LÖSEV neler başarıyor?

LÖ­SEV, An­ka­ra'da hiz­me­te baş­la­dı­ğı 1998 yı­lın­dan bu­gü­ne dek gös­ter­di­ği ba­şa­rı öy­kü­sü ile sa­de­ce ül­ke­miz­de de­ğil, dün­ya­da ta­nı­nan, say­gın ve ör­nek alı­nan bir si­vil top­lum ku­ru­lu­şu.

LÖSEV neler başarıyor?

Sağ­lık­tan mad­di des­tek­le­re, eği­tim­den sos­yal des­tek­le­re ka­dar ül­ke­miz­de 20 yıl­dır Lö­se­mi ve Kan­ser has­ta­sı ve ai­le­le­ri­ne yar­dım­lar ile­ten LÖ­SEV, An­ka­ra'da hiz­me­te baş­la­dı­ğı 1998 yı­lın­dan bu­gü­ne dek gös­ter­di­ği ba­şa­rı öy­kü­sü ile sa­de­ce ül­ke­miz­de de­ğil, dün­ya­da ta­nı­nan, say­gın ve ör­nek alı­nan bir si­vil top­lum ku­ru­lu­şu.
LÖ­SEV, bu za­ma­na ka­dar ha­ya­ta ge­çir­di­ği ça­lış­ma­la­rı şöy­le sı­ra­la­dı:

 

MAD­Dİ - AY­Nİ DES­TEK­LER
Bü­tün lö­se­mi­li ço­cuk­la­ra 6 ay sü­re ile ay­da 750.- TL Sağ­lık Yar­dı­mı ya­pı­yor. Bu yar­dı­mı ço­cuk­la­rın an­ne­le­ri­nin ban­ka he­sa­bı­na ya­tı­rı­yor.
Kur­ban Bay­ra­mı'nda ba­ğış­la­nan kur­ban et­le­ri ile Ra­ma­zan ayın­da ba­ğış­la­nan gı­da ko­li­le­ri­nin da­ğı­tı­mı­nı 12 ay bo­yun­ca ya­pa­rak has­ta­la­rın iyi bes­len­me­le­ri­ni sağ­lı­yor, vü­cut sa­vun­ma­la­rı­nı yük­sel­ti­yor.
LÖ­SEV TI­RI köy köy do­la­şa­rak çal­ma­dık ka­pı, ku­cak­la­ma­dık has­ta bı­rak­mı­yor. Ma­kar­na­dan bil­gi­sa­ya­rı­na buz­do­la­bı­na ka­dar tüm ih­ti­yaç­la­rı­nı ev­le­ri­ne gö­tü­rü­yor.
Tür­ki­ye'nin dört bir ta­ra­fın­da­ki has­ta­ne­ler­de ya­tan has­ta­la­rı zi­ya­ret edi­yor, acil yar­dım pa­ket­le­ri­ni ile­ti­yor, on­la­ra mo­ral aşı­lı­yor.

 

TIB­BI DES­TEK­LER
LÖ­SEV en önem­li­si ha­yat kur­ta­rı­yor. Lö­se­mi ve kan­ser gi­bi çok zor bir has­ta­lı­ğa ya­ka­lan­mış mi­ni­cik be­den­le­re en mo­dern te­da­vi­ler­le ha­yat ve­ri­yor.
LÖ­SAN­TE Ço­cuk ve Ye­tiş­kin Has­ta­ne­sin­de pi­ja­ma­sın­dan 6 öğün ye­me­ği­ne, an­ne­siy­le tek ki­şi­lik oda­lar­da re­fa­ka­tin­den yurt dı­şın­dan ge­len ilaç­la­rı­na ka­dar ta­ma­men üc­ret­siz te­da­vi edi­yor.
Te­da­vi­si de­vam eden has­ta­la­rı te­da­vi ara­la­rın­da an­ne ve ba­ba­la­rı ile bir­lik­te çağ­daş ko­şul­lar­da ya­şa­ma­la­rı için LÖ­SEV KÖ­YÜN­DE mi­sa­fir edi­yor. Ça­ma­şır ma­ki­na­sın­dan çay ka­şı­ğı­na ka­dar her şe­yin bu­lun­du­ğu SEV­Gİ

EV­LE­RİN­DE ve­ya 5 yıl­dız­lı LÖ­SEV OTE­LİN­DE ta­ma­men üc­ret­siz ko­nak­la­tı­yor.

GE­Zİ­LER
Has­ta­ne­de ya­tan ço­cuk­la­rın yo­ğun te­da­vi­le­ri sı­ra­sın­da tut­tuk­la­rı di­lek­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­ri­yor, bir­lik­te sık sık ta­til­ler ge­zi­ler plan­lı­yor, spon­sor fir­ma­la­rı­mı­zın kat­kı­la­rı ile Bod­rum, Kıb­rıs, An­tal­ya, Çeş­me, Ça­nak­ka­le hat­ta Pa­ris ve Mos­ko­va se­ya­hat­le­ri­ne çı­ka­rı­yor.
Te­da­vi­si­nin so­nu­na ge­len ve­ya ta­ma­men bi­ten lö­se­mi­li kah­ra­man­la­rı yi­ne spon­sor­la­rın des­tek­le­ri ile yurt­dı­şı ta­til­le­ri­ne gö­tü­rü­yor, Ame­ri­ka, Rus­ya, Fran­sa gi­bi ül­ke­ler­de ha­ya­ta bağ­lı­yor.

 

EĞİ­TİM
Te­da­vi­si de­vam eden ve­ya ta­ma­men iyi­leş­miş lö­se­mi­li ço­cuk­la­ra LÖ­SEV Ana-İlk ve Or­ta Okul­la­rın­da ta­ma­men üc­ret­siz ko­lej eği­ti­mi ve­ri­yor.
Üni­ver­si­te­ye baş­la­yan, ba­şa­rı­lı lö­se­mi­li genç­le­ri­ne eği­tim bur­su ve­ri­yor. Ev­le­nen, ço­cuk sa­hi­bi olan Lö­se­mi­li genç­le­re des­tek olu­yor.

 

PRO­JE­LER
Lö­se­mi­li ço­cuk­la­rın an­ne­le­ri­nin has­ta­lı­ğı unut­ma­sı ve psi­ko­lo­jik açı­dan ra­hat­la­ma­sı için uğ­raş te­da­vi­le­ri ve­ri­yor. Bu amaç­la AN­NE ÜRE­TİM ATÖL­YE­LE­Rİ pro­je­si­ni sür­dü­rü­yor.
Uzun yıl­lar­dır ye­tiş­kin kan­ser has­ta­la­rı­na da sa­hip çı­ka­rak on­la­ra da ben­zer şe­kil­de hem mad­di, hem ma­ne­vi hem de sos­yal yar­dım­la­rı ve kur­ban ba­ğış­la­rı­nı­zı ile­ti­yor.
LÖ­SEV'e ya­pı­la­cak en kü­çük des­tek da­hi çok kıy­met­li­dir. 
Ba­ğış­la­rıy­la LÖ­SEV'e des­tek ver­mek is­te­yen hal­kı­mız için ön­ce­lik­le www.lo­sev.org.tr  "Na­sıl Ba­ğış Ya­pa­bi­li­rim? Baş­lı­ğı al­tın­da tüm bil­gi­le­re ula­şa­bi­lir­si­niz;
Vekâle­ten Kur­ban Ba­ğış­la­rı­nı­zı, Ra­ma­zan Gı­da yar­dım­la­rı­nı­zı LÖ­SEV'e ya­pa­rak bin­ler­ce ço­cu­ğu ha­ya­ta bağ­la­ya­bi­lir­si­niz,
Tür­ki­ye'de­ki ulu­sal ban­ka şu­be­le­rin­den hiç­bir ha­va­le üc­re­ti öde­me­den sa­de­ce LÖ­SEV di­ye­rek tüm ba­ğış­la­rı­nı­zı ya­pa­bi­lir­si­niz,
Kre­di kar­tı­nız ile ile her ay 5 TL den baş­la­yan dü­zen­li ba­ğış­lar ya­pa­bi­lir­si­niz,
Turk­cell, Avea ve Vo­da­fo­ne fa­tu­ra­lı hat­lar­dan 3406'ya SMS HA­YAT ya­zıp gön­de­re­bi­lir­si­niz,
Tüm seç­kin zin­cir ma­ğa­za­la­rın­da yer alan LÖ­SEV Kum­ba­ra­la­rı­na 1 TL de da­hi ba­ğış ya­pa­bi­lir­si­niz,
Tüm seç­kin alış-ve­riş mer­kez­le­rin­de ki LSV Stant­la­rın­dan ve www.lsv.com.tr de yer alan An­ne Atöl­ye­si ürün­le­ri­miz­den sa­tın ala­bi­lir ve bu yol­la bir ço­cu­ğu­mu­zu ha­ya­ta bağ­la­ya­bi­lir­si­niz…

 

LÖ­SEV UYA­RI­YOR: DO­LANDI­RI­CI­LA­RA DİK­KAT!
LÖ­SEV, lö­se­mi­li ço­cuk­lar adı­nı kul­la­na­rak ka­pı ka­pı do­la­şıp der­gi sat­mak, sah­te kim­lik ve mak­buz­lar­la ba­ğış al­mak is­te­yen or­ga­ni­ze suç ör­güt­le­ri­ne pa­ra­nı­zı çal­dır­ma­yın, lö­se­mi­li ço­cuk­la­rı­mı­zın hak­kı­nı ye­dir­me­yin! 
Siz de LÖ­SEV'e des­tek ola­rak ih­ti­ya­cı olan bin­ler­ce has­ta­yı ha­ya­ta bağ­la­mak is­te­mez mi­si­niz?” (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER