Özel Hastane’de başarılı tüp mide ameliyatı

Ço­rum Özel Has­ta­ne­si’nde ger­çek­leş­ti­ri­len tüp mi­de ame­li­ya­tı­nın ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de so­nuç­lan­dı­ğı be­lir­til­di. 

Özel Hastane’de başarılı  tüp mide ameliyatı

Ço­rum Özel Has­ta­ne­si Ge­nel Cer­ra­hi he­kim­le­rin­den Opr. Dr Mu­rat Ak­ba­ba ta­ra­fın­dan has­ta N.A.K.'ye ya­pı­lan Sle­eve Gas­trek­to­mi (Tüp Mi­de) ame­li­ya­tı son­ra­sı has­ta ba­şa­rı ile ta­bur­cu edil­di.
Ope­ras­yon­la il­gi­li bil­gi ve­ren Opr. Dr. Ak­ba­ba, “Tüp mi­de, ya­ni sle­eve gas­trek­to­mi ame­li­ya­tı gü­nü­müz dün­ya­sın­da en sık ya­pı­lan obe­zi­te ame­li­yat­la­rı­nın ba­şın­da gel­mek­te­dir. Mi­de­nin bü­yük bir kıs­mı cer­ra­hi ola­rak uzun­la­ma­sı­na çı­ka­rı­lır. Mi­de­nin, ye­mek bo­ru­su ile bi­leş­ke kıs­mın­dan baş­la­na­rak, oni­ki par­mak ba­ğır­sa­ğı ile bir­leş­ti­ği ye­re ka­dar mi­de do­ku­su ke­si­lir ve ade­ta bir tüp şek­li­ne ge­ti­ri­lir. La­pa­ros­ko­pik ola­rak ya­pı­lan bu ame­li­yat, ka­rı­na açı­lan 5 ta­ne 1 cm'lik de­lik­ten ya­pı­lır. La­pa­ros­ko­pik tüp mi­de ame­li­ya­tı yak­la­şık 2 sa­at ka­dar sü­rer. Has­ta bu es­na­da ge­nel anes­te­zi al­tın­da uyu­tu­lur. Ge­ri­de ka­lan tüp şek­li­ni al­mış mi­de, stap­ler de­ni­len di­kiş alet­le­ri ile ka­pa­tı­lır.” de­di.
Ko­nu­ya iliş­kin has­ta­ne yö­ne­ti­min­den ya­pı­lan açık­la­ma­da ise şun­lar kay­de­dil­di:
“Obe­zi­te (şiş­man­lık), ça­ğı­mı­zın  ül­ke­miz­de be tüm dün­ya­da en önem­li prob­lem­le­rin­den bi­ri­dir. Obe­zi­te in­san­lar­da yük­sek tan­si­yon, şe­ker, da­mar sert­li­ği, so­lu­num sis­te­mi has­ta­lık­la­rı baş­ta ol­mak üze­re da­ha bir­çok prob­le­me or­tam ha­zır­la­mak­ta­dır.
Obe­zi­te­nin bü­tün yaş grup­la­rı­nı il­gi­len­di­ren, gö­rül­me sık­lı­ğı gi­de­rek ar­tan, sos­yal ve psi­ko­lo­jik yön­le­ri ile önem­li bir halk sağ­lı­ğı so­ru­nu ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Opr. Dr. Mu­rat Ak­ba­ba, gü­nü­müz­de dün­ya­nın bir­çok ül­ke­sin­de bir sağ­lık teh­di­di ha­li­ne ge­len obe­zi­te­yi ‘yağ mik­ta­rı­nın adi­poz do­ku­da, sağ­lı­ğı bo­za­cak öl­çü­de bi­ri­ki­mi’ ola­rak ta­nım­la­mak­ta­dır.
Obe­zi­te ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da ül­ke­miz­de Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ön­cü­lü­ğün­de yo­ğun bir kam­pan­ya yü­rü­tül­mek­le be­ra­ber, Ço­rum Özel Has­ta­ne­si'nde de bu du­ru­ma yö­ne­lik uy­gu­la­ma­lar hız­la art­mak­ta­dır. En­dos­ko­pik mi­de ba­lo­nu uy­gu­la­ma­la­rı, mi­de kü­çült­me­ye yö­ne­lik ame­li­yat­lar da hız­la de­vam et­mek­te­dir.” (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER