04
Tem 2018
Güç sahada belli olur...

Ye­ni se­zon­da grup­lar be­lir­len­di. Ço­rum Be­le­di­yes­por 3. grup­ta mü­ca­de­le ede­cek. Grup­lar­da­ki ta­kım­la­rın bel­li ol­ma­sın­dan son­ra yo­rum­lar tı­ra gi­di­yor. Çok zor grup, ilk on ba­şa­rı­lı...

MAKALEYİ OKU
24
Mayıs 2018
Belediyespor ve Boyar üzerine

Ço­rum Be­le­di­yes­por'da ye­ni se­zo­nun ilk adı­mı olan yö­ne­tim oluş­tu­rul­du. Fa­tih Öz­can baş­kan­lı­ğın­da­ki yö­ne­tim ku­ru­lu dar bir çer­çe­ve­de oluş­tu­rul­du. Da­ha ge­niş ola­bi­lir­miy­di...

MAKALEYİ OKU
01
Mayıs 2018
Doğruları yapmak

Evet iş­ken­ce bi­ti­yor de­miş­tik şü­kür bit­ti. Ger­çek­ten çok acı böy­le şey­ler söy­le­mek ve dü­şün­mek. An­cak acı ama ger­çek. Bu ka­dar iyi gi­den bir ilk ya­rı­nın ar­dın­dan ikin­ci ya­rı­da­ki ina­nıl­maz...

MAKALEYİ OKU
17
Nis 2018
ÇORUM sevgisi ile hareket

Evet iş­ken­ce­nin bit­me­si­ne üç haf­ta kal­dı. Ger­çek­ten tek se­vin­di­ğim nok­ta bu­ra­sı. Li­gin ikin­ci ya­rı­sın­da baş­la­yan ve ar­tık da­ya­nıl­maz hal alan iş­ken­ce­nin bit­me­si­ne sa­de­ce ve...

MAKALEYİ OKU
27
Mar 2018
Bu kadar ruhsuz

Ger­çek­ten yaz­mak bi­le ız­dı­rap ve­ri­yor. Ço­rum Be­le­di­yes­por maç­la­rı­nı yo­rum­la­mak bi­le üzü­yor in­sa­nı. Bu ka­dar kö­tü ol­ma­yı ve bu­nu bu ka­dar uzun sü­re sür­dür­me­yi na­sıl ba­şa­rı­yor­lar....

MAKALEYİ OKU
22
Mar 2018
Şampiyonluk ve bu poz için teşekkürler

Ela­zığ'da ya­pı­lan ya­rı fi­nal grup maç­la­rı­nın ar­dın­dan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Vo­ley­bol So­rum­lu­su Mus­ta­fa Öz­de­mir ile gö­rüş­me­miz­de bu maç­lar son­ra­sın­da ver­di­ği şam­pi­yon­luk...

MAKALEYİ OKU
13
Mar 2018
Anlamakta anlatmakta zor

Ma­ale­sef Ço­rum Be­le­di­yes­por'da de­ği­şen bir şey yok. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım­da aşa­ğı dö­nen ib­re ay­nı hız­la de­vam edi­yor. İna­nın an­la­mak­ta yo­rum­la­mak­ta zor­la­nı­yo­rum bir...

MAKALEYİ OKU