'Önlem alınmazsa 250 bin insan ölecek'

Tü­tün­de­ki kan­se­ro­jen­le­re kar­şı ka­dın­la­rın da­ha has­sas ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Kal­yon­cu, si­ga­ra içen ka­dın­lar­da en çok me­me ve ak­ci­ğer kan­se­ri­nin gö­rül­dü­ğü­nü an­lat­tı.

'Önlem alınmazsa 250 bin insan ölecek'

Türk To­raks Der­ne­ği Baş­ka­nı ve Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si Gö­ğüs Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Da­lı Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Ali Fu­at Kal­yon­cu, "Ön­lem alın­maz­sa ül­ke­miz­de 2025 yı­lın­da 250 bin in­san tü­tü­ne bağ­lı has­ta­lık­lar­dan öle­cek." de­di.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, Türk To­raks Der­ne­ği ve Ye­şi­la­yın iş bir­li­ğiy­le Ma­mak Halk Eği­tim Mer­ke­zin­de "31 Ma­yıs Tü­tün­süz Dün­ya Gü­nü" prog­ra­mı dü­zen­len­di.

Prog­ram­da ko­nuş­ma ya­pan Prof. Dr. Kal­yon­cu, en ucuz "kit­le im­ha si­la­hı­nın" si­ga­ra ol­du­ğu­nu, Tür­ki­ye'de her yıl 100 bin ki­şi­nin si­ga­ra yü­zün­den öl­dü­ğü­nü söy­le­di. Si­ga­ra­nın için­de 4 bin­den faz­la za­rar­lı mad­de bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Kal­yon­cu, "Ön­lem alın­maz­sa ül­ke­miz­de 2025 yı­lın­da 250 bin in­san tü­tü­ne bağ­lı has­ta­lık­lar­dan öle­cek." de­di.

Tü­tün­de­ki kan­se­ro­jen­le­re kar­şı ka­dın­la­rın da­ha has­sas ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Kal­yon­cu, si­ga­ra içen ka­dın­lar­da en çok me­me ve ak­ci­ğer kan­se­ri­nin gö­rül­dü­ğü­nü an­lat­tı.

Kal­yon­cu, e-si­ga­ra­nın da bir tü­tün ürü­nü ol­du­ğu­na dik­ka­ti çe­ke­rek, şun­la­rı söy­le­di:
"Ya­kın ge­le­cek­te e-si­ga­ra sa­tış­la­rı­nın kla­sik si­ga­ra sa­tış­la­rı­nı ge­ri­de bı­ra­ka­bi­le­ce­ği ön­gö­rül­mek­te­dir. Tü­tün kon­trol sağ­lık po­li­ti­ka­la­rı­nın halk sağ­lı­ğı açı­sın­dan po­tan­si­yel risk­le­ri en aza in­dir­ge­ye­cek şe­kil­de dü­zen­len­me­si ge­rek­mek­te­dir. Böy­le­ce, tü­tün en­düs­tri­si­nin e-si­ga­ra­yı nor­ma­li­ze et­me­si­nin önü­ne ge­çi­le­rek, si­ga­ra ve e-si­ga­ra kul­la­nı­mı­nın azal­ma­sı sağ­la­na­bi­le­cek­tir."

Ye­şi­lay An­ka­ra Şu­be Baş­ka­nı Mev­lüt Ka­ra­taş da si­ga­ra­nın bir halk sağ­lı­ğı so­ru­nu ol­du­ğu­na, bi­re­ye ve ül­ke­ye ver­di­ği za­rar­la­rın tar­tı­şı­la­ma­ya­ca­ğı­na işa­ret et­ti.
Ka­ra­taş, 31 Ma­yıs Tü­tün­süz Dün­ya Gü­nü'nün bu se­ne­ki slo­ga­nı­nın "Tü­tün Kal­bi­ni­zi Kı­rar" ol­du­ğu­nu anım­sat­tı.

An­ka­ra Halk Sağ­lı­ğı Hiz­met­le­ri Baş­ka­nı Dr. Adem Ku­cur da dün­ya­da 1,3 mil­yar ki­şi­nin si­ga­ra kul­lan­dı­ğı­nı, bun­lar­dan yak­la­şık 6 mil­yo­nu­nun si­ga­ra yü­zün­den ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni söy­le­di.

Dün­ya­da yak­la­şık 20 mil­yon ço­cu­ğu­nun ka­pa­lı alan­da si­ga­ra du­ma­nı­na ma­ruz kal­dı­ğı­nı ifa­de eden Ku­cur, bu ço­cuk­lar­dan 600 bi­ni­nin bu ma­ru­zi­ye­te bağ­lı ola­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni ak­tar­dı.

Si­ga­ray­la mü­ca­de­le ko­nu­sun­da An­ka­ra'da ya­pı­lan ça­lış­ma­la­ra iliş­kin bil­gi ve­ren Ku­cur, ça­lış­ma­la­rın ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı, si­ga­ray­la mü­ca­de­le­nin bir ekip işi ol­du­ğu­nu, bu mü­ca­de­le­ye des­tek ve­ren­le­rin art­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Ma­mak Kay­ma­ka­mı Zi­ya Po­lat da si­ga­ray­la mü­ca­de­le­ye her­ke­sin des­tek ver­me­si ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­tir­di.

Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Halk Sağ­lı­ğı Ana­bi­lim Da­lı Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Di­lek As­lan, "Tü­tün kon­tro­lü ve gün­cel du­rum de­ğer­len­dir­me­le­ri", Türk To­raks Der­ne­ği Tü­tün Kon­tro­lü Ça­lış­ma Gru­bun­dan Dr. Çağ­la Uya­nus­ta Kü­çük ise "Si­ga­ra ba­ğım­lı­lı­ğı ve bı­rak­ma yar­dı­mı yak­la­şım­la­rı" ko­nu­lu su­num yap­tı.

Prog­ram­da, du­man­sız ha­va sa­ha­sı­na kat­kı­da bu­lu­nan iş­let­me sa­hip­le­ri­ne te­şek­kür bel­ge­si ve­ril­di. (AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER