12
Haz 2018
Mağfiret Ayı Ramazan

Sev­gi ve mer­ha­met duy­gu­la­rı­nın zir­ve­ye ulaş­tı­ğı, bir çok gü­zel­li­ği için­de ba­rın­dı­ran, in­san­la­rı me­le­ki­yet özel­lik­le­ri­ne bü­rün­dü­re­rek bir­bi­ri­ne yak­laş­tı­ran ra­ma­za­nın...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2018
Selamın Ehemmiyeti

Bir İs­lam ahlâkı te­ri­mi olan, müs­lü­man­lar ara­sın­da bir dost­luk ve iyi ni­yet işa­re­ti ola­rak se­lam ver­mek sün­net al­mak ise farz­dır. Ba­rış, ra­hat­lık, esen­lik, müs­lü­man­la­rın bir­bir­le­ri ile...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2018
Bereket Ayı Ramazan

Pey­gam­be­ri­miz; "Ra­ma­za­nın ba­şı rah­met, or­ta­sı be­re­ket, so­nu da mağ­fi­ret­tir."  Ra­ma­zan ayı­nın or­ta­sı olan be­re­ket gün­le­rin­de­yiz. Biz­le­re su­nu­lan sa­yı­sız rı­zık ve ni­met­le­rin...

MAKALEYİ OKU
26
Mayıs 2018
İnfak - 3

Pey­gam­be­ri­miz Müs­lü­man­la­rı bir bi­na­nın tuğ­la­la­rı­na (tuğ­la­lar örü­lür­ken bir­bir­le­ri­ne ke­net­le­ne­rek bağ­lan­tı­lı ola­rak örü­lür.) ve bir vü­cu­dun or­gan­la­rı­na ben­zet­miş­tir....

MAKALEYİ OKU
25
Mayıs 2018
İnfak - 2

Sos­yal yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma ko­nu­sun­da in­fa­kın önem­li bir aya­ğı­nı ve bö­lü­mü­nü ze­kat oluş­tu­rur. Kur'an-ı Ke­rim'de çok sa­yı­da ze­ka­tın far­zi­ye­ti­ni, hik­met­le­ri­ni...

MAKALEYİ OKU
24
Mayıs 2018
İnfak - 1

İn­fak; Al­la­h'ın ver­miş ol­du­ğu ma­lın şük­rü ola­rak, yok­sul ve muh­taç olan­la­ra yi­ne Al­lah için ve­ri­len, ze­kat, fit­re, sa­da­ka, vak­fet­me gi­bi sos­yal yar­dım­la­rı içi­ne alan kap­sa­mı...

MAKALEYİ OKU
17
Mayıs 2018
Rahmet Ayı Ramazan

Bu yıl­ da Ra­ma­za­n'a, te­rör dev­le­ti za­lim İs­ra­il'in yap­mış ol­du­ğu kat­li­am­la­rın üzün­tü­sü ile içi­miz bu­ruk ola­rak gir­dik. Rab­bi­miz­den; şe­hit­le­ri­mi­ze rah­met, ya­ra­lı­la­ra...

MAKALEYİ OKU
11
Mayıs 2018
Birlikte Rahmet Ayrılıkta Azap Vardır

İn­sa­nın sa­hip ol­du­ğu ma­lın, mül­kün, şa­nın, şöh­re­tin, ma­kam ve mev­ki­nin ih­ti­ras­la­rı­nın esi­ri ol­mak­tan kur­tu­lup, Rab­bi­ne ger­çek ma­na­da kul ola­rak "Yal­nız sa­na ina­nı­rız, yal­nız...

MAKALEYİ OKU
24
Nis 2018
Çanakkale Ruhunu Canlı Tutmak - 2

İn­gi­liz ve Fran­sız sa­vaş ge­mi­le­ri­nin yo­ğun ta­ar­ruz­la­rı ne­ti­ce­sin­de, Os­man­lı­nın elin­de sa­de­ce 26 de­niz ma­yı­nı kal­mış­tı. Bir ri­va­ye­te gö­re Nus­ret ge­mi­si­nin kap­ta­nı Top­ha­ne­li...

MAKALEYİ OKU
19
Nis 2018
Çanakkale Ruhunu Canlı Tutmak - 1

Ge­cen haf­ta, Ço­rum Be­le­di­ye­mi­z'in or­ga­ni­zas­yo­nun­da, do­ku­zun­cu sı­nıf öğ­ren­ci­le­ri­miz­le bir­lik­te ec­dat­la bu­luş­ma adı­na ön­ce Bur­sa da­ha son­ra­da şe­hit­lik ru­hu­nu te­nef­füs...

MAKALEYİ OKU