09
Mar 2019
İnsan Eylemleri ve Ağaçlarda Yaşanan İletişim Kopukluğu

Hani bir deyim vardır ''Kendi ayağına sıkmak'' diye, şuan bu deyimi yeryüzü insanları olarak topyekûn gerçekleştiriyoruz.  Yaptığımız eylemler ile dünyayı yok ediyoruz. Öyle ki; bu durum yavaş yavaş değil artık...

MAKALEYİ OKU
07
Oca 2019
İtibar Aracı Statüler

Merhaba sevgili okurlar, bu yazımda sizlere statüler ve kazandırdıkları hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Statü nedir ile kısa bir tanım yaparak konuya daha hâkim başlayalım isterseniz.  Statü; konum demektir. Bireyin sosyal hayatındaki...

MAKALEYİ OKU
18
Eki 2018
Göçüyor muyuz?

Mer­ha­ba sev­gi­li okur­lar, bir­çok top­lum­sal ko­nu­lar­da siz­le­re ulaş­mak bir neb­ze ol­sun far­kın­da­lık oluş­tur­mak adı­na bu­ra­dan çe­şit­li pay­la­şım­lar­da bu­lun­dum. Bu ya­zım­da ise ül­ke­miz...

MAKALEYİ OKU
27
Ağu 2018
Bilinç ve Moda/Trend

Mer­ha­ba sev­gi­li okur­lar bu ya­zım­da siz­le­re bi­lin­ci­mi­zi na­sıl kul­la­na­ca­ğı­mızı ve far­kın­da­lı­ğı­mı­zı ar­tır­mak­la il­gi­li kı­sa bil­gi­ler ve­re­ce­ğim. Ön­ce­lik­le bi­lin­cin...

MAKALEYİ OKU
12
Tem 2018
Uyuşmazlıkların Nedeni ‘Etkin Dinlememe’

Mer­ha­ba sev­gi­li okur­lar, bu ya­zım­da siz­le­re et­kin din­le­me­nin öne­min­den bah­set­mek is­ti­yo­rum. Ön­ce­lik­le et­kin din­le­me­nin ne ol­du­ğu ile il­gi­li kı­sa bir ta­nım ya­pa­lım.  Et­kin...

MAKALEYİ OKU
17
Mayıs 2018
Eleştiri Kültürü

Mer­ha­ba sev­gi­li okur­lar, bu haf­ta bi­raz eleş­ti­ri yapalım mı ne der­si­niz? Bi­raz çev­re­mi­zi, bi­raz ya­kın­la­rı­mı­zı, ama en çok­ta ken­di­mi­zi eleş­ti­re­lim. Eleş­ti­ri­nin te­rim ola­rak açık­la­ma­sı­nı...

MAKALEYİ OKU
28
Mar 2018
Kaplumbağa Terbiyecisi

Türk sa­nat ve dü­şün­ce ha­ya­tı­na bü­yük kat­kı­lar sun­muş Os­man­lı Dev­le­ti'nin son dö­ne­mi­nin bü­yük en­te­lek­tü­el­le­rin­den bi­ri olan Os­man Ham­di Bey Türk res­mi­nin en meş­hur ve en pa­ha­lı...

MAKALEYİ OKU
02
Mar 2018
Ayrımcılık

Hâkimin Madun, Madunun Hâkim olduğu dönemlerde birçok konuda ayrımcılık yapıldı, yapılıyor ve dünya döndükçe de yapılmaya devam edeceği mutlak bir gerçektir. Çoğunluğu sağlayan güçlü (Hâkim) tarafın her zaman haklı olmadığı...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2018
Potansiyel insan

İnsani nitelik ve etik değerlerle yetiştireceğimiz çocuklarla istediğimiz toplum yapısına ulaşırız. Ağaç yaş iken eğilir.. Henüz gelişim çağında olan küçücük çocuklara, güzel söylüyor veya yapıyor diye öğretilen cinsel içerikli...

MAKALEYİ OKU
12
Oca 2018
Oyunun ve kötünün düsünselligi

İnsan iyiyi güzeli düşünerek iyilikle, kötüyü düşündüğü sürece de kötülükle karşılık bulur. Astroloji biliminde evrene pozitif enerji göndermenin tezahürü aslında kişinin kendini olumlamasından geçer. Önce kendi düşüncelerimizi...

MAKALEYİ OKU