08
Kas 2018
Ön Yargılarımız

Payitaht dizisinde telefonun icadı ile ilgili güzel bir sahne yer aldı. Sahnede meşhur batı hayranı Mahmut Paşa İngiliz Elçisi ile telefonun icadı meselesini konuşuyor ve telefon ile ilgili aşağıdaki diyalog geçmektedir.  - Kim icat etmiş...

MAKALEYİ OKU
24
Eki 2018
Milli ve Yerli Yazılım Üretmek

Mil­li ve yer­li ya­zı­lım ül­ke­mi­zin da­ha da güç­len­me­si için, adı­nı di­ğer ül­ke­le­re kar­şı da­ha faz­la du­yur­ma­sı için en güç­lü si­lah­tır. Mil­li gü­cü­mü­zün, dün­ya ül­ke­le­ri­ne...

MAKALEYİ OKU
10
Eki 2018
Ahşap Yapıların Avantajları

Ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın ha­ya­tı ko­lay­laş­tır­ma­sıy­la bir­lik­te ka­li­te­li ve uy­gun fi­yat­lı ol­ma­sı, kı­sa za­man­da ya­pıl­ma­sı ve in­san sağ­lı­ğı­na uy­gun ol­ma­sı mu­cit­li­ğin...

MAKALEYİ OKU
26
Eyl 2018
İnternette Yanıltma ve Algı Operasyonları

Vaz­ge­çil­mez ha­le in­ter­net­te ar­tık kir­li bil­gi­ler do­laş­ma­ya baş­la­dı. Ha­ber ni­te­li­ği ta­şı­yan bu bil­gi­ler ma­ale­sef al­gı ope­ras­yon­la­rı­na dö­nüş­müş­tür. Sos­yal med­ya ara­cı­lı­ğı...

MAKALEYİ OKU
05
Eyl 2018
Hashtag Kullanımında Altın Kurallar

Twit­ter, hash­tag'ın 11'in­ci do­ğum gü­nün­de he­def kit­le­le­ri­ne et­ki­li şe­kil­de ulaş­mak is­te­yen­le­re hash­tag kul­la­nı­mı için 5 ipu­cu pay­laş­tı. #ib­ra­hin­sa­hin.net.tr İn­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı­nı...

MAKALEYİ OKU
15
Ağu 2018
Mucitlik mi? İnsan Sağlığı mı?

1800 yıl­lar­da­ki sa­na­yi dev­ri­mi ile bir­lik­te bir­çok alan­da ye­ni ürün­ler ge­liş­ti­ril­di. Ürün­le­rin üre­ti­min­de ko­lay, se­ri ola­rak ucuz üre­til­me­si hep ön plan­da ol­muş­tur. Ta­bii ki bu sü­reç­te...

MAKALEYİ OKU
01
Ağu 2018
Zombiler Uzak Değil

Meş­hur Da­vos'ta ger­çek­le­şen Dün­ya Eko­no­mik For­mu'nda­ki bir rö­por­ta­jı geç­ti­ği­miz gün­ler­de te­le­viz­yon­da iz­le­dim. Tür­ki­ye'nin ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı Cü­neyt Zap­su çok...

MAKALEYİ OKU
25
Tem 2018
Nefret Ettiren 7 İnternet İcadı!

İn­ter­ne­tin ha­ya­tı­mı­za sağ­la­dı­ğı gü­zel şey­ler­le bir­lik­te, ço­ğu in­sa­nın nef­ret et­ti­ği "icat­lar" da var! Eğ­len­ce­li ve il­ginç in­san­lar­la, so­nu gel­me­yen bil­giy­le do­lu, ha­ri­ka...

MAKALEYİ OKU
11
Tem 2018
Dolandırıcılar Boş Durmuyor

Bi­li­şim Tek­no­lo­ji­le­ri kö­şe­mizdeki ilk ya­zı­la­rı­mı ‘in­ter­net ve gü­ven­lik' üze­rin­e kaleme aldım. Tek­no­lo­ji­nin ge­tir­di­ği ni­met­ler­den fay­da­la­nır­ken or­ta­ya çı­kan olum­suz...

MAKALEYİ OKU
27
Haz 2018
Cep Telefonu Sahtekârlıkları

Sev­dik­le­ri­niz­den ge­len sah­te me­saj­lar Ço­ğu­nu­za eş dost­la­rı­nız­dan atıl­mış gi­bi gö­rü­nen ve acık­lı hikâye­ler­le acil pa­ra ta­lep eden me­saj­lar gel­miş ola­bi­lir. Do­lan­dı­rı­cı­lar...

MAKALEYİ OKU