28
Şub 2019
Sigaraya Son Nokta

Sigara üzerine verimli ve güzel tartışmalar oluyor. Malumun ilanı kabilinden şeyler söyleniyor ama yine de toplumun sağlığı açısından çok önemli gelişmelere tanık oluyoruz. Eğitimin içinde birisi olarak sigara içme yaşının ilk ve ortaokul...

MAKALEYİ OKU
12
Şub 2019
Günü Az, Gamı Çok Ay; Şubat

Zaman birimleri dünya, ay ve güneşin devr-i daimi esas alınarak elde edilmiş verilerdir. Ülkemizde geçmişten günümüze Hicri, Rumi ve Miladi olmak üzere üç takvim türünün de kullanıldığı, hal-i hazır takvimlerimizde de Miladi'nin...

MAKALEYİ OKU
25
Oca 2019
Yapmakta Kibarlık, Yıkmakta

Bir sokak arasından geçerken dikkatimi çekti. İki adam önlerine aldıkları mdf lam dolabı yer misin-yemez misin dercesine parçalamaya çalışıyorlardı. Muhtemelen dolabın miadı dolmuştu ya da evin hanımı beğenmemiş yenisini almışlardı....

MAKALEYİ OKU
31
Ara 2018
Öğreneceksin Yüreğim, Öğreneceksin

Dünya, "bir başka alemin bekleme odasıdır" der Victor Hugo. Dünya üzerine yazılan-çizilenlerin haddi hesabı yoktur. Bazısı kederini, bazısı neşesini, bazısı kaygılarını, bazısı hayal kırıklıklarını ifade eder. En çok da şair, yazar...

MAKALEYİ OKU
19
Ara 2018
Önemli Olan Uzağı Görmekmiş

Yaygın göz hastalıkları var; miyop, hipermetrop ve glokom gibi. Göz hekimlerimizin affına mağruren bu göz rahatsızlıklarını birer cümleyle ifade edecek olursak: Glokom, halk arasında göz tansiyonu ya da karasu hastalığı olarak bilinir. Göz...

MAKALEYİ OKU
12
Ara 2018
Bitpazarına Nur...

Eskiye tahassür ne yazık ki her geçen gün artıyor. Modern dünyanın albenisi içerisinde fiziksel ihtiyaçların karşılanmasında eskilerden kurtulma furyası bir yerde tıkanıp kalacak. Zira ihtiyaçlar ile ihtiraslar birbirine karışmış vaziyette....

MAKALEYİ OKU
22
Kas 2018
Sihirli Sözlerden

Ra­su­lül­lah'a at­fen bu­yu­ru­lur ki "in­ne min el-be­ya­nı le­sıh­ren=mu­hak­kak gü­zel ifa­de­de si­hir var­dır." Ba­zı gü­zel söz­ler in­sa­nı ger­çek­ten sar­sı­yor. He­le de yü­rek­ten çı­kı­yor­sa...

MAKALEYİ OKU
26
Eki 2018
İki Haber İki Hiciv

Bu gün­ler­de gün­dem Da­nış­tay'ın and ka­ra­rı. "Ge­ci­ken ada­let, ada­let de­ğil­dir" der ata­la­rı­mız. Ge­ci­ken ka­rar­la­rın da mad­di ve ma­ne­vi ma­li­yet­le­ri var ne ya­zık ki. Ha­ber 1 ve ar­ka­sın­dan...

MAKALEYİ OKU
05
Eki 2018
İnsanın Şarj Alanlarından: Kalp

Bir ön­ce­ki ya­zı­mız­da "fi­zi­ki ve ru­hi do­na­nım ge­re­ği yu­kar­da sı­ra­la­dı­ğı­mız tec­hi­zat­la­rın (ne­fis, ruh, kalp, zi­hin, vic­dan) her bi­ri in­sa­nın ça­lı­şa­bil­me­si için dol­du­rul­ma­sı/do­yu­rul­ma­sı...

MAKALEYİ OKU
20
Eyl 2018
İnsanin şarj Alanlarından Zihin - 1

İn­san, Al­lah'ın ha­ri­ka bir sa­na­tı. O, in­sa­nı be­den, ne­fis, ruh, kalp, zi­hin, vic­dan gi­bi tek­mil teç­hi­zat­la do­nat­mış ve bun­la­rın ça­lış­ma şart­la­rı­nı da or­ta­ya koy­muş­tur. Ma­ma­fih...

MAKALEYİ OKU