15
Kas 2018
Sünnetin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi - 2

Sünnet, ilahi vahyin bir yaşam tarzına dönüşmesidir. Kur'an da iman ile salih ameller peş peşe verilmiş ve cennetlik olan müminlerin vasıfları sayılırken, onlar ki namazlarını huşu içerisinde kılarlar, muttakidirler, takva sahipleri,...

MAKALEYİ OKU
08
Kas 2018
Sünnet'in Hayatımızdaki Yeri ve Önemi - 1

Sünnet; Peygamberimiz (a.s)'in söz, davranış, uygulama ve uygun görüp tasvip ettiği şeylerdir. Sünnetullah ise; Allah'ın sünneti, kanunu, yol manasına gelen sünnet "Allah'ın" adıyla birlikte kullanıldığında, Allah'ın...

MAKALEYİ OKU
01
Kas 2018
İlme Adanan Bir Ömür: Fuat Sezgin

24 Ocak 1924'te Bitlis'te doğan Fuat Sezgin, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü'nde,  "İslami Bilimler ve Oryantalizm" alanında otorite sayılan Alman oryantalist Hellmut Ritter'in yanında eğitim...

MAKALEYİ OKU
22
Eki 2018
Aliya İzzetbegoviç Seni Unutmadık

Ül­ke­sin­de ve İs­lam dün­ya­sın­da çok se­vi­len, Bos­na Her­sek'in bil­ge kral la­kap­lı ef­sa­ne li­de­ri Ali­ya İz­zet­be­go­viç ve­fa­tı­nın yıl dö­nü­mün­de, bir­çok ül­ke­de, mil­yon­lar ta­ra­fın­dan...

MAKALEYİ OKU
18
Eki 2018
İslam ve İlim - 8

Müs­lü­man­la­rın ilk ön­ce il­gi duy­duk­la­rı ve üze­rin­de ça­lış­tık­la­rı ko­nu­la­rın ba­şın­da in­san sağ­lı­ğı ve tıp gel­mek­te­dir. Müs­lü­man­lar pey­gam­be­ri­mi­zin in­san sağ­lı ile...

MAKALEYİ OKU
11
Eki 2018
İslam ve İlim - 7

Ta­rih bo­yun­ca müs­lü­man­la­rın en çok özen­le üze­rin­de dur­duk­la­rı ko­nu­la­rın ba­şın­da, bil­gi­ye da­ya­lı göz­lem ve de­ney­ler­le so­nu­ca ulaş­mak ol­muş­tur. Bu da po­zi­tif bi­lim ala­nın­da...

MAKALEYİ OKU
05
Eki 2018
İslam ve İlim - 6

Bir ön­ce ki ya­zı­mız­da özel­lik­le 9. Asır­dan iti­ba­ren İs­lam dün­ya­sın­da İs­la­mi ilim­ler ve bi­lim ko­nu­sun­da önem­li ge­liş­me­le­rin ne­den­le­ri­nin ba­şın­da, Kur'an ve sün­net­te ilim adam­la­rı­nın...

MAKALEYİ OKU
27
Eyl 2018
İslam ve İlim - 5

Müs­lü­man­lar as­rı­sa­adet­ten iti­ba­ren "Hiç bi­len­ler­le bil­me­yen­ler bir olur mu?" "Kı­ya­met gü­nü ilim sa­hip­le­ri­nin de­re­ce­le­ri­ni ar­tı­ra­ca­ğız." "İlim öğ­ren­mek ka­dın, er­kek her Müs­lü­man'a...

MAKALEYİ OKU
20
Eyl 2018
İslâm ve İlim - 4

Te­me­li il­me ve irfâna da­ya­nan is­lam kül­tü­rü­nün mer­ke­zin­de in­san ve hiz­met an­la­yı­şı ya­tar. Müs­lü­man Kur an'da şöy­le ta­rif edi­lir "İn­san­lar için or­ta­ya çı­ka­rı­lan iyi­li­ği...

MAKALEYİ OKU
13
Eyl 2018
İslam ve İlim - 3

İs­lam fert­le­rin ha­yat­la­rı­nı an­lam­lı kı­lan, dün­ya ve ahi­ret ha­ya­tı­nı bir­lik­te dü­zen­le­ye­rek on­la­ra meş­ru­iyet ka­zan­dı­ran, ila­hi va­hiy kay­nak­lı bil­gi­ye da­ya­lı inanç sis­te­mi­dir....

MAKALEYİ OKU