14
Kas 2018
Avrupalı

Eğitimin amacı; kaba manasıyla, bireyin davranışlarında olumlu değişiklikler meydana getirmektir. Kitap okumanın amacı da, gezip görmenin, yeme içmenin, çalışmanın ve hatta uyumanın da… Amaç, davranışları doğrudan değiştirmek değil...

MAKALEYİ OKU
07
Kas 2018
O Değel’den Eğitim

Çorum'da, cümle içerisinde söylenen ve anlamı ciddi yönde etkileyen bir tamlama vardır: "O değilden…" Halk ağzıyla: "o değelden." Bu söz, konuşmada, hedeflenen sonuca, fark ettirmeden ulaşmak için kullanılır. Günlük hayatta, cümle...

MAKALEYİ OKU
31
Eki 2018
Yerini Arayan Taş

Yüksek dağın yamaçlarında bir taş vardı. Güneşi ilk o görür, yağmurun tadını ilk o çıkarırdı. Uçsuz bucaksız, bereketli topraklara, hiç bitmeyen panayır tadında bir manzaraya bakardı hep… Kuşlar üzerinde dinlenmeye, böcekler,...

MAKALEYİ OKU
24
Eki 2018
Bir Çocuğun Gülüşünde Saklıdır Dünya

Yaş iler­le­dik­çe, da­ha bir etik dü­şün­me­ye, ken­di­si­ni da­ha bir elek­ten ge­çir­me­ye baş­lı­yor in­san. Geç­miş­te­ki ha­ta­la­rı ile yüz­leş­me­ye da­ha bir açık, do­la­şır­ken çar­şı­da, kü­çük...

MAKALEYİ OKU
17
Eki 2018
Hele Bir Sen, Memleket Gibiysen...

Ha­yat­ta sır­tı­mı­zı gü­ven­le da­ya­dı­ğı­mız, ana­dan, ba­ba­dan, ata­dan öte bil­di­ği­miz, ağ­la­dı­ğın­da göz­yaş­la­rı­nı yü­zü­müz­de his­set­ti­ği­miz, gül­dü­ğün­de sek­sen mil­yo­nun...

MAKALEYİ OKU
03
Eki 2018
Yeni Nesil Kahvecilik

Son zamanlarda, mısır patlağı gibi çoğalan bir pazar ortamı türedi memlekette:. "Yeni Nesil Kahvecilik!..…" Bir kahvenin kırk yıl hatırının olduğundan haberi olmayan bir sürü insan, genellikle de gençler doldurmakta söz konusu mekânları....

MAKALEYİ OKU
24
Eyl 2018
Eğitimde Sistem ve Süreklilik

Son za­man­lar­da çok ve çe­şit­li mu­ha­be­re şe­kil­le­ri tü­re­di. Sos­yal med­ya, akıl­lı te­le­fon, in­ter­net ga­ze­te­ci­li­ği, te­le­viz­yon ka­nal­la­rı… Çok ses­li ama ahenk­siz bir ko­ro… İç­le­rin­de...

MAKALEYİ OKU
18
Ağu 2018
Kurbanın Dijital Evrimi

Kaybettiğim babamın yokluğunu en çok Kur­ban Bay­ra­mı vak­ti ge­lin­ce an­la­dım. Kur­ban adet­le­ri­ni, uy­gu­la­ma­la­rı­nı, ön­den ön­den ta­kip eder, kim­se­le­re bı­rak­maz­dı ba­bam. Eli bı­çak tut­ma­sa...

MAKALEYİ OKU
13
Haz 2018
Babam, Ben ve Keçi

Sek­sen­li yıl­la­rın baş­la­rı. Yurt dı­şın­da ça­lı­şan bir ar­ka­da­şı, ba­bam­dan, adak­lık kur­ban kes­me­si için yar­dım­da bu­lun­ma­sı­nı is­te­miş. Ha­tı­rı­nı kı­ra­ma­ya­ca­ğı eşin dos­tun...

MAKALEYİ OKU
23
Mayıs 2018
Suriyeli

Ko­yu si­yah göz­le­ri, da­ğı­nık, ba­kım­sız ve haf­ta­lar­dır üze­rin­den çı­kar­ma­dı­ğı için san­ki üze­ri­ne ya­pış­mış gi­bi du­ran giy­si­le­riy­le yi­ne dükkânın önün­dey­di. Si­mit­çi­den...

MAKALEYİ OKU