Yeni HIV aşısı ümit vadediyor

Ye­ni bir HIV aşı­sı­nın, dün­ya ça­pın­da in­san­la­rı ko­ru­ma ka­pa­si­te­si­ne sa­hip ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.

Yeni HIV aşısı ümit vadediyor

Ye­ni bir HIV aşı­sı­nın, dün­ya ça­pın­da in­san­la­rı ko­ru­ma ka­pa­si­te­si­ne sa­hip ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.
Üre­ti­len ye­ni bir HIV aşı­sı­nın, dün­ya ça­pın­da in­san­la­rı vi­rüs­ten ko­ru­ma ka­pa­si­te­si­ne sa­hip ve ümit ve­ri­ci ol­du­ğu bil­di­ril­di.
Vi­rü­sün çe­şit­li tür­le­ri­ne kar­şı ba­ğı­şık­lı­ğı he­def­le­yen ve 393 ki­şi üze­rin­de ya­pı­lan test­ler­de HIV'e kar­şı ba­ğı­şık­lık sis­te­mi ya­nı­tı ge­liş­ti­ren aşıy­la il­gi­li ay­rın­tı­lı bil­gi Lan­cet der­gi­sin­de ya­yım­lan­dı.
"Mo­za­ik" aşı­nın fark­lı kom­bi­nas­yon­la­rı­nın, yaş­la­rı 18 ila 50 olan sağ­lık­lı ki­şi­ler üze­rin­de de­nen­di­ği, ABD, Ru­an­da, Ugan­da, Gü­ney Af­ri­ka ve Tay­land'dan ka­tı­lım­cı­la­rın 48 haf­ta­lık sü­re­de 4 kez aşı­lan­dı­ğı be­lir­til­di.
De­ney­ler­de tüm aşı kom­bi­nas­yon­la­rı­nın, HIV'e kar­şı ba­ğı­şık­lık sis­te­mi ya­nı­tı ge­liş­tir­di­ği ve gü­ven­li ol­du­ğu tes­pit edil­di.
Aşı­nın ay­rı­ca ba­zı may­mun­la­rı HIV'e ben­ze­yen bir vi­rüs­ten ko­ru­du­ğu gö­rül­dü.
Bi­lim adam­la­rı, bun­dan son­ra­ki aşa­ma­da aşı­nın ge­liş­tir­di­ği ba­ğı­şık­lık ya­nı­tı­nın, in­san­lar­da HIV en­fek­si­yo­nu­nu ön­le­yip ön­le­ye­me­ye­ce­ği­ni araş­tı­ra­cak.
Dün­ya­da yak­la­şık 37 mil­yon ki­şi­nin AIDS has­ta­lı­ğı­na yol açan HIV ta­şı­yı­cı­sı ol­du­ğu, her yıl 1,8 mil­yon ye­ni va­ka­nın or­ta­ya çık­tı­ğı be­lir­ti­li­yor.
HIV en­fek­si­yo­nu­nu ön­le­me­de Prep ila­cı­nın et­ki­li ol­du­ğu ifa­de edi­li­yor an­cak ila­cın aşı­nın ak­si­ne vi­rü­sün tu­tun­ma­sı­nı ön­le­mek için dü­zen­li ara­lık­lar­la alın­ma­sı ge­re­ki­yor. (AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER