Vatandaşlara sıcak hava uyarısı

Ço­rum İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü, va­tan­daş­la­rı, ha­va sı­cak­lık­la­rı­na kar­şı dik­kat­li ol­ma­la­rı ko­nu­sun­da uyar­dı.

Vatandaşlara sıcak hava uyarısı


Mü­dür­lük­ten ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, ha­va sı­cak­lık­la­rı­nın mev­sim nor­mal­le­ri­nin üze­rin­de sey­ret­ti­ği ve bu­nun da bir ta­kım sağ­lık prob­lem­le­ri­ne ne­den ol­du­ğu­na dik­kat çe­ki­le­rek, va­tan­daş­la­rın, gü­nün en sı­cak sa­at­le­ri olan 10.00-16.00 sa­at­le­ri ara­sın­da mec­bur kal­ma­dık­ça dı­şa­rı çık­ma­ma­la­rı ge­rek­ti­ği ifa­de edil­di.


Va­tan­daş­la­rın, sı­cak ha­va­ya kar­şı çe­şit­li ted­bir­ler al­ma­la­rı ge­rek­ti­ği vur­gu­la­nan açık­la­ma­da, şun­lar kay­de­dil­di:
"Gü­nün en sı­cak sa­at­le­rin­de (10.00-16.00) mec­bur ka­lın­ma­dık­ça dı­şa­rı çı­kıl­ma­ma­lı­dır. Dı­şa­rı­da ça­lış­ma­sı ge­re­ken­ler müm­kün ol­duk­ça gü­neş al­tın­da ko­run­ma­sız kal­ma­ma­ya, aşı­rı ha­re­ket­ler­den ka­çın­ma­ya, sık sık tuz içe­ren su­lu gı­da­lar al­ma­ya dik­kat et­me­li­dir­ler. Açık ha­va­da ge­çi­ri­len za­man­lar­da açık renk­li, ha­fif, bol ve sı­kı do­kun­muş ku­maş­lar­dan ya­pı­lan giy­si­ler ter­cih edil­me­li; ge­niş ke­nar­lı ve ha­va de­lik­le­ri olan şap­ka gi­yil­me­li ve gü­ne­şin za­rar­lı ışın­la­rın­dan ko­ru­yan gü­neş göz­lü­ğü kul­la­nıl­ma­lı­dır. Gü­neş ışın­la­rı­nın dik gel­di­ği sa­at­ler­de (10.00-16.00) de­ni­ze gi­ril­me­me­li ve gü­neş­le­nil­me­me­li­dir. Bu sa­at­le­rin dı­şın­da de­ni­ze gir­mek is­te­yen­ler gü­neş­ten ko­ru­yu­cu krem (en az 15 ko­ru­ma fak­tör­lü) kul­lan­ma­lı, şap­ka ve göz­lük gi­bi ge­rek­li ko­ru­yu­cu ön­lem­le­ri al­ma­lı ve uzun sü­re ke­sin­ti­siz gü­neş­len­me­me­li­dir. Yo­ğun fi­zik­sel ak­ti­vi­te ve spor yap­mak için sa­bah ve ak­şam sa­at­le­ri ter­cih edil­me­li, her bir sa­at­lik spor için en az 2-4 bar­dak sı­vı alın­ma­lı­dır. Ağır fi­zik ak­ti­vi­te­ler­den ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Vü­cut ısı­sı­nın yük­sel­me­me­si için sık sık duş alın­ma­lı; bu­nun müm­kün ol­ma­dı­ğı du­rum­lar­da ayak­lar, el­ler, yüz ve en­se so­ğuk suy­la ıs­la­tıl­ma­lı ve­ya si­lin­me­li­dir."
Va­tan­daş­la­rın bes­len­me­ye de dik­kat et­me­le­ri ge­rek­ti­ği ifa­de edi­len açık­la­ma­da, gün­lük en az 2,5 lit­re sı­vı tü­ke­til­me­si, yağ­lı gı­da­lar­dan uzak du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­kil­di.(AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER