Kanser ilaçlarına yaklaşık 5 milyar lira harcandı

554 kan­ser ila­cı­nı ge­ri öde­me lis­te­sin­de bu­lun­du­ran SGK, bu ilaç­lar için ge­çen yıl top­lam 4,9 mil­yar li­ra öde­me yap­tı.

Kanser ilaçlarına yaklaşık 5 milyar lira harcandı

Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan (SGK), ge­ri öde­me lis­te­sin­de bu­lu­nan 554 kan­ser ila­cı için 4,9 mil­yar li­ra öde­me ya­pıl­dı.
Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı büt­çe­sin­den bu yıl 54 mil­yar 442 mil­yon li­ra öde­nek alan SGK'nin, en önem­li gi­der ka­lem­le­ri ara­sın­da ilaç öde­me­le­ri ge­li­yor. İlaç için 2015 yı­lın­da 18 mil­yar 895 mil­yon li­ra, 2016 yı­lın­da 21 mil­yar 374 mil­yon li­ra har­ca­yan Ku­rum, ge­çen yıl tü­ke­ti­len yak­la­şık 2 mil­yar ku­tu ila­ca kar­şı­lık 25 mil­yar li­ra öde­me ger­çek­leş­tir­di.
Ku­ru­mun, ge­ri öde­me kap­sa­mın­da­ki ilaç grup­la­rı ara­sın­da 554 kan­ser ila­cı, 4,9 mil­yar li­ra­lık har­ca­may­la öde­me lis­te­sin­de ilk sı­ra­da yer al­dı. Ge­çen yıl­ki ilaç gi­der­le­ri­nin beş­te bi­ri kan­ser ilaç­la­rın­dan olu­şan SGK'nin ka­sa­sın­dan, sin­di­rim ve me­ta­bo­liz­ma gru­bun­da­ki ilaç­lar için 4,5 mil­yar li­ra, an­ti­bi­yo­tik gru­bun­da­ki ilaç­lar için 4 mil­yar li­ra, si­nir sis­te­mi ile so­lu­num sis­te­mi grup­la­rın­da­ki ilaç­lar için 2,5'er mil­yar li­ra ve di­ğer grup­ta­ki ilaç­lar için ise 6,5 mil­yar li­ra çık­tı.

Kan­ser te­da­vi­siy­le il­gi­li de da­ha ön­ce ke­mo­te­ra­pi, rad­yo­te­ra­pi ve rad­yo­izo­top iş­lem­le­rin­de ila­ve üc­ret al­ma­yan SGK, ge­çen ay ya­pı­lan dü­zen­le­mey­le kan­ser cer­ra­hi­si (kan­ser te­da­vi­si için ya­pı­lan ame­li­yat iş­lem­le­ri) iş­lem­le­rin­den de hiç­bir şe­kil­de ila­ve üc­ret alın­ma­ma­sı im­ka­nı ge­tir­miş­ti.

Her yıl 163 bin ki­şi­ye kan­ser ta­nı­sı ko­nu­lu­yor
Dün­ya­da her yıl yak­la­şık 14 mil­yon ki­şi kan­ser teş­hi­si alı­yor ve 8,2 mil­yon ki­şi kan­ser ne­de­niy­le ya­şa­mı­nı yi­ti­ri­yor.
Tür­ki­ye'de ise her yıl 96 bi­ni er­kek, 67 bi­ni ka­dın ol­mak üze­re yak­la­şık 163 bin ki­şi­ye kan­ser ta­nı­sı ko­nu­lu­yor.
Er­kek­ler­de en sık gö­rü­len kan­ser tü­rü, ak­ci­ğer ve pros­tat kan­se­ri olur­ken, yıl­da er­kek­ler­de tü­tün ve tü­tün ürün­le­ri­ne bağ­lı ge­li­şen yak­la­şık 27 bin 700 kan­ser va­ka­sı tes­pit edi­li­yor. Ka­dın­lar­da da en sık me­me kan­se­ri gö­rü­lür­ken, yıl­da yak­la­şık 17 bin ka­dı­na me­me kan­se­ri teş­hi­si ko­nu­lu­yor.

(AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER