17
Mar 2018
İhlas ve Samimiyet

İhlâs ve sa­mi­mi­yet, ya­pı­lan iş, söz, dav­ra­nış ve iba­det­ler­de ri­ya ve gös­te­riş­ten uzak, dün­ya­lık her­han­gi bir men­fa­at, çı­kar he­sa­bı yap­mak­sı­zın bi­rin­ci ön­ce­lik ola­rak Al­lah'ın...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
Sorumluluğun Bilincinde Olmak - 2

Yü­ce Rab­bi­miz Kur'an da biz in­san­la­rı ya­ra­tı­lan­la­rın en gü­ze­li ola­rak var kıl­dı­ğı­nı, sa­yı­sız rı­zık ve ni­met­ler ver­di­ği­ni, akıl­lı bir var­lık ola­rak ya­rat­tı­ğı­nı, so­rum­lu­luk­la­rı­mı­zın...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
Kalbin Hastalıkları ve Manevi Tedavi Yolları

İnsan Allah'ın yeryüzündeki yarattıkları içerisinde, en güzel olarak dizayn edilip, akıllı bir varlık olarak yarattığı, sayısız nimetler lütfettiği, sorumlulukları olan ve sorumluluklarının da neler olduğu Kur an'da bildirilen,...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
Şubat Ayından Hâtıralarda Yer Edenler

Hz. Adem­'den bu ta­ra­fa, hak ve ba­tıl, za­lim ve maz­lum mü­ca­de­le­si hep sü­re gel­miş­tir. Hiç­bir za­man za­lim­le­rin zu­lüm­le­ri sü­rek­li ol­ma­mış­tır. İn­san­lar he­sap­lar ya­par­lar, Al­lah...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
Aliya İzzetbegoviç

TRT 1'de sa­lı gü­nü ak­şam­la­rı, Ali­ya İz­zet­be­go­viç'in ha­ya­tı­nı ve mü­ca­de­le­le­ri­ni an­la­tan gü­zel bir di­zi baş­la­dı.  Ül­ke­sin­de ve İs­lam Dün­ya­sın­da çok se­vi­len...

MAKALEYİ OKU