'Sanal bağımlılık tehlikesi giderek büyüyor'

Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı Doç. Dr. Onur No­yan, "Ba­ğım­lı­lık ya­şı çok düş­tü ama bu sa­de­ce er­gen­le­rin so­ru­nu de­ğil, ar­tık ye­tiş­kin in­san­la­rın da so­run. Ya­ni in­ter­net ba­ğım­lı­lı­ğı se­be­biy­le üni­ver­si­te­yi bi­ti­re­me­yen bir sü­rü in­san var." de­di.

'Sanal bağımlılık tehlikesi giderek büyüyor'

Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı Doç. Dr. Onur No­yan, "Ba­ğım­lı­lık ya­şı çok düş­tü ama bu sa­de­ce er­gen­le­rin so­ru­nu de­ğil, ar­tık ye­tiş­kin in­san­la­rın da so­run. Ya­ni in­ter­net ba­ğım­lı­lı­ğı se­be­biy­le üni­ver­si­te­yi bi­ti­re­me­yen bir sü­rü in­san var." de­di.

Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı Doç. Dr. Onur No­yan, tek­no­lo­ji ba­ğım­lı­lı­ğı ya­şı­nın düş­tü­ğü­nü be­lir­te­rek, "Ama bu sa­de­ce er­gen­le­rin so­ru­nu de­ğil, ar­tık ye­tiş­kin in­san­la­rın da so­ru­nu. Ya­ni in­ter­net ba­ğım­lı­lı­ğı se­be­biy­le üni­ver­si­te­yi bi­ti­re­me­yen bir sü­rü in­san var. İn­ter­net ba­ğım­lı­lı­ğı se­be­biy­le yurt­ta, okul­da, evin­de ken­di ba­şı­na ya­şa­yan in­san­lar var." de­di.

Doç. Dr. No­yan, AA mu­ha­bi­ri­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ki­şi­nin ba­ğım­lı olup ol­ma­dı­ğı­nın ba­zı kri­ter­le­re gö­re de­ğer­len­di­ril­di­ği­ni söy­le­di.

İn­ter­net­ten, tek­no­lo­ji­den, oyun­lar­dan ko­pa­ma­ya­cak bir nok­ta­ya ge­lin­di­ğin­de ar­tık "oyun ya da in­ter­net ba­ğım­lı­lı­ğı" gi­bi kav­ram­lar­dan söz et­me­nin ko­lay­laş­tı­ğı­nı ak­ta­ran No­yan, ai­le içe­ri­sin­de say­gı gör­me­yen bi­re­yin, sa­nal alem­de ken­di­si­ne ya­pay bir gü­ven or­ta­ya çı­kar­dı­ğı­nı kay­det­ti.

No­yan, bu ya­pay gü­ve­nin de ki­şi­nin "oyun ola­rak gö­zü­ken ci­na­yet ya da in­ti­har araç­la­rı"nın pe­şin­den sü­rük­len­me­si­ne se­bep ol­du­ğu­nu işa­ret ede­rek, ba­ğım­lı olu­nan nes­ney­le olan iliş­ki­nin se­vi­ye­si­nin çok önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. (AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER