26
Nis 2018
Gargantuar

Bi­zim oğ­lan­la­rın, bil­gi­sa­yar­da oy­na­dık­la­rı bir oyun var­dı. Oyun bo­yun­ca, bü­yük­lük­le­ri ve özel­lik­le­ri de­ği­şim gös­te­ren can­lı­la­ra kar­şı bir mü­ca­de­le için­de ka­lı­yor­su­nuz....

MAKALEYİ OKU
18
Nis 2018
Tohumlar Fidana

"Bir me­za­rın için­de­yim ve bi­le bi­le öl­düm as­lın­da ben…" Üç ay­dır her gün ge­lip, din­len­me­ye çe­kil­di­ği şu oda­da, ak­lı­na ge­len tek dü­şün­ce buy­du. Bir oku­lun hiz­met­li oda­sın­da ol­mak...

MAKALEYİ OKU
06
Nis 2018
Asıl Olan

Bil­gi­yi di­ken­ler­den de­re­ce­ğiz Bir­lik için­de dir­lik­le yü­rü­ye­ce­ğiz Oku­ya­lım hep oku­ya­lım Bu ateş ye­ni yan­mış gi­bi Oku­ya­lım hep oku­ya­lım İlk em­ri bu­gün al­mış gi­bi Bu mıs­ra­la­rı,...

MAKALEYİ OKU
24
Mar 2018
Sahte Güzel- Gerçek Doğru

Gü­nü­müz top­lum­sal ya­şan­tı­sı­nın, di­li­mi­ze ya­pış­tır­dı­ğı, an­la­mı­nı de­rin­le­me­si­ne hiç dü­şün­mek­si­zin, ağ­zı­mız­dan bir çır­pı­da çı­kan ke­li­me­le­ri­dir bun­lar; İyi...

MAKALEYİ OKU