Şampiyonluk ve bu poz için teşekkürler

Ela­zığ’da ya­pı­lan ya­rı fi­nal grup maç­la­rı­nın ar­dın­dan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Vo­ley­bol So­rum­lu­su Mus­ta­fa Öz­de­mir ile gö­rüş­me­miz­de bu maç­lar son­ra­sın­da ver­di­ği şam­pi­yon­luk po­zu­nu Adı­ya­man’da­ki fi­nal gru­bun­dan son­ra­da ver­me sö­zü­nü ye­ri­ne ge­tir­di­ği için ken­di­si­ne te­şek­kür edi­yo­rum. Ta­bi­ki sa­de­ce ona­mı ta­kı­mın tek­nik he­ye­ti­ne, tüm spor­cu­la­rı­na, ça­lı­şan­la­rı ile bu ta­kı­mın oluş­ma­sı­na ver­dik­le­ri kat­kı­dan do­la­yı Ku­lüp Baş­ka­nı Bah­ri Se­zen ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner’e tüm Ço­rum spor ca­mi­ası­na adı­na en iç­ten te­şek­ker­le­ri­mi su­nu­yo­rum.

Geç­ti­ği­miz yıl fi­nal gru­bun­da ka­çı­rı­lan 1. lig he­de­fi­ne bu yıl ay­nı he­ye­can ve is­tek ile baş­la­yan ve ula­şan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por Ço­rum’a ay­rı bir gu­rur ve onur ya­şat­tı.
Ela­zığ’da ya­pı­lan ya­rı fi­nal grup maç­la­rı­nı­da na­mağ­lup ge­çe­rek fi­nal gru­bu­na yük­se­len Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por vo­ley­bol so­rum­lu­su Mus­ta­fa Öz­de­mir yıl­lar­dır bu bran­şı ge­liş­tir­mek için il­çe­de bü­yük bir ça­ba için­de ça­lı­şı­yor.

Onun bu ça­ba­la­rı­na Sun­gur­lu Eği­tims­por ve Ço­rum Vo­ley­bol ku­lüp­le­ri­de ger­çek­ten alt ya­pı ola­rak bü­yük kat­kı ve­ri­yor­lar. Er­kek­ler­de Ço­rum vo­ley­bo­lü­nü­ne bir çok ba­şa­rı­yı Sun­gur­lu ka­zan­dı­rır­ken ba­yan­lar­da ise bu gö­re­vi Os­man­cık Be­le­di­yes­por üst­le­ni­yor.

Ya­rı fi­nal gru­bu maç­la­rı son­ra­sın­da yaz­dı­ğım ya­zı­dan do­la­yı Mus­ta­fa Öz­de­mir ara­dı te­şek­kür et­ti. Biz­de gö­re­vi­miz de­dik ken­di­si o grup maç­la­rın­dan son­ra ver­di­ği po­zu fi­nal gru­bu son­ra­sın­da 1. lig vi­ze­si alın­ca­da ve­re­ce­ği­nin sö­zü­nü ver­di. Ger­çek­ten bu sö­zü­nü de yan­dı gör­dü­ğü­nüz gi­bi tut­tu.
Fi­nal ma­çın­dan son­ra gö­rüş­tük teb­rik et­ti ha­la he­ya­can­lı ve ta­bi­ki çok mut­lu, Yıl­lar­dır he­def­le­di­ği 1. li­ge yük­sel­me­nin se­vin­ci­ni mut­lu­lu­ğu­nu ve ta­bi­ki bir o ka­dar­da gu­ru­ru­nu ya­şı­yor. Tek üzün­tü­sü ise se­zo­nu na­mağ­lup şam­pi­yon ta­mam­la­ya­rak bu he­de­fe ulaş­mak onun için bi­raz bu­ruk.
Ken­di­si­ne de­di­ğim gi­bi ‘O da na­zar­lık ol­sun’ Mus­ta­fa ho­cam önem­li olan he­de­fe ulaş­mak­tı bu ba­şa­rı­nız­dan do­la­yı tek­rar tek­rar eme­ği ge­çen her­ke­ii kut­lu­yo­rum. Ço­rum’un ta­kım spor­la­rın­da üst lig­ler­de ta­kı­mı bu­lun­ma­sı ilin spo­ru­nun ge­li­şi­mi ve ta­nı­tı­mı için ne ka­dar önem­li ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz ve bu yüz­den di­ğer branş­lar­da da di­ğer ku­lüp­le­ri­mi­zi lig­ler­de gör­mek is­ti­yo­ruz.

YORUM EKLE