20
Eyl 2018
İslâm ve İlim - 4

Te­me­li il­me ve irfâna da­ya­nan is­lam kül­tü­rü­nün mer­ke­zin­de in­san ve hiz­met an­la­yı­şı ya­tar. Müs­lü­man Kur an'da şöy­le ta­rif edi­lir "İn­san­lar için or­ta­ya çı­ka­rı­lan iyi­li­ği...

MAKALEYİ OKU
13
Eyl 2018
İslam ve İlim - 3

İs­lam fert­le­rin ha­yat­la­rı­nı an­lam­lı kı­lan, dün­ya ve ahi­ret ha­ya­tı­nı bir­lik­te dü­zen­le­ye­rek on­la­ra meş­ru­iyet ka­zan­dı­ran, ila­hi va­hiy kay­nak­lı bil­gi­ye da­ya­lı inanç sis­te­mi­dir....

MAKALEYİ OKU
06
Eyl 2018
İslam ve İlim - 2

İs­lam ile ilim öz­deş­leş­miş­tir. İs­lam esen­lik, gü­ven­lik, ba­rış, em­ni­yet de­mek­tir. Kar­deş­lik, sos­yal yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma yo­lu­na gir­mek­tir. Hu­zur bul­mak, bir­lik ve be­ra­ber­lik...

MAKALEYİ OKU
31
Ağu 2018
İslam ve İlim - 1

İlim, in­san­la­rın du­yu or­gan­la­rı ile or­ta­ya koy­du­ğu ve­ya Al­lah ta­ra­fın­dan ila­hi va­hiy yo­lu ile bil­di­ri­len, için­de zan ih­ti­ma­li bu­lun­ma­yan yakîni bil­gi­dir.  Vah­ye da­ya­lı bil­gi...

MAKALEYİ OKU
16
Ağu 2018
Hz. İbrahim ve Kurbanla İmtihan Olunmak

Kur­ban Hz. Âdem­den iti­ba­ren var olan bir iba­det­tir. Hz. İb­ra­him ve İs­ma­il (a.s) ın da di­ğer pey­gam­ber­ler­de ol­du­ğu gi­bi ağır im­ti­han­lar­dan geç­tik­le­ri­ni gör­mek­te­yiz. Hz. İb­ra­him da­ha...

MAKALEYİ OKU
15
Ağu 2018
Ekonomik Darbe Girişimi

Te­rör ör­güt­le­ri­nin ha­mi­si ve des­tek­le­yi­ci­si ABD, Ge­zi olay­la­rın­da, 17-25 Ara­lık sü­re­cin­de, 15 Tem­muz­da ba­şa­ra­ma­dı­ğı ve ya­rım ka­lan işi­ni, ama­cı­na ula­şa­bil­mek için, te­rör...

MAKALEYİ OKU
09
Ağu 2018
Muttaki - 5

Mut­ta­ki­le­rin en önem­li va­sıf­la­rın­dan bi­ri­si­de, baş­ka­la­rı­nın ku­sur ve gü­nah­la­rı­nı gör­mek, araş­tır­mak ye­ri­ne ken­di gü­nah­la­rı­nı gö­re­rek iç­ten­lik­le, sa­mi­mi ola­rak Al­lah'tan...

MAKALEYİ OKU
02
Ağu 2018
Muttaki - 4

Mut­ta­ki ola­bil­me yo­lun­da önem­li mi­henk taş­la­rın­dan bi­ri­si­de sa­bır­dır. Ba­ka­ra 177 de Mut­ta­ki­le­rin va­sıf­la­rı sa­yı­lır­ken "…Sı­kın­tı, has­ta­lık ve sa­vaş za­man­la­rın­da sab­re­der­ler....

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2018
Muttaki - 3

Pey­gam­be­ri­miz (a.s) "Ey in­san­lar! "Rab­bi­niz bir­dir. Ba­ba­nız­da bir­dir. He­pi­niz Adem­den­si­niz. Adem ise top­rak­tan­dır. Bir ır­kın di­ğe­ri­ne üs­tün­lü­ğü yok­tur. Üs­tün­lük an­cak tak­va­da­dır....

MAKALEYİ OKU
19
Tem 2018
Muttaki - 2

Dün­ya­lık­la­ra olan sev­gi­niz do­la­yı­sıy­la nef­si­ni­zin ona kar­şı bir duy­gu bes­le­di­ği­ni gör­dü­ğü­nüz bir yi­ye­ce­ği, bir ma­lı ve­ya baş­ka bir şe­yi nef­si­ni­zi zor­la­ya­rak in­fak ede­bi­li­yor...

MAKALEYİ OKU