‘Horlayanları horlamayın’

Ço­rum’da özel has­ta­ne bün­ye­sin­de ilk ol­ma özel­li­ği ta­şı­yan Ço­rum Özel Has­ta­ne­si Uy­ku La­bo­ra­tu­va­rı, 3 yıl­dır Ço­rum hal­kı­na hiz­met ve­ri­yor.

‘Horlayanları horlamayın’

Ço­rum Özel Has­ta­ne­si Uy­ku La­bo­ra­tu­va­rı­nın, Gö­ğüs Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Uzm. Dr. Şen­gül Uy­sal ve KBB Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Opr. Dr. Mu­rat Kö­se ol­mak üze­re iki uz­man dok­tor ve 3 uy­ku tek­nis­ye­ni ile hiz­met ver­di­ği be­lir­ti­le­rek, has­ta­lık­la il­gi­li şu bil­gi­ler pay­la­şıl­dı:
“Hor­la­ma, gün­düz aşı­rı uy­ku ha­li, sa­bah­la­rı yor­gun kalk­ma, ge­ce uy­ku­da so­luk dur­ma­sı, ta­nık­lı ap­ne ya­kın­ma­la­rı ile baş­vu­ran has­ta­lar­da Uy­ku Ap­ne Sen­dro­mu ve uy­ku ile iliş­ki­li so­lu­num­sal has­ta­lık­la­rın araş­tı­rıl­ma­sı ge­rek­li­dir.

Bu ya­kın­ma­la­rı olan has­ta­lar­da po­li­som­nog­ra­fi de­ni­len uy­ku tes­ti ya­pıl­ma­sı ge­rek­li­dir. Uy­ku tes­ti has­ta­nın 1 ge­ce uy­ku la­bo­ra­tu­va­rın­da ya­tı­rı­la­rak uy­ku­su­nun de­ğer­len­di­ril­di­ği bir tet­kik­tir.
Ge­ce bo­yun­ca uy­ku­da has­ta­nın vü­cu­du­na yer­leş­ti­ri­len elek­trot­la­ra gön­de­ri­len pek çok bi­yo­lo­jik sin­yal bil­gi­sa­ya­ra kay­de­di­lir ve ka­yıt­lar ana­liz edi­le­rek uy­ku ile iliş­ki­li so­lu­num­sal has­ta­lık­la­rın ve uy­ku ap­ne sen­dro­mu­nun ta­nı­sı ko­nu­la­bil­mek­te­dir.

Uy­ku ap­ne sen­dro­mu, has­ta­lar­da çok cid­di, hat­ta ölüm­cül ola­bi­len so­nuç­la­ra ne­den ol­mak­ta­dır.
Uy­ku ap­ne sen­dro­mu olan has­ta­lar­da kalp has­ta­lık­la­rı, yük­sek tan­si­yon, kalp ri­tim bo­zuk­luk­la­rı, pul­mo­ner hi­per­tan­si­yon, obe­zi­te, di­ya­bet gi­bi pek çok me­to­bo­lik bo­zuk­luk ve or­gan has­ta­lık­la­rı oluş­mak­ta­dır. Uy­ku­da ani ölüm gö­rül­me­si ve ölüm­cül olan tra­fik ka­za­la­rın­da da uy­ku ap­ne sen­dro­mu­nun ro­lü çok bü­yük­tür.

Uy­ku ap­ne sen­dro­mu (uy­ku­da so­lu­num dur­ma­sı) mut­la­ka te­da­vi edil­me­si ge­re­ken bir has­ta­lık­tır. Uy­ku ap­ne sen­dro­mu'nun (uy­ku­da so­lu­num dur­ma­sı) te­da­vi­sin­de ge­ce bo­yun­ca uy­ku­da ha­va yo­lu­na po­zi­tif ba­sınç uy­gu­la­ya­rak ap­ne­yi te­da­vi eden PAP ci­ha­zı ve uy­gun has­ta­lar­da ise cer­ra­hi te­da­vi yön­te­mi uy­gu­lan­mak­ta­dır.

Uy­ku­da so­lu­num dur­ma­sı ola­rak da ad­lan­dı­rı­lan uy­ku ap­ne­si has­ta­lı­ğı­nın cer­ra­hi te­da­vi­sin­de tı­ka­nık­lık ya­ra­tan has­ta­lık tab­lo­su­nun ne­re­de ol­du­ğu tes­pit edi­le­rek mü­da­ha­le plan­lan­mak­ta­dır.
Ge­nel ola­rak bu­run, bo­ğaz ve da­mak ya­pı­la­rı tı­ka­nık­lı­ğa se­bep ol­mak­ta­dır. Bu ne­den­le ka­me­ra ile ya­pı­lan mu­aye­ne ışı­ğın­da bu­run ka­nal­la­rı içe­ri­sin­de ke­mik eğ­ri­li­ği, et bü­yü­me­le­ri, si­nü­zit, ge­niz eti gi­bi so­run­lar, ay­rı­ca da aşı­rı bü­yük ba­dem­cik do­ku­la­rı­nın var ol­ma­sı, yu­mu­şak da­mak böl­ge­sin­de sark­ma ol­ma­sı, kü­çük di­lin ka­lın­laş­ma­sı ve uza­ma­sı gi­bi uy­ku ap­ne­si ta­nı­sı ko­nu­lan has­ta­la­rın %70 - %80’in­de cer­ra­hi ola­rak çö­zül­me­si ge­re­ken sağ­lık so­run­la­rı­dır.

Ay­rı­ca her uy­ku ap­ne­li has­ta­ya cer­ra­hi te­da­vi ya­pıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği, bu has­ta­la­rın özen­le se­çi­le­rek uy­gu­la­na­cak te­da­vi me­to­du­nun be­lir­len­me­si akıl­cıl yak­la­şım ola­cak­tır. So­lu­num ci­ha­zı kul­la­nan has­ta­lar­da uyum so­ru­nu­nun or­ta­dan kal­dır­mak için de be­lir­li has­ta­lar­da da bu­run cer­ra­hi­si ya­pıl­mak­ta­dır.” (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER