Hastanede her türlü tümör ve özellikli ameliyatlar yapılıyor

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Erol Ol­çok Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Ame­li­yat­ha­ne bi­ri­mi ala­nın­da uz­man ve de­ne­yim­li kad­ro­su ile hiz­met ve­ri­yor.

Hastanede her türlü tümör ve özellikli ameliyatlar yapılıyor

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Erol Ol­çok Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Ame­li­yat­ha­ne bi­ri­mi ala­nın­da uz­man ve de­ne­yim­li kad­ro­su ile hiz­met ve­ri­yor.

Son tek­no­lo­ji ame­li­yat­ha­ne ci­haz­la­rı­nın kul­la­nıl­dı­ğı has­ta­ne­de gün­lük or­ta­la­ma 80 ila 90 ara­sın­da ba­şa­rı­lı ame­li­yat ger­çek­leş­ti­ril­mek­te.

Ame­li­yat­ha­ne Bi­ri­mi, 15 Anes­te­zi Uz­ma­nı, 4 Anes­te­zi Asis­ta­nı, 64 Hem­şi­re, 39 Anes­te­zi Tek­nis­ye­ni ve 30 di­ğer per­so­nel ol­mak üze­re top­lam 150 ki­şi­lik dev ekip kad­ro­su ile 7/24 sa­at en iyi hiz­me­ti ver­me­ye ça­lı­şı­yor. 

Her tür­lü tü­mör cer­ra­hi­si ve özel­lik­li ame­li­yat­la­rın bi­le ya­pıl­dı­ğı Hi­tit Üni­ver­si­te­si Erol Ol­çok Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si ana ame­li­yat­ha­ne­sin­de 1 göz sa­lo­nu, 1 KBB sa­lo­nu, 1 plas­tik cer­ra­hi sa­lo­nu, 2 üro­lo­ji sa­lo­nu, 2 be­yin cer­ra­hi sa­lo­nu, 2 ço­cuk cer­ra­hi sa­lo­nu, 3 ge­nel cer­ra­hi sa­lo­nu, 3 or­to­pe­di sa­lo­nu, 2 kar­di­yo­vas­kü­ler cer­ra­hi sa­lo­nu, 1 ka­dın do­ğum sa­lo­nu, 1 gö­ğüs cer­ra­hi sa­lo­nu, 1 acil sa­lo­nu bu­lun­mak­ta.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER