12
Ara 2018
Bitpazarına Nur...

Eskiye tahassür ne yazık ki her geçen gün artıyor. Modern dünyanın albenisi içerisinde fiziksel ihtiyaçların karşılanmasında eskilerden kurtulma furyası bir yerde tıkanıp kalacak. Zira ihtiyaçlar ile ihtiraslar birbirine karışmış vaziyette....

MAKALEYİ OKU
22
Kas 2018
Sihirli Sözlerden

Ra­su­lül­lah'a at­fen bu­yu­ru­lur ki "in­ne min el-be­ya­nı le­sıh­ren=mu­hak­kak gü­zel ifa­de­de si­hir var­dır." Ba­zı gü­zel söz­ler in­sa­nı ger­çek­ten sar­sı­yor. He­le de yü­rek­ten çı­kı­yor­sa...

MAKALEYİ OKU
26
Eki 2018
İki Haber İki Hiciv

Bu gün­ler­de gün­dem Da­nış­tay'ın and ka­ra­rı. "Ge­ci­ken ada­let, ada­let de­ğil­dir" der ata­la­rı­mız. Ge­ci­ken ka­rar­la­rın da mad­di ve ma­ne­vi ma­li­yet­le­ri var ne ya­zık ki. Ha­ber 1 ve ar­ka­sın­dan...

MAKALEYİ OKU
05
Eki 2018
İnsanın Şarj Alanlarından: Kalp

Bir ön­ce­ki ya­zı­mız­da "fi­zi­ki ve ru­hi do­na­nım ge­re­ği yu­kar­da sı­ra­la­dı­ğı­mız tec­hi­zat­la­rın (ne­fis, ruh, kalp, zi­hin, vic­dan) her bi­ri in­sa­nın ça­lı­şa­bil­me­si için dol­du­rul­ma­sı/do­yu­rul­ma­sı...

MAKALEYİ OKU
20
Eyl 2018
İnsanin şarj Alanlarından Zihin - 1

İn­san, Al­lah'ın ha­ri­ka bir sa­na­tı. O, in­sa­nı be­den, ne­fis, ruh, kalp, zi­hin, vic­dan gi­bi tek­mil teç­hi­zat­la do­nat­mış ve bun­la­rın ça­lış­ma şart­la­rı­nı da or­ta­ya koy­muş­tur. Ma­ma­fih...

MAKALEYİ OKU
08
Eyl 2018
Kişiye Mesleğinin Tabiatı Yansımalı mı?

Fe­tih Su­re­si son ayet, Pey­gam­be­ri­mi­zin adı­nın sa­ra­ha­ten geç­ti­ği yer­ler­den­dir. Ora­da ken­di­si­nin Al­lah'ın el­çi­si ol­du­ğu ifa­de edil­dik­ten son­ra onun­la bir­lik­te olan mü'min­le­rin...

MAKALEYİ OKU
04
Ağu 2018
2018 Keşkek Günü ve Düşündürdükleri

İl­ginç­tir; İmam Ha­tip okul­la­rı, dev­let eliy­le ku­rul­ma­sı­na rağ­men yi­ne dev­le­tin eli­nin sü­rek­li sır­tın­da his­set­ti­ği okul­lar ol­muş­lar. Baş­lan­gıç­ta sa­de­ce Yük­sek İs­lam Ens­ti­tü­le­ri­ne...

MAKALEYİ OKU
28
Tem 2018
İtiraf Edelim

"Ça­re­siz­se­niz, ça­re siz­si­niz" ve­ci­ze­si­ni duy­ma­yan yok­tur. An­cak bu sö­ze mo­dern ta­bir­le afo­riz­ma de­sek da­ha doğ­ru olur. Zi­ra söy­lem gü­zel, ey­lem­de sı­kın­tı var. "Ve­ci­ze" de­di­ği­miz­de...

MAKALEYİ OKU
19
Tem 2018
Dünya Neki

Ahi­re­tin tar­la­sı, bir baş­ka ale­min bek­le­me oda­sı, bir han, bir köp­rü, bir göl­ge­lik, ti­yat­ro­nun sah­ne­si, mev­sim­le­rin ya­zı­dır. Fi­zik­sel ola­rak dün­ya tam yu­var­lak ol­ma­mak­la bir­lik­te por­ta­kal,...

MAKALEYİ OKU
04
Tem 2018
Un ve Ün

Ku­rum­lar ar­tık müş­te­ri mer­kez­li ça­lı­şı­yor.. Böy­le olun­ca "müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti" de­ni­len bir du­rum or­ta­ya çı­kı­yor. Rek­lam da ola­cak ki kim da­ha çok mem­nun edi­yor or­ta­ya kon­sun....

MAKALEYİ OKU