Su ve besinlerle bulaşan hastalıklara karşı uyarı

Çorum Sağlık İl Müdürü Ömer Sobacı, insanların özellikle yaz mevsiminde bulaşıcı hastalıklara karşı daha tedbirli olmaları gerektiğini belirterek, kaynağı bilinmeyen suların içilmemesi, meyve ve sebzelerin tüketilmeden önce iyice yıkanması gerektiğini bildirdi.

Su ve besinlerle bulaşan hastalıklara karşı uyarı

So­ba­cı, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, su ve be­sin yo­luy­la bu­la­şan has­ta­lık­la­rın top­lum­da sal­gın­la­ra yol aça­bil­di­ği­ni be­lirt­ti. 

Ye­te­ri ka­dar dik­kat edil­me­me­si du­ru­mun­da in­san­la­rın ti­fo, di­zan­te­ri, ko­le­ra A ve E ti­pi sa­rı­lık gi­bi has­ta­lık­la­ra ya­ka­la­na­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­ken So­ba­cı, şun­la­rı kay­det­ti:
"Su ve be­sin­ler­de bu­la­şan has­ta­lık­lar­dan ko­run­mak için ne­re­de ve ne şart­lar­da üre­til­di­ği bi­lin­me­yen be­sin­ler yen­me­me­li­dir. Mik­rop­la­rın bu­laş­ma ola­sı­lı­ğı­nı azalt­mak için el­le­ri sık yı­ka­mak ge­re­kir. Ye­mek­ler­den ön­ce, son­ra, tu­va­let ih­ti­yaç­la­rı­nın kul­la­nım ön­ce­si ve son­ra­sın­da el­le­rin yı­kan­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Et, ta­vuk ve ba­lık gi­bi yi­ye­cek­ler di­ğer gı­da­lar­la te­mas et­ti­ril­me­me­li­dir. Çiğ et, ta­vuk, ba­lık doğ­ra­ma­da kul­la­nı­lan bı­çak ve kes­me tah­ta­sı her kul­la­nım­dan son­ra su ve de­ter­jan­la yı­kan­ma­lı­dır. Et kü­mes hay­van­la­rı, de­niz ürün­le­ri gi­bi çiğ gı­da­lar ve bu çiğ gı­da­la­rın su­la­rın­da teh­li­ke­li mik­rop­lar ola­bi­lir. Bu mik­rop­lar ye­mek ha­zır­la­ma sı­ra­sın­da ya da sak­la­ma es­na­sın­da di­ğer gı­da­la­ra bu­la­şa­bi­lir ve has­ta­lan­ma­nı­za se­bep ola­bi­lir. Çiğ et gi­bi gı­da­lar­la te­mas­tan son­ra el­ler bol su ve sa­bun­la yı­kan­ma­lı­dır."

Seb­ze ve mey­ve­le­rin dı­şa­rı­dan ge­le­bi­le­cek has­ta­lık et­ki­le­ri­ne kar­şı iyi yı­kan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­ti­ren So­ba­cı, "Ye­tiş­me sü­re­si bo­yun­ca toz bö­cek, ilaç gi­bi et­ki­le­re ma­ruz ka­lan seb­ze ve mey­ve­ler sa­de­ce su ile yı­ka­mak yet­me­ye­bi­lir, sir­ke ka­rış­tı­rı­lan su­da bek­le­til­me­li­dir. Te­miz içi­le­bi­lir su kul­la­nıl­ma­lı­dır. İçi­le­bi­lir su sağ­lan­ma­sın­da zor­luk­lar ol­du­ğun­da su­lar klor­lan­ma­lı ve­ya kay­na­tıl­ma­lı­dır." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

(AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER