31
Ara 2018
Öğreneceksin Yüreğim, Öğreneceksin

Dünya, "bir başka alemin bekleme odasıdır" der Victor Hugo. Dünya üzerine yazılan-çizilenlerin haddi hesabı yoktur. Bazısı kederini, bazısı neşesini, bazısı kaygılarını, bazısı hayal kırıklıklarını ifade eder. En çok da şair, yazar...

MAKALEYİ OKU
19
Ara 2018
Önemli Olan Uzağı Görmekmiş

Yaygın göz hastalıkları var; miyop, hipermetrop ve glokom gibi. Göz hekimlerimizin affına mağruren bu göz rahatsızlıklarını birer cümleyle ifade edecek olursak: Glokom, halk arasında göz tansiyonu ya da karasu hastalığı olarak bilinir. Göz...

MAKALEYİ OKU
12
Ara 2018
Bitpazarına Nur...

Eskiye tahassür ne yazık ki her geçen gün artıyor. Modern dünyanın albenisi içerisinde fiziksel ihtiyaçların karşılanmasında eskilerden kurtulma furyası bir yerde tıkanıp kalacak. Zira ihtiyaçlar ile ihtiraslar birbirine karışmış vaziyette....

MAKALEYİ OKU
22
Kas 2018
Sihirli Sözlerden

Ra­su­lül­lah'a at­fen bu­yu­ru­lur ki "in­ne min el-be­ya­nı le­sıh­ren=mu­hak­kak gü­zel ifa­de­de si­hir var­dır." Ba­zı gü­zel söz­ler in­sa­nı ger­çek­ten sar­sı­yor. He­le de yü­rek­ten çı­kı­yor­sa...

MAKALEYİ OKU
26
Eki 2018
İki Haber İki Hiciv

Bu gün­ler­de gün­dem Da­nış­tay'ın and ka­ra­rı. "Ge­ci­ken ada­let, ada­let de­ğil­dir" der ata­la­rı­mız. Ge­ci­ken ka­rar­la­rın da mad­di ve ma­ne­vi ma­li­yet­le­ri var ne ya­zık ki. Ha­ber 1 ve ar­ka­sın­dan...

MAKALEYİ OKU
05
Eki 2018
İnsanın Şarj Alanlarından: Kalp

Bir ön­ce­ki ya­zı­mız­da "fi­zi­ki ve ru­hi do­na­nım ge­re­ği yu­kar­da sı­ra­la­dı­ğı­mız tec­hi­zat­la­rın (ne­fis, ruh, kalp, zi­hin, vic­dan) her bi­ri in­sa­nın ça­lı­şa­bil­me­si için dol­du­rul­ma­sı/do­yu­rul­ma­sı...

MAKALEYİ OKU
20
Eyl 2018
İnsanin şarj Alanlarından Zihin - 1

İn­san, Al­lah'ın ha­ri­ka bir sa­na­tı. O, in­sa­nı be­den, ne­fis, ruh, kalp, zi­hin, vic­dan gi­bi tek­mil teç­hi­zat­la do­nat­mış ve bun­la­rın ça­lış­ma şart­la­rı­nı da or­ta­ya koy­muş­tur. Ma­ma­fih...

MAKALEYİ OKU
08
Eyl 2018
Kişiye Mesleğinin Tabiatı Yansımalı mı?

Fe­tih Su­re­si son ayet, Pey­gam­be­ri­mi­zin adı­nın sa­ra­ha­ten geç­ti­ği yer­ler­den­dir. Ora­da ken­di­si­nin Al­lah'ın el­çi­si ol­du­ğu ifa­de edil­dik­ten son­ra onun­la bir­lik­te olan mü'min­le­rin...

MAKALEYİ OKU
04
Ağu 2018
2018 Keşkek Günü ve Düşündürdükleri

İl­ginç­tir; İmam Ha­tip okul­la­rı, dev­let eliy­le ku­rul­ma­sı­na rağ­men yi­ne dev­le­tin eli­nin sü­rek­li sır­tın­da his­set­ti­ği okul­lar ol­muş­lar. Baş­lan­gıç­ta sa­de­ce Yük­sek İs­lam Ens­ti­tü­le­ri­ne...

MAKALEYİ OKU
28
Tem 2018
İtiraf Edelim

"Ça­re­siz­se­niz, ça­re siz­si­niz" ve­ci­ze­si­ni duy­ma­yan yok­tur. An­cak bu sö­ze mo­dern ta­bir­le afo­riz­ma de­sek da­ha doğ­ru olur. Zi­ra söy­lem gü­zel, ey­lem­de sı­kın­tı var. "Ve­ci­ze" de­di­ği­miz­de...

MAKALEYİ OKU