Sahih-i Buhari Hatmi

Ha­tim de­yin­ce, Kur'an-ı Ke­rim'i ez­ber ve­ya yü­zün­den, baş­tan so­na ka­dar oku­mak ak­la ge­lir. 
Enes b. Ma­lik'ten ge­len bir ri­va­yet­te Hz Pey­gam­ber (sav) "Amel­le­rin en ha­yır­lı­sı, Kur'an oku­ma­ya baş­la­mak ve hat­met­mek­tir" bu­yur­muş­tur. Biz­zat ken­di­si de Kur'an-ı Ke­rim'i da­ima okur, her Ra­ma­zan ayın­da da o sı­ra­da na­zil olan bö­lüm­le­ri Ceb­ra­il ile kar­şı­lık­lı ola­rak bir­bir­le­ri­ne okur­lar mu­ka­be­le eder­ler­di. Bu ne­den­le özel­lik­le Ra­ma­zan ay­la­rın­da bir ki­şi­nin Kur'an-ı Ke­rim'i oku­yup ha­zır bu­lu­nan­la­rın da ta­kip ede­rek ve­ya din­le­ye­rek hat­met­me­le­ri ya­ni Mu­ka­be­le ge­le­ne­ği doğ­muş­tur.
İs­la­mın Kur'an-ı Ke­rim'den son­ra­ki ikin­ci kay­na­ğı Sün­net /Ha­dis'tir. Ha­dis ki­tap­la­rı ara­sın­da en faz­la rağ­bet gö­re­ni de İmam Bu­ha­ri'nin der­le­miş ol­du­ğu "Sa­hih-i Bu­ha­ri" ad­lı eser­dir. Ta­rih bo­yun­ca ha­dis öğ­ret­me­ni­mi­ze bü­yük önem ve­ril­miş "Da­ru'l Ha­dis" adı ve­ri­len med­re­se­ler ku­rul­muş­tur. Bu­ra­lar­da bin­ler­ce ha­di­si ez­be­re bi­len ha­dis ha­fız­la­rı­nın ya­nı sı­ra Sa­hih-i Bu­ha­ri ha­fız­la­rı da ye­tiş­miş­tir. Bu­ra­lar­da ye­ti­şen alim­ler, ca­mi­ler­de ha­dis hal­ka­la­rı oluş­tu­ra­rak ha­dis der­siy­le Müs­lü­man­la­rı ay­dın­lat­mış­lar­dır. 
Sa­hih-i Bu­ha­ri'nin sı­kın­tı­lı gün­ler­de okun­du­ğu tak­dir­de in­sa­nı hu­zu­ra ka­vuş­tu­ra­ca­ğı­na, düş­ma­na kar­şı koy­ma­da et­ki­li ola­ca­ğı­na ina­nıl­mak­ta­dır. Bu ne­den­le sa­vaş­lar­dan ön­ce ve za­fer­ler­den son­ra Kur'an-ı Ke­rim ve Bu­har-i Şe­rif ha­tim­le­ri­nin okun­du­ğu bi­lin­mek­te­dir.
Ta­rih­te Mo­ğol is­ti­la­sı kar­şı­sın­da bü­tün or­du­lar aciz kal­mış­lar­dır. Mo­ğol­la­rın Mem­lük­lü­le­re sal­dı­rı­ya geç­ti­ği sı­ra­da Bu­har-i Hat­mi­ne baş­lan­mış ve Mo­ğol or­du­sun­da boz­gun or­ta­ya çık­mış­tır. Bu za­fer­le Mo­ğol or­du­su Ay­ni­ca­lut de­ni­len yer­de dur­du­rul­muş­tur. Mı­sır'da Bu­har-i Şe­rif ha­tim­le­ri sık sık tek­rar­lan­mış­tır. Bu ge­le­nek; Tu­nus, Ce­za­yir gi­bi Ku­zey Af­ri­ka ül­ke­le­rin­de de de­vam et­miş­tir. Bü­yük me­ra­sim­ler­le dua­lan­mış­tır. 
Os­man­lı Sul­tan­la­rı da Bu­ha­ri-i Şe­rif ha­tim­le­ri­ne önem ver­miş­ler­dir. Kur'an-ı Ke­rim hat­mi­ne ben­zer bi­çim­de her bir gö­rev­li­nin bel­li bö­lüm­le­ri oku­ma­sı ve mu­ay­yen bir sü­re­de ki­ta­bın ta­ma­mı­nın bi­ti­ril­me­si ci­ha­ti­ne gi­di­lir­di. 
Hat­ta bu ha­tim­le­ri sis­tem­li bir hal­de sür­dü­re­bil­mek için bü­yük ca­mi­le­re Bu­ha­ri Han kad­ro­la­rı tah­sis edil­miş­tir. Bu­ha­ri han­lar, bir hal­ka oluş­tu­ra­rak oku­muş­lar­dır. Son kıs­mı­nı da ka­la­ba­lık bir ce­ma­at hu­zu­run­da oku­ma­yı ter­cih eder­ler­miş. Son ha­di­se ge­lin­di­ği­ne her­kes aya­ğa kal­kar ve bu kı­sım 101 de­fa tek­rar edi­lir­miş. Sul­ta­nın, ve­zir­le­rin, dev­let ek­ra­nı­nın, alim­le­rin ve me­şa­yı­hın hu­zu­run­da Bu­har-i Şe­rif hat­mi için dua ya­pı­lır­mış.
 Du­aya şid­det­le ih­ti­yaç du­yul­du­ğu dö­nem­le­rin de hal­kı­mız, Bu­har-i Şe­rif oku­na­rak hat­me­dil­me­si­ne bü­yük önem ver­miş ve yö­ne­ti­ci­ler de on­la­rın bu yön­de­ki is­tek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­miş­ler­dir.
Ya­kın ta­ri­hi­miz­de Bal­kan Sa­vaş­la­rı es­na­sın­da Ez­her Şey­hi, Os­man­lı or­du­la­rı­nın za­fer ka­zan­ma­sı­nı ni­yaz ede­rek ce­ma­at­ten Sa­hih-i Bu­ha­ri oku­ma­la­rı­nı is­te­miş­tir. Bi­rin­ci Ci­han Sa­va­şı sı­ra­sın­da Ba­lı­ke­sir'de or­du­mu­zun Ça­nak­ka­le'de mu­zaf­fer ol­ma­sı için Bu­har-i Şe­rif hat­mi ya­pıl­mış ve Ho­ca Ali Ca­mi­in­de ce­ma­at hu­zu­run­da dua­lan­mış­tır.
Sa­kar­ya Mey­dan Mu­ha­re­be­si sı­ra­sın­da Mus­ta­fa Ke­mal Pa­şa'nın em­riy­le Lib­ya­lı Şeyh Ah­met es-Sü­nu­si ta­ra­fın­dan Bu­ha­ri hat­mi ya­pıl­mış­tır. 
Ya­kın ta­ri­hi­mi­zin en unu­tul­maz tab­lo­su 1920 yı­lın­da ger­çek­leş­miş­tir. Tür­ki­ye'de Bü­yük Mil­let Mec­li­si açı­la­ca­ğı za­man ül­ke­nin her ye­rin­de Sa­hih-i Bu­ha­ri ha­tim­le­ri ya­pıl­mış­tır. 21 Ni­san 1920'de He­yet-i Tem­si­liy­ye adı­na Mus­ta­fa Ke­mal im­za­sıy­la 61. Fır­ka ku­man­da­nı Rı­fat Be­ye çe­ki­len tel­graf­ta "Bi-men­ni­hi'l-Ke­rim Ni­san'ın 23. Cu­ma gü­nü Cu­ma Na­ma­zı­nı mü­te­akip An­ka­ra'da Bü­yük Mil­let Mec­li­si kü­şat edi­le­cek­tir (açı­la­cak­tır)" den­dik­ten son­ra "Yevm-i mez­ku­run te­yid-i kut­si­ye­ti için bu­gün­den iti­ba­ren vi­la­yet mer­kez­le­rin­de va­li be­ye­fen­di haz­ret­le­ri­nin ter­ti­biy­le ha­tim ve Bu­har-i Şe­rif ti­va­ti­ne baş­la­na­ca­ğı mu­kad­des ve mec­ruh va­ta­nı­mı­zın her kö­şe­sin­de ay­nı su­ret­le bu­gün­den iti­ba­ren Bu­ha­ri ha­tim­le­ri­nin okun­ma­sı­na baş­lan­dı. Ni­ha­ye­tin­de Bu­har-i Şe­rif'in dua ni­ye­tiy­le hat­mi, Kur'an-ı Ke­rim cüz­le­ri­nin ay­rı ay­rı şa­hıs­lar ta­ra­fın­dan okun­ma­sı iş­le­mi ta­mam­lan­mış ve Ha­cı Bay­ram Ca­mi­in­de­ki na­maz ve dua­dan son­ra Mec­li­si­miz açıl­mış­tır.
İs­lam'ın iki te­mel kay­na­ğı Kur'an-ı Ke­rim ve Ha­dis-i Şe­rif­le­rin okun­ma­sı, öğ­re­nil­me­si ve ge­re­ğiy­le ya­şan­ma­sı, el­bet­te Müs­lü­ma­nın ha­ya­tın­da çok önem­li­dir. İs­lam ta­ri­hi bo­yun­ca tef­sir il­mi­nin ya­nı sı­ra ha­dis il­mi­ne de önem ve­ril­miş ol­ma­sı, bu­nun bir gös­ter­ge­si­dir. 
Kur'an-ı Ke­rim ha­fız­la­rı­nın ya­nı sı­ra Ha­dis ha­fız­la­rı­nın ve Bu­ha­ri han­la­rın ye­tiş­miş ol­ma­sı da İs­lam dün­ya­sı­nın bir zen­gin­li­ği ve Hz Pey­gam­ber'e olan sev­gi­nin bir işa­re­ti­dir. Sel­çuk­lu­lar ve Os­man­lı­lar­dan mi­ras ka­lan bu ge­le­ne­ğin en iyi ör­ne­ği Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si'nin açı­lı­şı ön­ce­sin­de Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Pa­şa'nın Kur'an-ı Ke­rim hat­mi­nin ya­nın­da Bu­ha­ri hat­mi­ni de yap­tır­mış ol­ma­sı­dır. Bu ör­ne­ği gü­nü­mü­ze, Af­rin ve ben­ze­ri ha­re­kat da tat­bik et­mek müm­kün­dür. Kur'an Kurs­la­rı­mız­da ve İmam Ha­tip Li­se­le­ri­miz­de Kur'an ha­tim­le­ri ya­pıl­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Bu­na Bu­ha­ri hat­mi­nin de ek­le­ne­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Bu ha­tim de or­du­mu­zun mu­zaf­fer ol­ma­sı ve şe­hit­le­ri­mi­zin ruh­la­rı için du­ala­na­bi­lir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Abdullahh
Abdullahh - 2 ay Önce

Sevgili Hocam , yazınızda "Sa­hih-i Bu­ha­ri'nin sı­kın­tı­lı gün­ler­de okun­du­ğu tak­dir­de in­sa­nı hu­zu­ra ka­vuş­tu­ra­ca­ğı­na, düş­ma­na kar­şı koy­ma­da et­ki­li ola­ca­ğı­na ina­nıl­mak­ta­dır." diyorsunuz. Yazı boyunca da "inanılmaktadır" yaklaşımı devam ediyor.Yani inanılmaktadır, derken siz kendinizi bunun dışında tutuyorsunuz.
Hocam ,neden inanmadığınız bir şeyi başkasına öneriyorsunuz ? Bu nasıl bir şey ?
Sonra neden Buhari ? Müslim'i neden hatmetmeyelim, yada Muvatta'yı?
Umarım "Buhariyi hatmetmek sünnettir" demezsiniz !
Müsaadenizle son cümle:Dinin sahibi ALLAH'dır ve O'nun kitabı tek kaynaktır.İkinci bir kaynak da yoktur.
Selamlar....