Birinci sınıf öğrencilerine görme taraması yapılacak

Sağ­lık Ba­ka­nı Ko­ca, "Bu yıl ço­cuk­la­rı­mız için okul­la­rı­mız­da ye­ni bir ta­ra­ma prog­ra­mı baş­la­tı­yo­ruz. İl­ko­kul bi­rin­ci sı­nıf öğ­ren­ci­le­ri­miz­de gör­me ta­ra­ma­sı ya­pa­ca­ğız." de­di.

Birinci sınıf öğrencilerine görme taraması yapılacak

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Ko­ca, AA mu­ha­bi­ri­ne, ya­rın baş­la­ya­cak ye­ni eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da okul­la­rın öğ­ren­ci­ler için sağ­lık­lı ya­şam or­ta­mı ha­li­ne ge­ti­ril­me­si çer­çe­ve­sin­de ya­pa­cak­la­rı ça­lış­ma­la­ra iliş­kin bil­gi ver­di.

Sağ­lık­lı ya­şa­mın te­mel­le­ri­nin ço­cuk­luk­ta atıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Ko­ca, ye­ni eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın açı­lı­şı­nı bir ba­ba, bir ve­li, Tür­ki­ye'nin ge­le­ce­ği­ne ina­nan bir va­tan­daş ve bir Ba­kan ola­rak he­ye­can­la kar­şı­la­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.

Bu yıl okul zi­li­nin çal­ma­sı ile yak­la­şık 1 mil­yon 250 bin ço­cuk ve gen­cin eği­tim ve öğ­re­ti­me baş­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten Ko­ca, Tür­ki­ye'yi da­ha ile­ri­ye ta­şı­ma­nın gü­ven­ce­si olan ço­cuk­la­rın en iyi şe­kil­de eği­tim al­ma­la­rı ka­dar za­man­la­rı­nın ço­ğu­nu ge­çir­dik­le­ri okul­la­rın sağ­lık­lı or­tam­lar ola­bil­me­si için Mil­li Eği­tim, Ta­rım ve Or­man Ba­kan­lık­la­rıy­la iş­bir­li­ği için­de ça­lış­ma­la­ra baş­la­dık­la­rı­nı bil­dir­di.
"Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ağız ve diş sağ­lı­ğı ta­ra­ma­la­rı­nı ya­pı­lı­yor"

Sağ­lık­lı ya­şa­mın te­mel­le­ri­nin ço­cuk­luk­ta atıl­ma­sı ge­rek­ti­ği bi­lin­ciy­le bu yıl okul ve öğ­ren­ci sağ­lı­ğı­na ay­rı bir önem ver­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­zen Ko­ca, ça­lış­ma­la­ra iliş­kin şun­la­rı kay­det­ti:
"Gü­nü­müz dün­ya­sın­da ge­liş­miş ül­ke­le­rin so­run­la­rın­dan bi­ri olan ço­cuk­luk ça­ğı obe­zi­te­si­ni ül­ke­miz­de ön­le­mek ama­cıy­la ço­cuk­la­rı­mı­zın kan­tin­ler­de sağ­lık­lı gı­da­ya ulaş­ma­la­rı için ge­rek­li ya­sal dü­zen­le­me­le­ri yap­tık. Be­sin de­ğe­ri dü­şük, ka­lo­ri­si yük­sek ürün­le­rin okul kan­tin­le­rin­de sa­tı­şı­na sı­nır­la­ma­lar ge­tir­dik. Bu yıl di­ğer ba­kan­lık­lar ile be­ra­ber kan­tin de­ne­tim­le­ri­mi­ze da­ha da ağır­lık ve­re­ce­ğiz. Sağ­lık­lı bir vü­cu­da sa­hip ola­bil­me­nin anah­tar­la­rın­dan bi­ri­nin ağız ve diş sağ­lı­ğı ol­du­ğu­nu da unut­ma­mak ge­re­kir. Bu ne­den­le tüm okul ön­ce­si ve il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ağız ve diş sağ­lı­ğı ta­ra­ma­la­rı­nı ya­pı­yor, doğ­ru diş fır­ça­la­ma­la­rı ve diş fır­ça­la­ma alış­kan­lı­ğı­nı ka­zan­ma­la­rı için eği­tim­ler ve­ri­yo­ruz.

Bu yıl ço­cuk­la­rı­mız için okul­la­rı­mız­da ye­ni bir ta­ra­ma prog­ra­mı baş­la­tı­yo­ruz. İl­ko­kul bi­rin­ci sı­nıf öğ­ren­ci­le­ri­miz­de gör­me ta­ra­ma­sı ya­pa­cak, ola­sı ço­cuk­luk ça­ğın­da ge­li­şen gör­me prob­lem­le­ri­ni er­ken teş­his ede­rek ile­ri ya­şam­la­rın­da kar­şı­la­şa­cak­la­rı bir­çok so­ru­na er­ken za­man­da ön­lem ala­ca­ğız."
Ko­ca, tüm öğ­ren­ci­le­rin, öğ­ret­men­le­rin ve ve­li­le­rin ye­ni eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nı teb­rik ede­rek, öğ­ret­men ve ve­li­le­re, bu ça­lış­ma­lar­da ve­re­cek­le­ri des­tek­ler için te­şek­kür et­ti.
- "Ço­cuk­luk ça­ğı obe­zi­te­si­ni ül­ke­miz­de ön­le­mek ama­cıy­la ço­cuk­la­rı­mı­zın kan­tin­ler­de sağ­lık­lı gı­da­ya ulaş­ma­la­rı için bu yıl di­ğer ba­kan­lık­lar ile be­ra­ber kan­tin de­ne­tim­le­ri­mi­ze da­ha da ağır­lık ve­re­ce­ğiz" (AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER