17
Nis 2018
Secde Ne Güzel Bir Şey

Üç ay­lar­da­yız. Kan­dil­ler ge­çi­di bu ay­lar. Mi­raç Kan­di­li'­ni de ge­ri­de bı­rak­tık. Ra­ma­zan'a sağ­lık, sıh­hat ve afi­yet­le ula­şı­rız in­şal­lah. Mi­raç'ın en önem­li özel­li­ği...

MAKALEYİ OKU
10
Nis 2018
Musalla Taşı Üzerine

Kül­tü­rü­müz­de dün­ya-ahi­ret den­ge­si dün, mi­ma­ri­den, sa­na­ta, ede­bi­ya­ta hat­ta me­zar­lık­la­rın olu­şu­mu­na ka­dar öy­le bir ti­tiz­lik­le ku­rul­muş­tu ki her­kes "bu gün va­rım, ya­rın yo­ğum"...

MAKALEYİ OKU
21
Mar 2018
Nüktelerden Bir Demet

12 Mart, İs­tik­lal Mar­şı'nın ka­bu­lü ve M. Akif Er­soy'u an­ma ve­si­le­siy­le baş­ta mil­li şa­iri­miz­le il­gi­li ol­mak üze­re ba­zı nük­te­le­re yer ve­re­ce­ğiz. M. Âkif dö­ne­min­de Av­ru­pa'ya...

MAKALEYİ OKU