Sigara her gün 300 kişinin ölümüne yol açıyor

Da­hi­li­ye He­ki­mi Ab­dul­lah Açık­göz, Tür­ki­ye’de tü­tün kay­nak­lı ölüm, has­ta­lık ve mad­di za­rar­la­rın dep­rem­ler­den çok da­ha faz­la et­ki­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Gün­de 300 ki­şi tü­tün du­ma­nı­na bağ­lı has­ta­lık­lar­dan ölü­yor” de­di.

Sigara her gün 300 kişinin ölümüne yol açıyor

Da­hi­li­ye He­ki­mi Ab­dul­lah Açık­göz, Tür­ki­ye’de tü­tün kay­nak­lı ölüm, has­ta­lık ve mad­di za­rar­la­rın dep­rem­ler­den çok da­ha faz­la et­ki­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Gün­de 300 ki­şi tü­tün du­ma­nı­na bağ­lı has­ta­lık­lar­dan ölü­yor” de­di. Si­ga­ra içen ki­şi­le­rin 50’li yaş­lar­dan son­ra ha­yat ka­li­te­si­nin ol­duk­ça düş­tü­ğü­nü, tüm uya­rı­la­ra rağ­men dün­ya­da ve Tür­ki­ye’de si­ga­ra­ya bağ­lı ölüm­le­rin çok cid­di ra­kam­la­ra ulaş­tı­ğı­nı be­lir­ten Li­va Has­ta­ne­si Da­hi­li­ye Uz­ma­nı Ab­dul­lah Açık­göz, “Ge­li­şen tek­no­lo­ji ve ile­ti­şi­me ve her tür­lü uya­rı­cı ve bil­gi­len­di­ri­ci ça­lış­ma­la­ra rağ­men her ge­çen gün ye­ni si­ga­ra tir­ya­ki­le­ri tü­rü­yor. Es­ki­den in­san­la­rı­mız pek fark ede­mi­yor­du. An­cak bu­gün in­ter­net­te A’dan Z’ye her­kes si­ga­ra­nın za­rar­la­rı­nı biz­zat gö­re­bi­li­yor. Bu­na rağ­men ha­len genç­le­rin si­ga­ra­ya özen­me­si şa­şı­la­cak bir du­rum” di­ye ko­nuş­tu.
 

DEP­REM­DEN BE­TER 
Son araş­tır­ma­la­ra gö­re, dün­ya­da yak­la­şık 7 mil­yon ki­şi­nin si­ga­ra­ya bağ­lı has­ta­lık­la­ra ya­ka­lan­ma­sı so­nu­cu ha­yat­la­rı­nın son ev­re­le­ri­ni çok zor ge­çi­rip öl­dük­le­ri­ni be­lir­ten Uzm. Dr. Ab­dul­lah Açık­göz, “Tür­ki­ye’de yıl­da 120 bin ki­şi si­ga­ra­ya bağ­lı ne­den­ler­le ha­ya­tı­nı kay­be­di­yor. Ül­ke­miz­de her 5 da­ki­ka­da bir ki­şi, ya­ni gün­de 300 ki­şi tü­tün du­ma­nı­na bağ­lı has­ta­lık­lar­dan ölü­yor. Ka­yıt­la­ra gö­re; Mar­ma­ra dep­rem­de 17 bin ki­şi ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken ay­nı yıl ise si­ga­ra yü­zün­den 100 bin ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Dep­re­mi unut­ma­dık ama 20 yıl­dır si­ga­ra­dan do­la­yı her yıl 100 bin ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­me­ye de­vam edi­yor” di­ye­rek si­ga­ra­ya kar­şı en et­ki­li mü­ca­de­le­nin ço­cuk­la­ra iyi ör­nek teş­kil et­mek­le ola­ca­ğı­nı kay­det­ti.

 

“SA­DE­CE SAĞ­LI­ĞI­MI­ZI DE­ĞİL, EKO­NO­Mİ­Mİ­Zİ DE YOK EDİ­YOR” 
Bu­gün Tür­ki­ye’de öm­rü bo­yun­ca ça­lış­ma­sı­na rağ­men ba­şı­nı so­ka­cak bir ev edi­ne­me­yen bin­ler­ce ki­şi ol­du­ğu­nu, si­ga­ra içen bi­ri­nin ise 20 yıl­da sa­de­ce si­ga­ra­ya ver­di­ği pa­ra ile bir ev sa­hi­bi ol­ma­sı­nın müm­kün ol­du­ğu­nu be­lir­ten Li­va Has­ta­ne­si Da­hi­li­ye Uz­ma­nı Ab­dul­lah Açık­göz, “Si­ga­ra sa­de­ce sağ­lı­ğı­mı­za de­ğil ke­se­mi­ze de bü­yük za­rar ve­ri­yor. Ya­pı­lan araş­tır­ma­la­ra gö­re; Tür­ki­ye’de 18 mil­yon­dan faz­la ki­şi si­ga­ra içi­yor. Bu ki­şi­ler her yıl 85 mil­yar li­ra si­ga­ra sa­tın al­mak için har­cı­yor. 20 yıl bo­yun­ca gün­de bir pa­ket si­ga­ra içen bir ki­şi 20 yıl­da si­ga­ra­ya yak­la­şık 100 bin li­ra pa­ra ve­ri­yor. Bu pa­ra­ya yön ve­ril­miş ol­sa bi­le ev­siz kim­se kal­maz” di­ye­rek si­ga­ra­ya kar­şı far­kın­da­lı­ğın art­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. (İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER