Sihirli Sözlerden

Ra­su­lül­lah'a at­fen bu­yu­ru­lur ki "in­ne min el-be­ya­nı le­sıh­ren=mu­hak­kak gü­zel ifa­de­de si­hir var­dır."
Ba­zı gü­zel söz­ler in­sa­nı ger­çek­ten sar­sı­yor. He­le de yü­rek­ten çı­kı­yor­sa o söz oku­ya­nın ya da din­le­ye­nin kal­bin­de anın­da ma­kes bu­lu­yor.
Bir kaç tür­lü ifa­de­den söz et­mek müm­kün:
Slo­ga­nik, kalbî ve ilmî bun­lar­dan üç ta­ne­si­dir.
Sö­zün ulaş­tı­ğı ta­raf­ta iz bı­ra­kan­lar sa­nı­rım kalbî olan­lar…
Geç­ti­ği­miz gün sa­nal alem­de tat­lı bir na­me eş­li­ğin­de do­la­şan gü­zel söz­ler oku­dum. Et­ki­len­dim. On­lar­dan ba­zı­la­rı­nı siz­ler­le pay­laş­mak is­te­dim.  
San­ma­sın­lar yı­kıl­dık, san­ma­sın­lar çök­tük. Bir baş­ka ba­har için sa­de­ce yap­rak dök­tük.
Bi­zi güç­lü ya­pan ye­dik­le­ri­miz de­ğil, haz­met­tik­le­ri­miz­dir. Bi­zi zen­gin ya­pan ka­zan­dık­la­rı­mız de­ğil, mu­ha­fa­za et­tik­le­ri­miz­dir. Bi­zi bil­gi­li ya­pan oku­duk­la­rı­mız de­ğil, ka­fa­mı­za yer­leş­tir­dik­le­ri­miz­dir.
Dün­ya ko­ca bir ya­lan iken ger­çe­ği arar du­rur in­san
Ölüm en gü­zel na­si­hat iken hiç öl­me­ye­cek sa­nır in­san.
Ver­di­ğin de­ğe­rin kar­şı­lı­ğı­nı gör­mü­yor­san gör­dü­ğün de­ğe­ri ver ki her­kes ye­ri­ni bil­sin.
Al­lah si­zi ko­ru­mak için ba­zı in­san­la­rı ha­ya­tı­nız­dan çı­ka­rır, peş­le­rin­den koş­ma­yın.
Kur­ban ol­du­ğum Rab­bim, sen iyi­ler­le kar­şı­laş­tır. Zi­ra ben, her gör­dü­ğü­mü iyi sa­nı­yo­rum.
Ey Rab­bim üze­ri­mi­ze ya­ğan im­ti­han­lar­dan hak­kıy­la çık­ma­yı na­sip ey­le.
Unut­ma, el­le­ri­ni Rab­bi­ne aça­bi­li­yor­san an­la ki o se­ni din­li­yor.
Ka­le­mi utan­gaç tu­tu­yo­rum ve di­yo­rum ken­di­me "ka­de­rin yaz­ma­dı­ğı­nı sen mi ya­za­cak­sın fa­ni!" Su­su­yor içim­de­ki sesler…


Ne­den son­ra far­kı­na va­rı­yor in­san; aya­ğı­na ta­kı­lan bü­tün taş­la­rı yo­lu­na ken­di dö­şe­di­ği­nin
Sen "ol­mu­yor" der­sin. Al­lah ise hal­ka hal­ka di­zi­yor­du hak­kın­da ha­yır­lı ola­nı bel ki de çok az kal­dı.
Dü­şün­se­ne bi­ri­si ha­be­rin yok­ken se­nin için Al­lah’a dua edi­yor; Al­la­hım böy­le in­san­la­ra rast ge­tir bi­zi.
"Kun fe ye­kun" Ben aciz bir ku­lum.. Sen ey Yü­ce rab­bi­miz! Ya­rın­la­rı­mı­zı dün­den ha­yır­lı kıl.
Be­ni düş­ma­nı­mın kö­tü­lü­ğü de­ğil, dos­tu­mun sin­si­li­ği kor­ku­tur.
Atı alan Üs­kü­dar’ı ge­çer de ahı alan sı­ra­tı ge­çe­bi­le­cek mi
Yağ­mur ya­ğar­ken ya­pı­lan dua­lar red olun­maz­mış. Rah­met ön­ce top­ra­ğa son­ra du­ala­ra ya­ğar­mış.
Sus­mak ka­bul­len­mek de­ğil, ce­vap­tır. Eğer in­san kı­sa cüm­le­ler ku­ru­yor­sa uzun yor­gun­luk­la­rı var­dır.
Dün­ya ko­ca bir ya­lan iken, ger­çe­ği arar du­rur in­san, ölüm en gü­zel na­si­hat iken hiç öl­me­ye­cek sa­nır in­san
Ha­yat iş­te bir da­ki­ka son­ra­sı­na ga­ran­ti­miz yok. O yüz­den sa­hip ol­duk­la­rı­mı­zın de­ğe­ri­ni iyi bi­le­lim. Çün­kü ya­rın çok geç ola­bi­lir.

İşe ya­ra­dı­ğın ka­dar iyi­sin bu ha­yat­ta.
Ey can! Gü­neş her­ke­sin üze­ri­ne eşit do­ğar ama gül baş­ka leş baş­ka ko­kar.
Ey Gü­zel Al­la­hım! Ver­di­ğin her ni­met için son­suz şü­kür­ler ol­sun..
El­ham­dü­lil­lah Ves­se­lam.

 

TEB­RİK:
Teş­rif­le­riy­le dün­ya­mı­zı ay­dın­la­tan Efen­di­mi­zin kut­lu do­ğu­mu mü­ba­rek ol­sun. O'na, âli­ne ve as­ha­bı­na bin­ler­ce sa­lat-ü se­lam.

YORUM EKLE