28
Ara 2018
Kore’den Afrin’e: Türk Askerinin Gücü

T.R. Fehrenbach: "This Kind of War: A Study in Unpreparedness" (Bu Tür Bir Savaş: Hazırlıksızlığın Çalışması) kitabında Kore Savaşında Türk askerleriyle ilgili  önemli bilgiler verir:  5.000 kişilik Türk Tugayı,  General...

MAKALEYİ OKU
20
Kas 2018
Neden 29 Ekim

Cum­hu­ri­yet ne­den 28 ya da 30 de­ğil de 29 Ekim'de ilan edil­di? Düş­ma­nın Ana­do­lu'dan atıl­dı­ğı 9 Ey­lül'de ilan edil­me­si da­ha doğ­ru ol­maz mıy­dı? 29 Ekim ta­ri­hi­nin bir an­la­mı var mı?...

MAKALEYİ OKU
05
Kas 2018
Hiç Düşünmüyor musunuz?

İslam dünyasının durumu içler acısı: Global Economy Journal Dergisinde "ekonomi, hukuk, insani ve siyasi haklar ile uluslararası ilişkiler" başlıklı araştırmada, devletlerin İslâm'i kurallara uygunlukları 'İslami endeks' tanımıyla...

MAKALEYİ OKU
08
Eki 2018
Ortak Değerlerimiz ve Çorum

Or­tak de­ğer­ler top­lu­mu bir ara­da tu­tar ve kay­naş­tı­rır, bu­na her alan­da ih­ti­ya­cı­mız var­dır. Mil­li ve ma­ne­vi or­tak de­ğer­le­ri­mi­zi ge­liş­tir­mek du­ru­mun­da­yız. Bu­nu ba­şar­dı­ğı­mız...

MAKALEYİ OKU
02
Eki 2018
Şehit Çocuğunun Mektubu

Ya­şa­dı­ğı­mız Ana­do­lu top­rak­la­rı­nın her ye­ri şe­hit kan­la­rıy­la su­lan­mış­tır. Aman­sız bir sa­vaş so­nun­da mil­le­ti­miz var ol­ma mü­ca­de­le­si­ni ca­nı pa­ha­sı­na ka­zan­mış­tır....

MAKALEYİ OKU
17
Eyl 2018
Öğrencilik Anılarım

Or­ta li­se ve üni­ver­si­te yıl­la­rı­mın geç­ti­ği 1970'li yıl­lar­da, ajan­la­rın ci­rit at­tı­ğı ül­ke­miz­de, halk bir­bi­ri ile ça­tış­tı­rı­lı­yor sağ­dan ve sol­dan in­san­lar ha­ya­tı­nı...

MAKALEYİ OKU
13
Ağu 2018
Yabancı Gözüyle Biz Türkler - 1

Şu bir ger­çek­tir ki: kar­şı ta­raf bi­zi biz­den da­ha iyi ta­nır. İn­san ken­di ken­di­si­ni göz­lem­le­ye­me­di­ği için ye­te­ri ka­dar ta­nım­la­ya­maz. Mü­te­va­zi bir in­san ye­te­nek­le­rini di­le ge­tir­mek...

MAKALEYİ OKU
23
Tem 2018
Milli Ülkü

Mil­let­le­ri yük­sel­ten şey millî mefkûre­ler­dir. Millî mefkûre­si (ül­kü­sü)  ol­ma­yan mil­let­ler ge­ri­le­me­ye, hiç de­ğil­se ye­rin­de say­ma­ya mahkûmdur. Millî ül­kü­sü ol­ma­yan mil­let­ler uy­gar­lık­ta...

MAKALEYİ OKU
09
Tem 2018
Hitit Üniversitesi

Üni­ver­si­te­le­ri­mi­zin sa­yı­sı her ge­çen gün ar­tı­yor. 2020 yı­lın­da "üni­ver­si­te­ye gi­re­mi­yo­rum" di­yen kal­ma­ya­cak kon­ten­jan so­ru­nu or­ta­dan kal­ka­cak. Hat­ta şim­di­den  dol­gun­lu­ğa...

MAKALEYİ OKU
19
Mayıs 2018
Şiirlerimizde Ramazan

Şa­ir­le­ri­miz, ço­ğu ko­nu­da ol­du­ğu gi­bi, di­ni ko­nu­lar­da da şi­ir­ler yaz­mış­lar, duy­gu­la­rı­nı  top­lu­ma ilet­me­ye ça­lış­mış­lar­dır. Bu şe­kil­de üze­ri­ne şi­ir­ler  ya­zı­lan...

MAKALEYİ OKU