1-1lerini bitirdiler

Evinde 14 ikinci yarıda ise 12 maçtır kazanamayan Çorum Belediyespor dün konuk ettiği Cizrespor önünde Emre’nin golü ile öne geçti dört dakika sonra ise kontrataktan yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Kırmızı Siyahlı takım ilk yarıda Abuzer’in penaltı vuruşunda ve ikinci yarıda aynı futbolcunun vuruşunda direğe takıldı. Maçın son yarım saatlik bölümünde iki takımda girdiği sayısız gol pozisyonundan yararlanamayınca play-off için umutlarını devam ettirmek zorunda olan iki takımda ikişer puan kaybettiler ve bir anlamda birbirlerini bitirdiler.

1-1lerini bitirdiler

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por lig­de 12 haf­ta­dır sü­ren iç sa­ha ga­li­bi­yet has­re­ti­ne son ver­mek ve az­da ol­sa de­vam eden play-off şan­sı­nı ar­tır­mak için mut­lak ka­zan­mak ama­cı ile çık­tı­ğı Ciz­res­por ma­çın­dan 1-1 be­ra­ber­lik­le ay­rı­la­rak hem has­re­te son ve­re­me­di hem­de umut­la­rı­nı iyi­ce bi­tir­di.
Tek­nik Di­rek­tör de­ği­şik­li­ği­nin ar­dın­dan çı­kı­lan Ciz­res­por ma­çın­da kır­mı­zı si­yah­lı­lar­da ka­le­de Ser­can gö­rev alır­ken ce­za­lı Ya­kup Yi­ğit’in dön­me­si ile ye­ni­den on­bir­de for­ma giy­di. Play-off umut­la­rı­nı de­vam et­tir­mek için ka­zan­mak zo­run­da olan iki ta­kı­mın ma­çın­da iki ta­kım­da özel­lik­le son ya­rım sa­at­lik bö­lüm­de ina­nıl­maz gol­ler ka­çır­dı. Ço­rum Be­le­di­yes­por bi­ri pe­nal­tı­da iki kez Abu­zer ile di­re­ğe ta­kı­lır­ken ko­nuk ta­kım­da çok net po­zis­yon­lar bul­du an­cak son vu­ruş­lar­da ba­şa­rı­lı ola­ma­dı.
Ka­zan­mak zo­run­da olan iki ta­kı­mın bu ka­der ma­çın­da son ya­rım sa­at­lik bö­lüm­de or­ta sa­ha­la­rın oyun­dan düş­me­si ile ta­kım­lar ra­kip sa­vun­ma­la­rı hep az ola­rak ya­ka­la­dı­lar. An­cak Ço­rum Be­le­di­yes­por’da özel­lik­le Abu­zer gir­di­ği net po­zis­yon­lar­da to­pu ağ­la­ra gön­der­me­yi bir tür­lü ba­şa­ra­ma­dı. Ko­nuk ta­kım ise fi­nal pas­la­rın­da doğ­ru ter­cip­le­ri ya­pa­ma­yın­ca ga­li­bi­yet go­lü­nü bu­la­ma­dı.
Ma­çı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Ömer Ba­la­ban ile az sa­yı­da da­vet­li ve pro­to­kol üye­le­ri iz­le­di­ler.

 

MAÇ­TAN DA­Kİ­KA­LAR:
6. da­ki­ka­da ka­le­ci Ser­can ge­ri pa­sın­da to­pu dur­du­rur­ken ra­ki­bi bas­kı yap­tı ça­lım­la­mak is­ter­ken ra­ki­bi to­pu al­dı ar­ka­dan çok risk­li bir mü­da­he­le­de bu­lun­du ko­nuk ta­kım pe­nal­tı bek­le­di ma­çın ha­ke­mi de­vam de­di.
25. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan Do­ğan Can’ın pa­sın­da Ya­sin ce­za çiz­gi­si üze­rin­den ka­le­ci­nin üze­rin­den aşırt­ma bir vu­ruş yap­tı ka­le­ci Bu­rak son an­da to­pu kor­ne­re to­kat­la­ya­rak go­le izin ver­me­di.
32. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ko­nuk ta­kı­mın ka­zan­dı­ğı fa­ul atı­şın­da ce­za sa­ha­sı­na ya­pı­lan or­ta­da Ve­dat bom boş du­rum­da yük­sel­di ya­kın me­sa­fe­den vur­du ka­le­ci Ser­can üze­ri­ne ge­len to­pa iki ham­le­de sa­hip ol­du.
35. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan kul­la­nı­lan fa­ul atı­şın­da sa­vun­ma­da Ev­ren to­pu göğ­sü ile in­dir­mek is­ter­ken eli­ne çarp­tı ma­çın ha­ke­mi te­red­düt­tüz pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di. Atı­şı kul­lan­mak üze­re to­pun ba­şı­na ge­çen Abu­zer sert vur­du top üst di­re­ğe çar­pa­rak oyun ala­nı­na dön­dü ve kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım mut­lak bir gol­den ol­du.
İlk ya­rı­da gol gel­me­di ve ta­kım­lar so­yun­ma oda­sı­na 0-0 be­ra­ber­lik­le gir­di­ler.
İkin­ci ya­rı­ya Ço­rum Be­le­di­yes­por gol­le baş­la­dı. 52. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan atı­lan top­la Do­ğan Can bu­luş­tu sol­dan sa­vun­ma ar­ka­sı­na ha­re­ket­le­nen Abu­zer’in önü­ne bı­rak­tı bu fut­bol­cu­nun son çiz­gi­ye in­me­den yap­tı­ğı or­ta­da Em­re pe­nal­tı nok­ta­sı­na ya­kın nok­ta­da çok iyi yük­sel­di ve ka­fa ile to­pu uzak ka­le di­re­ği­nin di­bin­den ağ­la­ra gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çir­di.
Bu gol­den al­tı da­ki­ka son­ra Ço­rum Be­le­di­yes­por kon­tra­tak­tan be­ra­ber­lik go­lü­nü ye­di. 58. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Ya­kup Ka­yış’ın ar­ka­sı­na atı­lan toh­la İs­ma­il ha­re­ket­len­di ce­za sa­ha­sı yan çiz­gi­sin­den or­ta­ya çı­kar­dı­ğı to­pa pe­nal­tı nok­ta­sı üze­rin­de kim­se do­ku­na­ma­dı ve ar­ka di­rek­te Ve­dat to­pu boş ka­le­ye gön­de­re­rek sko­ru 1-1 yap­tı.
61. da­ki­ka­da  sol­ka­nat­tan Ciz­res­por’un kul­lan­dı­ğı kor­ner atı­şın­da Mu­ham­met Ali al­tı pas­ta bom boş yük­sel­di ka­fa­yı vur­du top yan­dan az fark­la au­ta git­ti.
82. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan ge­li­şen Ço­rum Be­le­di­yes­por ata­ğın­da Kı­vanç ka­fa ile to­pu sek­tir­di sa­vun­ma ar­ka­sın­da Abu­zer top­la bu­luş­tu ka­le­ci ile kar­şı kar­şı­ya po­zis­yon­da sert vur­du ka­le­ci­den se­ken top ha­va­lan­dı ka­le­ci Bu­rak çiz­gi üze­rin­de sa­hip ol­du.
88. da­ki­ka­da Ço­rum Be­le­di­yes­por ikin­ci kez di­re­ğe ta­kıl­dı. Yak­la­şık 25 met­re­den ka­za­nı­lan fri­kik atı­şın­da Abu­zer sert vur­du top üst di­re­ğe çar­pa­rak au­ta git­ti.
Uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da iki ta­kım­da ma­çı ka­za­na­cak po­zis­yon­la­rı bul­du an­cak son vu­ruş­lar­da ba­şa­rı­lı ola­ma­yın­ca kar­şı­laş­ma 1-1 be­ra­be­re so­na er­di ve iki ta­kım­da umut­la­rı­nı bu ka­yıp­lar­la bi­tir­di­ler.

YORUM EKLE
YORUMLAR
sezer
sezer - 3 yıl Önce

Olacağı buydu.Tarsusun golcülerini seneye alalım.Takımda sadece doğan can kalsın.Gerisini gönderin gitsin.

SIRADAKİ HABER