Bu havalarda çocuklara dikkat!

Ço­cuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Uzm. Dr. Fa­tih Sa­rı, üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı­nın bu mev­sim­de ço­cuk­luk­lar­da en sık gö­rü­len has­ta­lık­lar ara­sın­da ol­du­ğu­nu belirtti.

Bu havalarda  çocuklara dikkat!

Ço­rum Özel Has­ta­ne­si Ço­cuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Uzm. Dr. Fa­tih Sa­rı, üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı­nın bu mev­sim­de ço­cuk­luk­lar­da en sık gö­rü­len has­ta­lık­lar ara­sın­da ol­du­ğu­nu, nez­le ola­rak da bi­li­nen so­ğuk al­gın­lı­ğı ve alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı­nın en önem­li et­ken­le­ri­nin vi­rüs­ler ol­du­ğu­nu kay­det­ti.


Uzm. Dr. Fa­tih Sa­rı, “Öze­lik­le ge­ce-gün­düz ara­sın­da önem­li sı­cak­lık far­kı ya­şa­dı­ğı­mız bu gün­ler­de, mev­sim de­ği­şik­lik­le­ri­ne bağ­lı ola­rak ve vü­cu­du­muz­da ya­şa­dı­ğı­mız stres­ler­den do­la­yı vi­ral en­fek­si­yon­la­ra ya­ka­lan­ma şan­sı­mız da­ha da art­mak­ta­dır. Okul­la­rın açıl­ma­sı ve ha­va­la­rın so­ğu­ma­sıy­la bir­lik­te, ka­pa­lı alan­lar­da top­lu ya­şa­ma­nın so­nu­cu ola­rak bu has­ta­lık­lar da­ha da faz­la­laş­mak­ta­dır.” de­di.
 

AĞIR EN­FEK­Sİ­YON­LA­RIN GE­LİŞ­ME­Sİ­NE NE­DEN OLA­Bİ­LİR
So­ğuk al­gın­lı­ğı, nez­le fa­ren­jit gi­bi has­ta­lı­la­rın bir­ta­kım vi­rüs­le­rin ne­den ol­du­ğu has­ta­lık­lar ara­sın­da yer al­dı­ğı­nı ifa­de eden Uzm. Dr. Sa­rı, “Bu vi­rüs­ler ay­rı­ca üst so­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rı­na da et­ken­dir. Vi­rüs en­fek­si­yon­la­rı­na bağ­lı krup, tra­ke­ob­ron­şit, bron­şi­olit ve za­tür­re has­ta­lık­la­rı­nı da bu dö­nem­de çok gö­rü­yo­ruz. Bu has­ta­lık­lar­da bu­laş­ma, di­rek te­mas ve dam­la­cık yo­luy­la olur. Bu vi­rüs­ler baş­lan­gıç­ta ağız­da ve bo­ğaz­da ço­ğa­la­rak, da­ha son­ra bronş, bron­şi­olit ve za­tür­re ya­par. Özel­lik­le 6 ay­dan kü­çük be­bek­ler­de ağır en­fek­si­yon­la­rın ge­liş­me­si­ne se­bep ola­bi­lir." di­ye ko­nuş­tu.

 

BE­LİR­Tİ­LE­Rİ; ANİ TİT­RE­ME, BAŞ AĞ­RI­SI VE ATEŞ
Vi­rüs alın­dık­tan 4-8 gün son­ra has­ta­lı­ğın ge­liş­miş ola­ca­ğı­nı ve so­ğuk al­gın­lı­ğı ola­rak baş­la­yıp ha­fif ateş­le ken­di­ni gös­te­re­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Sa­rı, 1-2 gün içe­ri­sin­de ise yük­sek ateş­le bir­lik­te so­lu­num yet­mez­li­ği ya­şa­na­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Sa­rı, “Bu du­rum be­bek­ler­de so­lu­num yet­mez­li­ği ve ölüm­le­re ne­den ola­bi­lir. Bu vi­rüs­ler grip ola­rak bil­di­ği­miz has­ta­lı­ğa da ne­den ol­mak­ta­dır. Vi­rü­sün ku­luç­ka dö­ne­mi 1-3 gün­dür. Ani tit­re­me, baş ağ­rı­sı, ateş, mi­yal­ji de­di­ği­miz kas ağ­rı­la­rı ve hal­siz­lik en be­lir­gin bul­gu­la­rı­dır. Ök­sü­rük ve 40 de­re­ce­yi bu­lan ateş ola­bi­lir. Üzü­cü ve is­ten­me­yen so­nuç­lar­la kar­şı­la­şı­la­bi­lir." de­di.
Bu has­ta­lık­lar­da bi­linç­siz­ce, dok­tor öne­ri­si ol­ma­dan ilaç kul­lan­ma­nın çok yan­lış ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ço­rum Özel Has­ta­ne­si Ço­cuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Uzm. Dr. Fa­tih Sa­rı, açık­la­ma­sı­na şöy­le de­vam et­ti: “So­ğuk al­gın­lı­ğı­nın bul­gu­la­rı bi­le çok önem­li has­ta­lık­la­rın ha­ber­ci­si ola­bi­lir. Bu yüz­den za­man ka­yıp­la­rın­dan ka­çı­nıp en er­ken sü­re­de he­ki­me baş­vu­rul­ma­lı­dır. Bu has­ta­lık­lar­dan ko­run­mak için ise ço­cuk­la­ra ha­va de­ği­şim­le­ri­ne uy­gun kı­ya­fet­ler giy­di­ril­me­li­dir. Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­dir­mek için den­ge­li bes­len­me­ye dik­kat edil­me­li­dir. Müm­kün ol­du­ğun­ca ka­pa­lı ve ka­la­ba­lık alan­lar­dan uzak du­ra­rak, ço­cuk­la­rın bü­yü­me-ge­liş­me ve aşı­lan­ma­la­rı­nın ek­sik­siz ta­kip edil­me­si ge­rek­mek­te­dir.” 

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018, 10:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER