'Skolyoz, kız çocuklarında daha sık görülüyor'

Or­to­pe­di ve Trav­ma­to­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Ya­vuz Sağ­lam, "Kız ço­cuk­la­rın­da da­ha sık gö­rü­len skol­yo­zun 5 yaş al­tın­da oluş­ma­ya baş­la­ma­sı du­ru­mun­da, ge­li­şe­bi­le­cek gö­ğüs ka­fe­si sı­kı­şık­lı­ğı ile kalp, ak­ci­ğer fonk­si­yon­la­rı et­ki­le­ne­bil­mek­te­dir.

'Skolyoz, kız çocuklarında daha sık görülüyor'

Or­to­pe­di ve Trav­ma­to­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Ya­vuz Sağ­lam, "Kız ço­cuk­la­rın­da da­ha sık gö­rü­len skol­yo­zun 5 yaş al­tın­da oluş­ma­ya baş­la­ma­sı du­ru­mun­da, ge­li­şe­bi­le­cek gö­ğüs ka­fe­si sı­kı­şık­lı­ğı ile kalp, ak­ci­ğer fonk­si­yon­la­rı et­ki­le­ne­bil­mek­te­dir." de­di.
Bi­ru­ni Üni­ver­si­te Has­ta­ne­si Or­to­pe­di ve Trav­ma­to­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Öğr. Üye­si Ya­vuz Sağ­lam, omur­ga eğ­ri­li­ği ola­rak da bi­li­nen skol­yo­zun kız ço­cuk­la­rın­da da­ha sık gö­rül­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, "5 yaş al­tın­da oluş­ma­ya baş­la­ma­sı du­ru­mun­da, ge­li­şe­bi­le­cek gö­ğüs ka­fe­si de­for­mi­te­si ve sı­kı­şık­lı­ğı ile kalp, ak­ci­ğer fonk­si­yon­la­rı et­ki­le­ne­bil­mek­te­dir." de­di.


Sağ­lam, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, dik du­ru­şu sağ­la­yan omur­ga­nın sa­ğa, so­la eğ­ril­me­si ve­ya ken­di et­ra­fın­da dön­me­siy­le skol­yoz adı ve­ri­len has­ta­lı­ğın mey­da­na gel­di­ği­ni ak­tar­dı.
Bu­nun uy­gun za­man­da teş­his edi­lip, te­da­vi­si ger­çek­leş­ti­ril­me­di­ğin­de ki­şi­nin ya­şa­mı­nı cid­di öl­çü­de et­ki­le­ye­bil­di­ği­ni vur­gu­la­yan Sağ­lam, Tür­ki­ye'de 2017'de ya­pı­lan ge­niş ka­tı­lım­lı bir ça­lış­ma­da has­ta­lı­ğın gö­rül­me sık­lı­ğı­nın yüz­de 2-3 ara­sın­da ol­du­ğu­nun bil­di­ril­di­ği­ni kay­det­ti.


Dr. Öğr. Üye­si Ya­vuz Sağ­lam, has­ta­lı­ğın bi­li­nen en es­ki omur­ga de­for­mi­te­le­rin­den bi­ri ol­du­ğu­na işa­ret ede­rek, şu bil­gi­le­ri ver­di:
"Ol­gu­la­rı­nın yüz­de 80'inin ne­de­ni bi­lin­me­mek­te­dir ve ge­nel­lik­le er­gen­li­ğin he­men ön­ce­sin­de­ki hız­lı bü­yü­me dö­ne­min­de or­ta­ya çık­mak­ta­dır. Omuz asi­met­ri­si, sır­tın bir bö­lü­mün­de ka­ba­rık­lık-kam­bur­luk, kal­ça­la­rın asi­met­rik du­ru­şu gi­bi bul­gu­lar­la ebe­ve­yin­ler ta­ra­fın­dan far­ke­di­le­bil­mek­te­dir. Ta­nı için bir or­to­pe­di ve­ya fi­zik te­da­vi uz­ma­nı de­ğer­len­dir­me­si ya­pıl­ma­lı, şüp­he­li va­ka­lar­da skol­yoz gra­fi­si adı ve­ri­len omur­ga­nın ta­ma­mı­nı içe­ren ve ayak­ta çe­ki­len rönt­gen­ler­le ta­nı­ya gi­dil­me­li­dir. Bu rönt­gen üze­rin­de ya­pı­lan uy­gun öl­çüm ne­ti­ce­sin­de, omur­ga­nın ya­na doğ­ru 10 de­re­ce­nin üze­rin­de eğil­di­ği tes­pit edi­lir ise has­ta­ya skol­yoz ta­nı­sı ko­nu­la­bil­mek­te­dir."

 

"Te­da­vi­ye de­for­mi­te mik­ta­rı dik­ka­te alı­na­rak ka­rar ve­ril­me­li"
Or­to­pe­di ve Trav­ma­to­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Öğr. Üye­si Ya­vuz Sağ­lam, has­ta­lı­ğın kız ço­cuk­la­rın­da da­ha sık gö­rül­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, "Kız ço­cuk­la­rın­da da­ha sık gö­rü­len skol­yo­zun 5 yaş al­tın­da oluş­ma­ya baş­la­ma­sı du­ru­mun­da, ge­li­şe­bi­le­cek gö­ğüs ka­fe­si de­for­mi­te­si ve sı­kı­şık­lı­ğı ile kalp, ak­ci­ğer fonk­si­yon­la­rı et­ki­le­ne­bil­mek­te­dir. Ai­le­yi he­ki­me gö­tü­ren ilk bul­gu ge­nel­lik­le sırt­tan ba­kıl­dı­ğın­da göz­le gö­rü­ne­bi­lir ha­le gel­miş olan şe­kil bo­zuk­lu­ğu­dur." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Sağ­lam, skol­yo­zun te­da­vi­si­ne iliş­kin de bil­gi ve­re­rek, şun­la­rı kay­det­ti:
"Skol­yoz ta­nı­sı kon­duk­tan son­ra na­sıl bir te­da­vi uy­gu­la­na­ca­ğı­na omur­ga eğ­ri­li­ği­nin iler­le­me ris­ki ve var olan de­for­mi­te mik­ta­rı dik­ka­te alı­na­rak ka­rar ve­ri­lir. Ka­bul gö­ren te­da­vi yön­tem­le­ri ara­sın­da iz­lem ve sü­rek­li ta­kip, kor­se uy­gu­la­ma­la­rı, skol­yoz eg­zer­siz ve özel re­ha­bi­li­tas­yon uy­gu­la­ma­la­rıy­la, iler­le­me ris­ki­nin ya­nı sı­ra cid­di koz­me­tik bo­zuk­luk­la­ra yol açan 50 de­re­ce­nin üze­rin­de­ki eğ­ri­lik­ler­de de cer­ra­hi yön­te­mi bu­lun­mak­ta­dır." (AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER