11
Ara 2018
Kazanç Çok Büyük

Çok zor görülen Karacabey maçı erken gelen goller ve ortaya konulan güzel futbol kolaya çevirdi ve kırmızı siyahlı takım bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanarak morallendi. İki maçın iç sahada olduğunu unutmamak gerekir. Gerçekten...

MAKALEYİ OKU
04
Ara 2018
İşimiz Çok Zor...

Üç haftalık mağlubiyetin ardından Cizrespor maçı gerçekten çok önemliydi. Kaybedilmesi halinde zaten az olan umutlar iyice azalacak ve başka hedeflere yönelmek zorunda kalacaktık. Böylesine sıkıntılı bir süreçte belkide oynayabileceğimiz...

MAKALEYİ OKU
20
Kas 2018
Kaybeden Siz Olursunuz

Evet eli­miz­de­ki tek mal­ze­me olan iç sa­ha ga­li­bi­yet­le­ri­de bit­ti. Bü­yük umut­lar­la baş­la­dı­ğı­mız lig­de iç sa­ha­da­ki per­for­man­sı­mız ile ya­rı­şın için­de ol­duk an­cak Ko­ca­elis­por...

MAKALEYİ OKU
06
Kas 2018
İkili mücadele!

İç sahada altıncı maç altıncı galibiyet gerçekten mükemmel. Son yıllarda hatırladığım en iyi iç saha performansı. Bundan iyisi mümkün değil tabiki. Bağcılar karşısında ilk yarıda rakibin ilerde basması ile bocalayan kırmızı siyahlı...

MAKALEYİ OKU
23
Eki 2018
Eksikleri Görmek

Lig­de evin­de­ki be­şin­ci ma­çın­dan da ga­li­bi­yet­le ay­rı­lan Ço­rum Be­le­di­yes­por bel­ki­de son yıl­la­rın en fark­lı ga­li­bi­ye­ti­ni ala­bi­le­ce­ği maç­ta su­ya ta­kıl­dı. 18 ki­şi­lik maç...

MAKALEYİ OKU
16
Eki 2018
Adalet ve Cesaret

Ço­rum Be­le­di­yes­por'da Meh­met Au­re­lio yö­ne­ti­min­de çı­kı­lan üçün­cü maç­ta, ikin­ci ga­li­bi­ye­ti Er­zin­cans­por kar­şı­sın­da al­dı. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım gru­bun id­di­alı ta­kım­la­rın­dan...

MAKALEYİ OKU
11
Eki 2018
Güzellikler, eksikler

Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­lio yö­ne­ti­min­de çık­tı­ğı ikin­ci maç­ta İs­tan­bul'dan bir pu­an­la dön­dü. Bu ma­çı iz­le­me­dim an­cak kır­mı­zı si­yah­lı ta­kı­mın...

MAKALEYİ OKU
02
Eki 2018
Kanatsız Uçamayız

Evin­de­ki üçün­cü maç­ta Tur­gut­lus­por'u 2-1 ye­nen Ço­rum Be­le­di­yes­por hem mo­ral bul­du hem­de za­man ka­zan­dı. Ta­bi­ki za­man ka­za­nan isim ise Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­ra­lio ol­du. Hiç iz­le­me­di­ği...

MAKALEYİ OKU
18
Eyl 2018
Ben mücadelemi vereceğim

Ka­zan­mak ger­çek­ten gü­zel. He­le ta­raf ol­du­ğun ta­kım ka­zan­dı­ğı za­man da­ha da gü­zel olu­yor. Bir­de böy­le gü­zel bir gol­le ka­zan­mak ise ke­yif ve­ri­yor. Cu­mar­te­si Trab­zon'da per­şem­be...

MAKALEYİ OKU
10
Eyl 2018
Tribün güzel de saha neden bu kadar kötü?

Ga­li­bi­ye­te rağ­men ek­sik­le­ri gör­mek ge­rek­li ders­le­ri çı­kart­mak ge­rek de­miş­tim ge­çen haf­ta­ki ya­zı­mız­da. An­cak Trab­zon'da gör­dük­ki ek­sik­le­re ye­ni­le­re ek­len­miş. Ger­çek­ten...

MAKALEYİ OKU