'Uyku apnesi ve hipertansiyon arasında ilişki var'

SBÜ Eren­köy Ruh ve Si­nir Has­ta­lık­la­rı Sağ­lık Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi Uy­ku Kli­ni­ği Eği­tim So­rum­lu­su Doç. Dr. Sa­ime Fü­sun Do­maç, "Hi­per­tan­si­yo­nu olan has­ta­lar­da uy­ku ap­ne­si sen­dro­mu yüz­de 30 sap­tan­mak­ta­dır." de­di.

'Uyku apnesi ve hipertansiyon arasında ilişki var'

Sağ­lık Bi­lim­le­ri Üni­ver­si­te­si (SBÜ) Eren­köy Ruh ve Si­nir Has­ta­lık­la­rı Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Uy­ku Kli­ni­ği Eği­tim So­rum­lu­su Doç. Dr. Sa­ime Fü­sun Do­maç, hi­per­tan­si­yon ve uy­ku ap­ne­si va­ka­la­rı ara­sın­da bağ­lan­tı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, "Hi­per­tan­si­yo­nu olan has­ta­lar­da uy­ku ap­ne­si sen­dro­mu yüz­de 30 sap­tan­mak­ta­dır. Uy­ku ap­ne­si sen­dro­mu olan­la­rın ise yak­la­şık ya­rı­sın­da hi­per­tan­si­yon has­ta­lı­ğı bu­lun­mak­ta­dır." de­di.
Do­maç, AA mu­ha­bi­ri­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da, uy­ku ap­ne­si sen­dro­mu­nun uy­ku sı­ra­sın­da üst so­lu­num yo­lun­da kıs­men ve­ya ta­ma­men da­ral­may­la ka­rak­te­ri­ze olan ve sık gö­rü­len bir has­ta­lık ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Bir­çok he­mo­di­na­mik ve me­ta­bo­lik bo­zuk­lu­ğa yol açan has­ta­lı­ğın cid­di kar­di­yo­vas­kü­ler komp­li­kas­yon­la­rı­nın da bu­lun­du­ğu­nu ak­ta­ran Do­maç, "Uy­ku ap­ne­si sen­dro­mu olan­lar­da hi­per­tan­si­yon, di­ya­bet ve şiş­man­lık da­ha faz­la gö­rül­mek­te olup, kalp da­mar tı­ka­nık­lı­ğı, kalp kri­zi ve in­me için da­ha faz­la risk ta­şı­mak­ta­dır­lar." di­ye ko­nuş­tu.
Do­maç, uy­ku­da gö­rü­len ani ölüm­le­rin ge­nel­lik­le uy­ku sı­ra­sın­da so­lu­num­da mey­da­na ge­len dur­ma­lar­la te­tik­le­nen kalp kri­zi ne­de­niy­le ger­çek­leş­ti­ği­ni, ge­ce kalp kri­zi ge­çi­ren ki­şi­ler­de gün­düz kalp kri­zi ge­çi­ren­le­re oran­la uy­ku ap­ne­si sen­dro­mu­nun 6 kat faz­la gö­rül­dü­ğü­nün sap­tan­dı­ğı­nı söy­le­di.
"Hi­per­tan­si­yo­nu olan has­ta­lar­da uy­ku ap­ne­si sen­dro­mu yüz­de 30 ora­nın­da sap­tan­mak­ta­dır"
Doç.Dr. Do­maç, şun­la­rı kay­det­ti:
"Hi­per­tan­si­yon ve uy­ku ap­ne­si ara­sın­da çift yön­lü bir iliş­ki bu­lun­mak­ta­dır. Hi­per­tan­si­yo­nu olan has­ta­lar­da uy­ku ap­ne­si sen­dro­mu yüz­de 30 ora­nın­da sap­tan­mak­ta­dır. Uy­ku ap­ne­si sen­dro­mu olan­la­rın ise yak­la­şık ya­rı­sın­da hi­per­tan­si­yon has­ta­lı­ğı bu­lun­mak­ta­dır. Nor­mal ki­şi­ler­de sis­te­mik kan ba­sın­cı uy­ku es­na­sın­da yüz­de 20-23 ora­nın­da aza­lır ve uyan­may­la bir­lik­te nor­mal gün­lük se­vi­ye­si­ne dö­ner. Uy­ku ap­ne­si olan has­ta­lar­da ise ge­ce uy­ku sı­ra­sın­da kan ba­sın­cın­da bek­le­nen düş­me ol­maz. İlk baş­ta ge­ce­le­ri uy­ku sı­ra­sın­da or­ta­ya çı­kan tan­si­yon yük­sek­li­ği za­man­la gün için­de de gö­rül­me­ye baş­lar ve hi­per­tan­si­yon or­ta­ya çı­kar. Uy­ku ap­ne­si­nin şid­de­tin­de­ki ar­tış­la bir­lik­te hi­per­tan­si­yon ge­liş­me ris­kin­de de ar­tış gö­rül­mek­te­dir."

Araş­tır­ma­lar­da uy­ku ap­ne­si şid­de­ti­nin faz­la ol­du­ğu ki­şi­ler­de hi­per­tan­si­yon ge­liş­me ris­ki­nin 2 kat art­tı­ğı­nın sap­ta­dı­ğı­nı ifa­de eden Do­maç, hi­per­tan­si­yo­nu olan ki­şi­ler­de uy­ku ap­ne­si ne ka­dar şid­det­li ise tan­si­yon ila­cı­nın do­zu­nun art­tı­rıl­ma­sı­na ve­ya ye­ni ilaç ek­len­me­si­ne rağ­men kan ba­sın­cı kon­tro­lü­nün o oran­da zor­laş­tı­ğı­nı söy­le­di.
"Za­man için­de di­renç­li hi­per­tan­si­yon ge­li­şe­bi­lir"
Doç. Dr. Do­maç, uy­ku ap­ne­si sen­dro­mu­nun ba­şa­rı­lı te­da­vi­si ile ge­ce ve gün­düz kan ba­sınç­la­rın­da ge­ri­le­me­nin sağ­lan­dı­ğı­nı an­la­ta­rak, şöy­le de­vam et­ti:
"Uy­ku ap­ne­si­nin te­da­vi­si­nin ya­pıl­ma­dı­ğı du­rum­lar­da ise yük­sek kan ba­sın­cı et­kin bir şe­kil­de kon­trol al­tı­na alı­na­ma­ya­bi­lir ve za­man için­de di­renç­li hi­per­tan­si­yon ge­li­şe­bi­lir. Fark­lı et­ki me­ka­niz­ma­la­rı olan en az 3 tan­si­yon ila­cı­nın et­kin doz­da kul­la­nıl­ma­sı­na rağ­men tan­si­yon de­ğer­le­ri­nin is­te­ni­len dü­zey­de kon­trol al­tı­na alı­na­ma­dı­ğı du­rum­lar­da di­renç­li hi­per­tan­si­yon söz ko­nu­su­dur. Son yıl­lar­da ya­pı­lan bir ça­lış­ma­da ilaç te­da­vi­si­ne di­renç­li hi­per­tan­si­yo­nu olan has­ta­lar­da uy­ku ap­ne­si sen­dro­mu yüz­de 83 gi­bi ol­duk­ça yük­sek bir oran­da bu­lun­muş­tur. Di­renç­li hi­per­tan­si­yo­nun te­da­vi edi­le­bi­lir ne­den­le­ri­nin be­lir­le­ne­rek kan ba­sın­cı­nın kon­tro­lü­nün sağ­lan­ma­sı hi­per­tan­si­yo­nun da­mar­lar üze­rin­de­ki et­ki­si­ni azal­ta­rak hem kalp has­ta­lık­la­rı hem de in­me ris­ki­ni azalt­mak­ta­dır."

İlaç te­da­vi­si­ne rağ­men düş­me­yen tan­si­yo­nu olan has­ta­la­rı uy­ku ap­ne­si sen­dro­mu açı­sın­dan de­ğer­len­dir­mek ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Do­maç, "Yük­sek ses­le hor­la­yan, ge­ce ne­fe­sin­de tı­kan­ma his­si ile uya­nan, ge­ce ter­le­me­si, sa­bah yor­gun uyan­ma ve­ya gün içi uy­ku ha­li eş­lik eden di­renç­li hi­per­tan­si­yon has­ta­la­rı­nın uy­ku has­ta­lık­la­rı mer­kez­le­ri­ne baş­vur­ma­sı ve uy­ku tes­ti­nin ya­pıl­ma­sı öne­ril­mek­te­dir. Ya­pı­lan tet­kik­ler­de uy­ku ap­ne­si sap­ta­nan ki­şi­ler­de po­zi­tif ha­va­yo­lu ba­sın­cı ile ap­ne­nin te­da­vi edil­me­si­nin tan­si­yon de­ğer­le­ri­nin kon­trol al­tı­na alın­ma­sın­da et­ki­si bu­lun­mak­ta­dır." de­di. (AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER