18
Mar 2019
Çanakkale Savaşı ve Anzaklar

18 Mart 1915  Çanakkale zaferin 104. Yıldönümü arifesinde, Yeni Zelanda'da Cuma namazında 50 Müslümanın katledilip Türkiye düşmanlığı yapılması   kutlamaları  hüzne boğdu.  Çanakkale'de 20 kilometrelik...

MAKALEYİ OKU
19
Şub 2019
Neymişiz Ne Olduk

Değerli okuyucular günümüzü hepimiz biliyoruz. Yabancı gözü ile geçmişte neymişiz bir göz atalım şimdiki durumla karşılaştıralım, karar size ait: İşte bizimle ilgili yabancıların görüşü: Fransız Şair Alphonse de Lamartine Irk...

MAKALEYİ OKU
28
Ara 2018
Kore’den Afrin’e: Türk Askerinin Gücü

T.R. Fehrenbach: "This Kind of War: A Study in Unpreparedness" (Bu Tür Bir Savaş: Hazırlıksızlığın Çalışması) kitabında Kore Savaşında Türk askerleriyle ilgili  önemli bilgiler verir:  5.000 kişilik Türk Tugayı,  General...

MAKALEYİ OKU
20
Kas 2018
Neden 29 Ekim

Cum­hu­ri­yet ne­den 28 ya da 30 de­ğil de 29 Ekim'de ilan edil­di? Düş­ma­nın Ana­do­lu'dan atıl­dı­ğı 9 Ey­lül'de ilan edil­me­si da­ha doğ­ru ol­maz mıy­dı? 29 Ekim ta­ri­hi­nin bir an­la­mı var mı?...

MAKALEYİ OKU
05
Kas 2018
Hiç Düşünmüyor musunuz?

İslam dünyasının durumu içler acısı: Global Economy Journal Dergisinde "ekonomi, hukuk, insani ve siyasi haklar ile uluslararası ilişkiler" başlıklı araştırmada, devletlerin İslâm'i kurallara uygunlukları 'İslami endeks' tanımıyla...

MAKALEYİ OKU
08
Eki 2018
Ortak Değerlerimiz ve Çorum

Or­tak de­ğer­ler top­lu­mu bir ara­da tu­tar ve kay­naş­tı­rır, bu­na her alan­da ih­ti­ya­cı­mız var­dır. Mil­li ve ma­ne­vi or­tak de­ğer­le­ri­mi­zi ge­liş­tir­mek du­ru­mun­da­yız. Bu­nu ba­şar­dı­ğı­mız...

MAKALEYİ OKU
02
Eki 2018
Şehit Çocuğunun Mektubu

Ya­şa­dı­ğı­mız Ana­do­lu top­rak­la­rı­nın her ye­ri şe­hit kan­la­rıy­la su­lan­mış­tır. Aman­sız bir sa­vaş so­nun­da mil­le­ti­miz var ol­ma mü­ca­de­le­si­ni ca­nı pa­ha­sı­na ka­zan­mış­tır....

MAKALEYİ OKU
17
Eyl 2018
Öğrencilik Anılarım

Or­ta li­se ve üni­ver­si­te yıl­la­rı­mın geç­ti­ği 1970'li yıl­lar­da, ajan­la­rın ci­rit at­tı­ğı ül­ke­miz­de, halk bir­bi­ri ile ça­tış­tı­rı­lı­yor sağ­dan ve sol­dan in­san­lar ha­ya­tı­nı...

MAKALEYİ OKU
13
Ağu 2018
Yabancı Gözüyle Biz Türkler - 1

Şu bir ger­çek­tir ki: kar­şı ta­raf bi­zi biz­den da­ha iyi ta­nır. İn­san ken­di ken­di­si­ni göz­lem­le­ye­me­di­ği için ye­te­ri ka­dar ta­nım­la­ya­maz. Mü­te­va­zi bir in­san ye­te­nek­le­rini di­le ge­tir­mek...

MAKALEYİ OKU
23
Tem 2018
Milli Ülkü

Mil­let­le­ri yük­sel­ten şey millî mefkûre­ler­dir. Millî mefkûre­si (ül­kü­sü)  ol­ma­yan mil­let­ler ge­ri­le­me­ye, hiç de­ğil­se ye­rin­de say­ma­ya mahkûmdur. Millî ül­kü­sü ol­ma­yan mil­let­ler uy­gar­lık­ta...

MAKALEYİ OKU