08
Eyl 2018
Kişiye Mesleğinin Tabiatı Yansımalı mı?

Fe­tih Su­re­si son ayet, Pey­gam­be­ri­mi­zin adı­nın sa­ra­ha­ten geç­ti­ği yer­ler­den­dir. Ora­da ken­di­si­nin Al­lah'ın el­çi­si ol­du­ğu ifa­de edil­dik­ten son­ra onun­la bir­lik­te olan mü'min­le­rin...

MAKALEYİ OKU
04
Ağu 2018
2018 Keşkek Günü ve Düşündürdükleri

İl­ginç­tir; İmam Ha­tip okul­la­rı, dev­let eliy­le ku­rul­ma­sı­na rağ­men yi­ne dev­le­tin eli­nin sü­rek­li sır­tın­da his­set­ti­ği okul­lar ol­muş­lar. Baş­lan­gıç­ta sa­de­ce Yük­sek İs­lam Ens­ti­tü­le­ri­ne...

MAKALEYİ OKU
28
Tem 2018
İtiraf Edelim

"Ça­re­siz­se­niz, ça­re siz­si­niz" ve­ci­ze­si­ni duy­ma­yan yok­tur. An­cak bu sö­ze mo­dern ta­bir­le afo­riz­ma de­sek da­ha doğ­ru olur. Zi­ra söy­lem gü­zel, ey­lem­de sı­kın­tı var. "Ve­ci­ze" de­di­ği­miz­de...

MAKALEYİ OKU
19
Tem 2018
Dünya Neki

Ahi­re­tin tar­la­sı, bir baş­ka ale­min bek­le­me oda­sı, bir han, bir köp­rü, bir göl­ge­lik, ti­yat­ro­nun sah­ne­si, mev­sim­le­rin ya­zı­dır. Fi­zik­sel ola­rak dün­ya tam yu­var­lak ol­ma­mak­la bir­lik­te por­ta­kal,...

MAKALEYİ OKU
04
Tem 2018
Un ve Ün

Ku­rum­lar ar­tık müş­te­ri mer­kez­li ça­lı­şı­yor.. Böy­le olun­ca "müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti" de­ni­len bir du­rum or­ta­ya çı­kı­yor. Rek­lam da ola­cak ki kim da­ha çok mem­nun edi­yor or­ta­ya kon­sun....

MAKALEYİ OKU
18
Haz 2018
Çıraklık

Ha­ya­tı­mın ba­ha­rın­da us­ta ve çı­rak­lı­ğı bir­lik­te ya­şa­dım. Or­ta­öğ­re­ti­mi bi­tir­dik­ten son­ra üni­ver­si­te oku­mak üze­re Er­zu­rum'a git­miş ay­nı za­man­da dev­let­ten gö­rev de...

MAKALEYİ OKU
26
Mayıs 2018
Yıkılasın İsrail...

Mü­ba­rek Ra­ma­zan ayın­da­yız. Ra­ma­zan ari­fe­si Fi­lis­tin, İs­ra­il'in kat­li­amı­na ma­ruz kal­dı. El'an ül­ke ola­rak eko­no­mik ab­lu­ka al­tın­da­yız. Oku­mak üze­re ol­du­ğu­nuz ya­zı­yı...

MAKALEYİ OKU
28
Nis 2018
Kütüphanede Bir Gece

Geç­ti­ği­miz Cu­mar­te­si-Pa­zar ge­ce­si ilk de­fa içe­ri­sin­de oku­ma, şi­ir ve söy­le­şi­nin ol­du­ğu bir et­kin­li­ğe ka­tıl­dım. Ka­tı­lım­cı­lar ara­sın­da Ömer Ars­lan(İl Kült. ve Tu­rizm Müd.) ve...

MAKALEYİ OKU
17
Nis 2018
Secde Ne Güzel Bir Şey

Üç ay­lar­da­yız. Kan­dil­ler ge­çi­di bu ay­lar. Mi­raç Kan­di­li'­ni de ge­ri­de bı­rak­tık. Ra­ma­zan'a sağ­lık, sıh­hat ve afi­yet­le ula­şı­rız in­şal­lah. Mi­raç'ın en önem­li özel­li­ği...

MAKALEYİ OKU
10
Nis 2018
Musalla Taşı Üzerine

Kül­tü­rü­müz­de dün­ya-ahi­ret den­ge­si dün, mi­ma­ri­den, sa­na­ta, ede­bi­ya­ta hat­ta me­zar­lık­la­rın olu­şu­mu­na ka­dar öy­le bir ti­tiz­lik­le ku­rul­muş­tu ki her­kes "bu gün va­rım, ya­rın yo­ğum"...

MAKALEYİ OKU