23
Nis 2019
Çamlıca Camii İzlenimlerim

Geçen hafta sonu yolumuz İstanbul'a düştü. Bir zaman tüneline girmiş gibiydik. Her tarafta ecdadın bir izi bizi adeta selamlar gibiydi. Bu kez zaman kısıtlı olsa da Çamlıca Camiini görmemek olmazdı. İkindi vakti rotamızı Çamlıca tepesine...

MAKALEYİ OKU
02
Nis 2019
Necip Fazıl ve Gençlik Paneli

Geçtiğimiz Perşembe günü Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonunda, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in doğumunun 115. Yılı nedeniyle "Necip Fazıl ve Gençlik" paneli düzenlendi. Moderatörlüğünü Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm...

MAKALEYİ OKU
01
Nis 2019
Hayâtî İnançlarımızın Sözcüsü; Hayati İnanç

Telefonuma gelen bir mesaj, "Can Veren Pervaneler: Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye" isimli bir konferansa davet edildiğimizi yazıyordu. Davete icabet hak düsturu ile geçtiğimiz çarşamba günü öğleden sonra Devlet Tiyatro Salonuna...

MAKALEYİ OKU
15
Mar 2019
Batı’nın Vahşet Medeniyeti ve Yeni Zelenda

Medeniyet denilince akla ilk önce İslam ve Batı Medeniyeti gelir. Bu iki medeniyet hep birbiriyle mukayese edilir.  Tartışmalar alevlenir, eski defterler açılır.  Nedir Batı Medeniyeti? Merhum Mehmed Akif de İstiklal Marşımızda "tek...

MAKALEYİ OKU
05
Oca 2019
Şiirin Ardından; Gaziantep

Edebiyat ve daha özelde şiir, onunla tanıştığım 1979 yılından beri hayatımın ayrılmaz bir parçasın oldu. Her ne kadar mesleğimiz mühendislik olsa da edebiyata, hobinin de ötesinde daha güçlü bir bağ ile bağlandığım aşikâr. Öyle...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
Şiirin Ardından: Erciş

He­nüz ço­cuk­tum şii­rin ha­ya­tı­ma gir­di­ğin­de. Yıl 1979 idi. İl­ko­kul be­şin­ci sı­nıf­ta iken öğ­ret­me­nim mer­hum Ah­met Öz­lü Bey bir gün sı­nı­fa gir­di­ğin­de; "Bu yıl UNES­CO ta­ra­fın­dan Dün­ya...

MAKALEYİ OKU
07
Mayıs 2018
Şiirin Ardından: Ankara

Sa­nat ve ede­bi­yat aş­kı ya­ra­tı­lı­şı­mız­dan kal­bi­mi­ze il­ka edil­miş. Fark­lı bir mes­lek di­sip­li­ni­ne men­sup ol­sak da ya­ra­tı­lı­şı­mız ge­re­ği ede­bi­yat ve sa­nat­la iş­ti­ga­li­miz...

MAKALEYİ OKU
20
Nis 2018
Safi Bir Gönül Adamı, AdıGibi Güzel Bir Şair

Gel­di ve git­ti. İş­te dün­ya ha­ya­tı­nı ifa­de ede­bi­le­cek en kı­sa iki ke­li­me… Ce­mal Sa­fi de gel­di ve git­ti. Gel­di, 1938 yı­lı­nın 15 Ekim'in­de… Mekân Sam­sun idi. Kö­ken­le­ri Ka­ra­bağ'a...

MAKALEYİ OKU
18
Nis 2018
Bir Gençlik, Bir Gençlik…

"Bir genç­lik, bir genç­lik, bir genç­lik... Za­man ben­de­dir ve mekân ba­na ema­net­tir! Şuu­run­da bir genç­lik..." Böy­le baş­lar Üs­tad Ne­cip Fa­zıl'ın meş­hur Genç­li­ğe Hi­ta­be­si… O, bü­tün öm­rü­nü...

MAKALEYİ OKU
21
Mar 2018
Bir Güzel Adam; Hasan Celal Güzel

Mil­le­ti­miz ka­dir­şi­nas­tır. Ken­di­ne ya­kın bul­du­ğu in­san­la­rı hep sev­miş­tir. Ör­ne­ğin Os­man Bö­lük­ba­şı'nı sev­miş­tir. Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu'nu sev­miş­tir. Ha­san Ce­lal Gü­zel'i...

MAKALEYİ OKU