Epilepsiye pilli kontrol

Halk ara­sın­da "sa­ra" ola­rak bi­li­nen epi­lep­si has­ta­lı­ğı, pil­le ça­lı­şan ve be­yi­ne kı­sa ara­lık­lar­la akım gön­de­ren te­da­viy­le kon­trol al­tı­na alı­na­bi­li­yor.

Epilepsiye pilli kontrol

Halk ara­sın­da "sa­ra" ola­rak bi­li­nen epi­lep­si has­ta­lı­ğı, pil­le ça­lı­şan ve be­yi­ne kı­sa ara­lık­lar­la akım gön­de­ren te­da­viy­le kon­trol al­tı­na alı­na­bi­li­yor.
Be­yin hüc­re­le­rin­de ani elek­trik­len­me şek­lin­de or­ta­ya çı­kan ve halk ara­sın­da "sa­ra" ola­rak bi­li­nen epi­lep­si has­ta­lı­ğı­nın en di­renç­li tü­rü, gö­ğüs boş­lu­ğu­na ta­kı­lan pil­le kon­trol al­tı­na alı­na­bi­li­yor.
Sağ­lık Bi­lim­le­ri Üni­ver­si­te­si Gül­ha­ne Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Nö­ro­lo­ji Ana Bi­lim Da­lı Öğ­re­tim Üye­si Doç. Dr. Ömer Ka­ra­daş, epi­lep­si­nin ge­ne­tik fak­tör­ler, do­ğum sı­ra­sın­da olu­şa­bi­len ha­sar­lar, ka­fa trav­ma­la­rı ve be­yin da­mar has­ta­lık­la­rıy­la or­ta­ya çı­ka­bil­di­ği­ni bil­dir­di.

Epi­lep­si nö­bet­le­ri­nin fark­lı şe­kil­ler­de gö­rü­le­bil­di­ği­ni ifa­de eden Ka­ra­daş, "Ba­zı nö­bet­ler­den ön­ce mi­de­de yük­sel­me ve­ya kor­ku his­si al­gı­la­nır­ken ba­zı nö­bet­ler­de ise ki­şi ye­re dü­şe­bi­lir ya da bi­lin­ci ta­ma­men kay­bo­lup tüm vü­cut­ta ka­sıl­ma­lar­la ağız kö­pü­re­bi­lir. Ba­zen de bu­lun­du­ğu yer­de düş­me­den ve bi­linç ta­ma­men kay­bol­ma­dan nö­bet gö­rü­le­bi­lir." de­di.
Doç. Dr. Ka­ra­daş, te­da­vi­de­ki ön­ce­lik­li he­de­fin nö­bet­le­ri kon­trol al­tı­na al­mak ve te­da­vi­ye bağ­lı yan et­ki­le­ri en aza in­dir­mek ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­re­rek, baş­lan­gıç­ta­ki ilaç te­da­vi­si­nin has­ta­nın ya­şı, ge­çir­di­ği nö­bet tü­rü ve eş­lik eden me­di­kal so­run­lar göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak uy­gu­lan­dı­ğı­nı söy­le­di.

Epi­lep­si nö­bet­le­ri­nin kon­trol al­tı­na alı­na­ma­dı­ğı du­rum­lar­da ise has­ta­ya bir­den faz­la ilaç ve­ri­le­bil­di­ği­ni ak­ta­ran Ka­ra­daş, "Ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­de her bin ki­şi­den yak­la­şık 18'inin epi­lep­si has­ta­sı ol­du­ğu dü­şü­nül­mek­te­dir. Bu has­ta­la­rın yüz­de 35'i te­da­vi­le­rin­de bir­den faz­la epi­lep­si ila­cı­nı bir­lik­te ve uzun sü­re kul­lan­ma­la­rı­na rağ­men bi­linç kay­bı de­vam et­mek­te­dir. Bu has­ta­la­rı, ila­ca di­renç­li has­ta ola­rak ka­bul et­mek­te­yiz." di­ye ko­nuş­tu.
Ka­ra­daş, epi­lep­si nö­bet­le­ri­ne bağ­lı uzun dö­nem­de or­ta­ya çı­kan ya­ra­lan­ma, zi­hin­sel ve psi­ko­lo­jik prob­lem­le­rin hem has­ta hem de has­ta ya­kın­la­rı­nın ya­şam ka­li­te­si­ni ile­ri dü­zey­de boz­du­ğu­na işa­ret ede­rek, bu has­ta­la­rın mut­la­ka epi­lep­si mer­kez­le­ri­ne baş­vur­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti.

 

"Has­ta nö­be­ti­ni kon­trol ede­bi­lir"
Epi­lep­si mer­ke­zi­ne baş­vu­ran ila­ca di­renç­li has­ta­la­rın be­yin dal­ga­la­rı­nın öl­çül­dü­ğü­nü an­la­tan Ka­ra­daş, "pil" uy­gu­la­ma­sı­nın nö­bet­le­rin kon­trol al­tı­na alın­ma­sın­da en et­ki­li yön­tem­ler­den bi­ri­si ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Ka­ra­daş, yak­la­şık bir sa­at sü­ren cer­ra­hi iş­lem es­na­sın­da, boy­nun sol kıs­mıy­la gö­ğüs ala­nı­na 3-4 san­ti­met­re­lik ke­si ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, ta­kı­lan öl­çüm ci­ha­zı ve pil­le ge­rek­li ayar­la­ma­la­rın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni söy­le­di.
İla­ca di­renç­li epi­lep­si has­ta­sı­na uy­gu­la­nan pi­lin, va­gal si­ni­ri­ni uya­ra­rak be­yi­ne be­lir­li ara­lık­la uya­rı­lar gön­der­di­ği­ni an­la­tan Ka­ra­daş, şun­la­rı kay­det­ti:
"Bu uya­rı­lar, be­yin­de 'in­hi­bi­tör nö­rot­rans­mit­ter' de­ni­len de­şarj­la­rı bas­kı­la­yı­cı kim­ya­sal mad­de­le­ri sal­gı­la­ta­rak et­ki oluş­tu­rur ve nö­bet­ler­de azal­ma sağ­lar. Ay­rı­ca bu kim­ya­sal mad­de­ler ruh­sal du­rum ve ya­şam ka­li­te­si­ni dü­zelt­me­de de et­ki­li olur­lar. Ayar­la­na­bi­lir ol­ma­sı, has­ta­la­rın nö­bet ge­le­ce­ği­ni his­set­tik­le­rin­de uya­rı ve­re­rek, nö­be­ti at­la­ta­bil­me­le­ri ve­ya nö­bet şid­de­ti­ni azal­ta­bil­me­le­ri, ila­ca di­renç­li epi­lep­si has­ta­la­rı­na uy­gu­la­nan pi­lin en önem­li avan­ta­jı." (AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER