Çocuklarda göz muayenesi erken yaşta yapılmalı

Sağ­lık Bi­lim­le­ri Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Pe­lin Yıl­maz­baş, "Gör­me sis­te­mi­nin yüz­de 90'ı ilk 6 yaş içe­ri­sin­de ge­li­şi­mi­ni ta­mam­la­mak­ta­dır. Ço­cuk­lar­da ilk göz mu­aye­ne­si do­ğum­dan he­men son­ra ya­pıl­ma­lı­dır." de­di.

Çocuklarda göz muayenesi erken yaşta yapılmalı

Sağ­lık Bi­lim­le­ri Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Pe­lin Yıl­maz­baş, "Gör­me sis­te­mi­nin yüz­de 90'ı ilk 6 yaş içe­ri­sin­de ge­li­şi­mi­ni ta­mam­la­mak­ta­dır. Ço­cuk­lar­da ilk göz mu­aye­ne­si do­ğum­dan he­men son­ra ya­pıl­ma­lı­dır." de­di.
Sağ­lık Bi­lim­le­ri Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Pe­lin Yıl­maz­baş, gör­me sis­te­mi­nin yüz­de 90'ının ilk 6 yaş içe­ri­sin­de ge­li­şi­mi­ni ta­mam­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, "Ya­ni 7-8 yaş­la­rın­da ilk kez göz dok­to­ru­na mu­aye­ne olup, göz tem­bel­li­ği sap­tan­mış bir ço­cuk­ta uy­gu­la­na­cak te­da­vi­ler çok da et­kin ola­ma­ya­cak­tır." de­di.

Yıl­maz­baş, AA mu­ha­bi­ri­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ço­cuk­lar­da göz mu­aye­ne­si­nin, ço­cuk­luk ça­ğı göz has­ta­lık­la­rı­nın ço­ğu­nun te­da­vi edi­le­bi­lir has­ta­lık­lar ol­ma­sı ne­de­niy­le önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.
Ço­cuk­lar­da sık­lık­la mi­yo­pi, hi­per­met­ro­pi ve as­tig­ma­tiz­ma­yı kap­sa­yan kır­ma ku­sur­la­rı ile şa­şı­lık­la kar­şı­la­şıl­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Yıl­maz­baş, "Bu göz bo­zuk­luk­la­rı­nı ta­nı­mak ve te­da­vi et­mek göz tem­bel­li­ği­nin olu­şu­mu­nu en­gel­le­mek için çok önem­li­dir. Çün­kü gör­me sis­te­mi­nin yüz­de 90'ı ilk 6 yaş içe­ri­sin­de ge­li­şi­mi­ni ta­mam­la­mak­ta­dır. Ya­ni 7-8 yaş­la­rın­da ilk kez göz dok­to­ru­na mu­aye­ne olup, göz tem­bel­li­ği sap­tan­mış bir ço­cuk­ta uy­gu­la­na­cak te­da­vi­ler çok da et­kin ola­ma­ya­cak­tır. Ço­cuk­luk ça­ğın­da sap­tan­ma­mış göz bo­zuk­luk­la­rın­dan özel­lik­le be­lir­li bir de­re­ce­yi ge­çen hi­per­met­ro­pi ve as­tig­ma­tiz­ma ço­cuk­lar­da ya­kın gör­me­de bu­la­nık­lık­la­ra ne­den ola­bi­le­ce­ği için göz tem­bel­li­ği­ne ne­den ola­bil­mek­te­dir." di­ye ko­nuş­tu.
İki göz ara­sın­da­ki be­lir­li bir de­re­ce­yi ge­çen nu­ma­ra far­kı­nın da önem­li ol­du­ğu­na işa­ret eden Yıl­maz­baş, bu du­rum­da yük­sek nu­ma­ra­lı gö­zün bas­kı­la­na­ca­ğı­nı, bu du­rum sap­ta­na­maz­sa da göz tem­bel­li­ği ile kar­şı­la­şı­la­ca­ğı­nı an­lat­tı.
"Te­da­vi için er­ken yaş­ta mu­aye­ne önem­li"

Yıl­maz­baş, ço­cuk­lar­da göz mu­aye­ne­si­nin çok önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, şun­la­rı kay­det­ti:
"Ço­cuk­lar­da ilk göz mu­aye­ne­si do­ğum­dan he­men son­ra ya­pıl­ma­lı­dır. Özel­lik­le an­ne kar­nın­dan iti­ba­ren olu­şa­bi­len do­ğum­sal göz has­ta­lık­la­rı­nın bir kıs­mı be­bek­ler­de ba­sit bir göz ref­lek­si ta­yi­ni ile sap­ta­na­bil­mek­te­dir. Bun­dan son­ra­ki dö­nem­ler­de her­han­gi bir şi­ka­ye­ti ol­ma­yan ço­cuk­lar­da 3-4 ya­şı­na ka­dar mut­la­ka göz tem­bel­li­ği için bir ta­ra­ma mu­aye­ne­si öne­ril­mek­te­dir. He­men oku­la baş­la­ma­dan ön­ce­ki dö­nem­de, ya­ni yak­la­şık 6 yaş ise bel­ki de göz bo­zuk­luk­la­rı­nın sap­ta­na­bil­me­si için son şans sa­yı­la­bi­le­cek dö­nem­dir. Bu dö­nem mu­aye­ney­le gör­me bo­zuk­luk­la­rı tes­pit edi­lir ise olu­şa­bi­le­cek bir göz tem­bel­li­ği­nin önü­ne ge­çil­miş olur, ay­rı­ca bir de gör­me­ye bağ­lı okul ba­şa­rı­sız­lık­la­rı tes­pit edil­miş olur.

Do­ğum­sal ka­ta­rakt, be­be­ğin göz be­be­ği ara­lı­ğın­da be­yaz ref­le alın­ma­sı ile ken­di­ni gös­te­rir ve böy­le bir du­rum­da aci­len göz he­ki­mi­ne baş­vur­mak ge­rek­li­dir. Ka­ta­rak­tın er­ken te­da­vi­si ile ka­lı­cı gör­me ka­yıp­la­rı­nın önü­ne geç­mek müm­kün­dür."
Ba­zen tek ba­zen her iki göz­de de gö­rü­len şa­şı­lı­ğın sap­tan­ma­mış kır­ma ku­sur­la­rı ne­de­niy­le olu­şa­bi­le­ce­ği­ne dik­ka­ti çe­ken Yıl­maz­baş, tek gö­zü et­ki­le­yen şa­şı­lık­lar­da et­ki­le­nen göz­de tem­bel­lik olu­şa­bil­di­ği­ni, şa­şı göz­ler­de de­rin­lik his­si­nin azal­dı­ğı­nı ya da hiç kal­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.
Yıl­maz­baş, ye­ni do­ğan be­bek­ler­de bir gö­zün ça­pak­lan­ma­sı, su­lan­ma­sı ile ken­di­ni gös­te­ren göz ya­şı ka­nal tı­ka­nık­lı­ğı­nın da an­ne ba­ba­la­rın dik­ka­ti sa­ye­si­ne ba­sit ma­saj tek­ni­ği ile dü­ze­le­bi­len sık rast­la­nı­lan bir so­run ol­du­ğu­nu ak­ta­ra­rak, "An­cak ta­nı­da­ki ge­cik­me­ler ne­ti­ce­sin­de, ka­nal tı­ka­nık­lı­ğı ma­saj ile açı­la­ma­mak­ta ve bü­yük çap­lı ame­li­yat­la­ra ge­rek­si­nim du­yul­mak­ta­dır." de­di. (AA)

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2018, 12:26
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER