­nü­mü­zü kâğıt­la­ra dö­ker, ba­zen o mek­tup kâğıt­la­rı­nın üze­ri­ne beş par­ma­ğı­mı­zı çi­zer, her par­ma­ğın içi­ne ay­rı özel...

MAKALEYİ OKU
05
Haz 2018
Dünürden Dünüre Mektup

Ço­cuk­la­rın iz­di­va­cıy­la son­ra­dan mey­da­na ge­len ak­ra­ba­lık ba­ğı­na dü­nür de­nir. Ba­zen ak­ra­ba­lar­dan, ba­zen çev­re­den, ba­zen de ka­de­rin cil­ve­siy­le hiç akıl­da fi­kir­de ol­ma­yan bir...

MAKALEYİ OKU
02
Haz 2018
Damatlara Mektup

Ai­le bir apart­ma­nın te­me­li gi­bi­dir. Bi­na in­şa edi­lir­ken ön­ce­lik­le te­me­le ve aka­bin­de di­ğer bö­lüm­le­ri­ne ne ka­dar has­sa­si­yet gös­te­ri­lir­se, ola­sı dep­rem­le­re kar­şı bi­na­nın...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2018
‘Börek Çok Kalın Olmuş Babaanne’

Vak­tiy­le bir böl­ge­de iki ve­li ya­şar­mış; bi­ri dağ­da, di­ğe­ri şe­hir­de. Dağ­da ve­li olup ya­şa­yan zat bir­gün şe­hir­de­ki­ni zi­ya­re­te ka­rar ver­miş; he­di­ye ola­rak gö­tü­re­cek baş­ka bir...

MAKALEYİ OKU
28
Mayıs 2018
Çatılardaki Muhtemel Tehlikeler

Bil­mi­yo­rum mes­lek ica­bı mı yok­sa alış­kan­lık mı ne­den­dir? Ol­dum ola­sı çar­şı pa­zar­da do­la­şır­ken ba­kan de­ğil gö­ren ol­ma­ya ça­lı­şı­rım. Bir olum­suz­luk ted­bir­siz­lik gör­sem, ''ey­vah...

MAKALEYİ OKU
24
Mayıs 2018
Köylerde Unuttuklarımız - 27

BO­YU­NA AL­TIN TAK­MAK: Es­ki­den do­lar - Eu­ro bi­lin­mez­di ve­ya bi­lin­se de köy­de­ki va­tan­da­şın ce­bin­de bu­lun­maz­dı. Du­rum böy­le olun­ca köy­lü va­tan­daş­lar kur­ban­lar­da sat­tık­la­rı ko­yun,...

MAKALEYİ OKU
22
Mayıs 2018
Köylerde Unuttuklarımız - 26

BAK­KAL­DAN BORÇ AL­MA:  He­nüz kre­di kart­la­rı ha­ya­tı­mı­za gir­me­miş­ti. Do­lar - Eu­ro bi­lin­mez­di. Eli­ne az çok pa­ra ge­çen ne olur ne ol­maz dü­şün­ce­siy­le ek­se­ri­ya cum­hu­ri­yet al­tı­nı,...

MAKALEYİ OKU