Fil hastalığı çaresiz değil

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın Yoz­gat'a ka­zan­dır­dı­ğı Şe­hir Has­ta­ne­si, dün­ya stan­dart­la­rın­da ver­di­ği hiz­met­le ken­tin adı­nı sağ­lık ala­nın­da du­yu­rur­ken, el­de et­ti­ği de­ne­yim­le­ri­ni ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı bi­lim­sel top­lan­tı­lar ve­si­le­siy­le baş­ka şe­hir­ler­le de pay­la­şı­yor. 

Fil hastalığı çaresiz değil

Fil Has­ta­lı­ğı' ola­rak bi­li­nen Len­fö­dem ve baş­ta felç ol­mak üze­re bir­çok has­ta­lık ne­de­niy­le yü­rü­me güç­lü­ğü çe­ken­le­rin te­da­vi­sin­de mu­ci­ze so­nuç­lar ve­ren 'Yü­rü­me Ro­bo­tu” ile Yoz­gat Şe­hir Has­ta­ne­sin­de ya­pı­lan te­da­vi­ler hem teo­rik hem de uy­gu­la­ma­lı ola­rak an­la­tıl­dı. 

Yoz­gat Şe­hir Has­ta­ne­si'nin ev sa­hip­li­ğin­de, Ana­do­lu Len­fö­dem Der­ne­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 'Üst Eks­tre­mi­te Len­fö­dem Re­ha­bi­li­tas­yo­nu ve Ro­bo­tik Re­ha­bi­li­tas­yon' ko­nu­lu bi­lim­sel top­lan­tı­lar, has­ta­ne­nin kon­fe­rans sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti. Has­ta­ne Baş­he­ki­mi Doç. Dr. Aziz Su­rel ile has­ta­ne yö­ne­ti­mi­nin tüm ka­tı­lım­cı­lar­la ya­kın­dan il­gi­len­di­ği eği­tim prog­ra­mı­na; Mer­sin, Kır­şe­hir, Ada­na, Ço­rum, Kı­rık­ka­le ve Nev­şe­hir il­le­ri ile Yoz­gat'ın il­çe­le­rin­den ge­len Fi­zik­sel Tıp ve Re­ha­bi­li­tas­yon Uz­man­la­rı ile Fiz­yo­te­ra­pist­ler ka­tıl­dı. 


Bu­gü­ne ka­dar ver­di­ği ka­li­te­li sağ­lık hiz­me­ti­ni 'EM­RAM 6. Se­vi­ye Di­ji­tal Has­ta­ne', 'Sağ­lık­ta Ka­li­te Stan­dart­la­rı', 'An­ne Dos­tu Has­ta­ne' ödül­le­ri ve ye­ni­den kul­la­nı­la­bi­lir tüm teks­til ürün­le­ri­nin hij­ye­nik ol­du­ğu­nu gös­te­ren 'RAL GZ992' ser­ti­fi­ka­la­rı ile bel­ge­le­yen Yoz­gat Şe­hir Has­ta­ne­sin­de­ki bi­lim­sel top­lan­tı, yo­ğun il­gi gör­dü. 


Top­lan­tı­nın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Has­ta­ne Baş­he­ki­mi Opr. Dr. Aziz Ah­met Su­rel, 16 Ocak 2017 ta­ri­hin­de hiz­me­te açı­lan Tür­ki­ye'nin ilk şe­hir has­ta­ne­si ol­ma­nın zor­luk­la­rı­nı ekip ar­ka­daş­la­rıy­la bir­lik­te ya­şa­dık­la­rı­nı an­cak, bu­gün bu zor­luk­la­rı aşıp, bi­lim­sel top­lan­tı­la­ra ev sa­hip­li­ği ya­pa­rak, bil­gi pay­la­şı­mın­da bu­lun­ma­nın gu­ru­ru­nu duy­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti. 


Baş­he­kim Op. Dr. Su­rel, dün­ya stan­dart­la­rın­da sağ­lık hiz­me­ti için sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nı gün­cel ve bi­lim­sel ola­rak is­pat edil­miş son bil­gi­ler­le do­nat­ma­nın öne­mi­ne dik­ka­ti çe­ke­rek, "Sağ­lık hiz­me­ti esas gü­cü­nü gün­cel ve ka­nıt­lan­mış sağ­lık uy­gu­la­ma­ma­la­rın­dan alır. Biz has­ta­ne­miz­de­ki ar­ka­daş­la­rı­mı­zı bi­lim­sel ola­rak is­pat edil­miş son bil­gi­ler­le do­na­ta­rak en yük­sek stan­dart­ta sağ­lık hiz­me­ti sun­ma­yı amaç­lı­yo­ruz. Bu kap­sam­da­ki top­lan­tı­yı dü­zen­le­yen Len­fö­dem Der­ne­ği­ne ve ka­tı­lan kıy­met­li ho­ca­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum. On­la­rın te­vec­cü­hü sa­ye­sin­de bu­ra­da­yız. Top­lan­tı­nın ve­rim­li geç­me­si­ni di­li­yo­rum" de­di. 
Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si Fi­zik­sel Tıp ve Re­ha­bi­li­tas­yon Ana­bi­lim Da­lı öğ­re­tim üye­si ve Ana­do­lu Len­fö­dem Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Pı­nar Bor­man ise der­ne­ğin ama­cı­nın bu has­ta­lı­ğa far­kın­da­lık oluş­tur­mak ve da­ha faz­la sa­yı­da ki­şi­ye ulaş­mak ol­du­ğu­nu, bu ne­den­le bu tür top­lan­tı­la­rın bü­yük önem ta­şı­dı­ğı­nı ifa­de ede­rek, has­ta­ne yö­ne­ti­mi­ne te­şek­kür et­ti. 


Len­dö­dem ça­re­siz de­ğil 
An­ka­ra Eği­tim Araş­tır­ma Has­ta­ne­si FTR Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Fi­gen Ay­han, do­ğuş­tan, ge­ne­tik fak­tör­ler­den, kan­ser cer­ra­hi­si son­ra­sı ve­ya se­bep­siz de or­ta­ya çı­ka­bi­len Len­fö­dem has­ta­lı­ğı­nın ça­re­siz ol­ma­dı­ğı­nı an­cak, ön­len­me­si, er­ken ta­nı ve et­kin te­da­vi­si için ön­ce­lik­le sağ­lık per­so­nel­le­ri­nin bu ko­nu­da­ki bil­gi ve de­ne­yim­le­ri­nin bü­yük önem ta­şı­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. 
Fil Has­ta­lı­ğı Yoz­gat Şe­hir Has­ta­ne­si'nde te­da­vi edi­li­yor 


Halk ara­sın­da 'Fil has­ta­lı­ğı' ola­rak bi­li­nen Len­fö­dem has­ta­la­rı­nın, er­ken ta­nı ve et­kin te­da­vi ile ya­şam ka­li­te­le­ri­nin ar­tı­rıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Prof. Dr. Ay­han, bu has­ta­lı­ğın Yoz­gat Şe­hir Has­ta­ne­sin­de ta­nı, te­da­vi ve ta­ki­bi­nin ya­pıl­dı­ğı­nı, bu sa­ye­de has­ta­la­rın es­ki­den ol­du­ğu gi­bi ar­tık baş­ka il­le­re git­mek zo­run­da kal­ma­dık­la­rı gi­bi il dı­şın­dan da has­ta­la­rın ken­te gel­di­ği­ni kay­det­ti. 
Top­lan­tı­lar­da, 'Vü­cut­ta bi­ri­ken lenf sı­vı­sı mik­ta­rı­nın, len­fa­tik sis­te­mi­mi­zin ta­şı­ya­bi­le­ce­ğin­den da­ha faz­la ol­ma­sı' ola­rak ifa­de edi­len Len­fö­dem has­ta­lı­ğı­nın bi­lin­me­yen­le­ri ile ta­nı ve te­da­vi yön­tem­le­ri teo­rik ve uy­gu­la­ma­lı ola­rak an­la­tıl­dı. An­ka­ra Fi­zik Te­da­vi Ve Re­ha­bi­li­tas­yon Eği­tim Ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si FTR Kli­nik­le­ri Eği­tim So­rum­lu­su Prof. Dr. Si­bel Öz­bu­dak De­mir ve Doç. Dr. Tü­lay Tek­de­mir Tif­tik ise Ro­bo­tik Yü­rü­me üni­te­siy­le il­gi­li bil­gi­ler ak­tar­dı­lar. 

 

Yü­rü­me ro­bo­tu 
Yoz­gat Şe­hir Has­ta­ne­sin­de kul­la­nı­lan ve ba­şa­rı­lı so­nuç­la­rı alı­nan ro­bo­tik yü­rü­me ci­ha­zı­nın hem eriş­kin, hem de ço­cuk has­ta­la­rın te­da­vi­si­ne im­kan sağ­la­dı­ğı­na dik­ka­ti çe­ken Prof. Dr. Öz­bu­dak ve Doç. Dr. Tek­de­mir Tif­tik, bu ci­haz­la ya­pı­lan te­da­vi sa­ye­sin­de has­ta­la­rın er­ken dö­nem­de yo­ğun ve hız­lı re­ha­bi­li­tas­yon prog­ra­mıy­la gün­lük ya­şam ak­ti­vi­te­le­ri­ne da­ha kı­sa sü­re­de dö­ne­bil­dik­le­ri­ni ifa­de et­ti­ler. 
Han­gi has­ta­lık­lar­da kul­la­nı­lı­yor 

Yoz­gat Şe­hir Has­ta­ne­si bün­ye­sin­de hiz­met ve­ren "yü­rü­me ro­bo­tu", baş­ta felç ol­mak üze­re bir­çok has­ta­lık ne­de­niy­le yü­rü­me güç­lü­ğü çe­ken­le­re umut olur­ken, baş­ka il­ler­den has­ta­lar da Yoz­gat'a ge­le­rek, bu te­da­vi­den fay­da­la­na­bi­li­yor­lar. Son tek­no­lo­ji ürü­nü Yü­rü­me Ro­bo­tu sa­ye­sin­de, yü­rü­me fonk­si­yo­nu­nu kıs­men ya da ta­ma­men kay­bet­miş has­ta­lar ye­ni­den yü­rü­me ye­ti­si ka­za­nı­yor. Ci­haz, felç ge­çir­miş has­ta­lar ile omu­ri­lik ya­ra­lan­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra MS, Par­kin­son gi­bi nö­ro­lo­jik has­ta­lı­ğı olan ki­şi­le­rin te­da­vi­sin­de de kul­la­nı­lı­yor. (İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER