11
Oca 2019
Artık Hayaller Gerçek Olmuyor

"Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde KOSGEB girişimcilik kurslarına katılan ve sertifikalarını alan ev hanımları, kendi işlerinin patronu oldu.", "Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 yıldan fazladır değişik iş alanlarında işçi olarak...

MAKALEYİ OKU
19
Ara 2018
Girişimci Mahalle

Daha önceki birçok yazımda belirttiğim gibi Çorum Mucitler Derneğimizin temel amaçlarından birisi insanımıza üretkenlik ve girişimcilik ruhu aşılamaktır. Bu amaçla bu yazımda Çorum'a üretim noktasında önemli katkılar sunacağını...

MAKALEYİ OKU
05
Ara 2018
Mesajlaşma için 10 tavsiye

Grup sohbetlerinde dikkat edilmesi gereken 10 tavsiye Teknoloji, hayatımızın her alanına, özellikle de sosyal ilişkilere dokunarak dönüştürüyor. Mesela, grup sohbetleri yüz yüze görüşmelerin yerini almaktadır. Bu dönüşüm maalesef görgü...

MAKALEYİ OKU
21
Kas 2018
Elimizi Taşınn Altına Koyuyoruz

Sa­yın Va­li­li­miz Mus­ta­fa Çiftçi gi­bi, bir­çok ar­ka­da­şı­mız "ne icat et­ti­niz?" so­ru­su­nu biz­le­re sor­mak­ta­dır. Şu­ ana ka­dar pa­tent­len­miş bir ica­dı­mız bu­lun­ma­sa da, ka­rın­ca mi­sa­li...

MAKALEYİ OKU
08
Kas 2018
Ön Yargılarımız

Payitaht dizisinde telefonun icadı ile ilgili güzel bir sahne yer aldı. Sahnede meşhur batı hayranı Mahmut Paşa İngiliz Elçisi ile telefonun icadı meselesini konuşuyor ve telefon ile ilgili aşağıdaki diyalog geçmektedir.  - Kim icat etmiş...

MAKALEYİ OKU
24
Eki 2018
Milli ve Yerli Yazılım Üretmek

Mil­li ve yer­li ya­zı­lım ül­ke­mi­zin da­ha da güç­len­me­si için, adı­nı di­ğer ül­ke­le­re kar­şı da­ha faz­la du­yur­ma­sı için en güç­lü si­lah­tır. Mil­li gü­cü­mü­zün, dün­ya ül­ke­le­ri­ne...

MAKALEYİ OKU
10
Eki 2018
Ahşap Yapıların Avantajları

Ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın ha­ya­tı ko­lay­laş­tır­ma­sıy­la bir­lik­te ka­li­te­li ve uy­gun fi­yat­lı ol­ma­sı, kı­sa za­man­da ya­pıl­ma­sı ve in­san sağ­lı­ğı­na uy­gun ol­ma­sı mu­cit­li­ğin...

MAKALEYİ OKU
26
Eyl 2018
İnternette Yanıltma ve Algı Operasyonları

Vaz­ge­çil­mez ha­le in­ter­net­te ar­tık kir­li bil­gi­ler do­laş­ma­ya baş­la­dı. Ha­ber ni­te­li­ği ta­şı­yan bu bil­gi­ler ma­ale­sef al­gı ope­ras­yon­la­rı­na dö­nüş­müş­tür. Sos­yal med­ya ara­cı­lı­ğı...

MAKALEYİ OKU
05
Eyl 2018
Hashtag Kullanımında Altın Kurallar

Twit­ter, hash­tag'ın 11'in­ci do­ğum gü­nün­de he­def kit­le­le­ri­ne et­ki­li şe­kil­de ulaş­mak is­te­yen­le­re hash­tag kul­la­nı­mı için 5 ipu­cu pay­laş­tı. #ib­ra­hin­sa­hin.net.tr İn­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı­nı...

MAKALEYİ OKU
15
Ağu 2018
Mucitlik mi? İnsan Sağlığı mı?

1800 yıl­lar­da­ki sa­na­yi dev­ri­mi ile bir­lik­te bir­çok alan­da ye­ni ürün­ler ge­liş­ti­ril­di. Ürün­le­rin üre­ti­min­de ko­lay, se­ri ola­rak ucuz üre­til­me­si hep ön plan­da ol­muş­tur. Ta­bii ki bu sü­reç­te...

MAKALEYİ OKU