23. şampiyon KAHVELAND

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 23. sü düzenlenen Orta Kuşak Futbol Turnuvasında şampiyonluğu Kahveland kazandı. Final maçında Ayka Enerji ile karşılaşan Kahveland takımı ilk yarıyı Ömer Balaban’ın golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Hüseyin Eğer’in iki dakikada iki frikik golü ile farkı üçe çıkaran Kahveland Kenan Aşkan ile 4-0 öne geçti. Son dakikalarda Mustafa ve Vedat’ın golleri ile sahadan 4-2 galip ayrılan Kahveland takımı bu yılki turnuvanın şampiyonluğunu kazandı.

23. şampiyon KAHVELAND

HA­RUN AK­KA­YA
23. ASGD Or­ta Ku­şak Fut­bol Tur­nu­va­sın­da şam­pi­yon­lu­ğu Kah­ve­land ta­kı­mı ka­zan­dı. Fi­nal ma­çın­da Ay­ka Ener­ji’yi 4-2 ye­nen Kah­ve­land ta­kı­mı bu yıl­ki tur­nu­va­nın şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nı ka­zan­ma­yı ba­şar­dı.
Tur­nu­va­da ay­nı grup­ta mü­ca­de­le eden ve 0-0 be­ra­be­re ka­lan iki ta­kım ele­me maç­la­rı­nı ka­za­na­rak fi­nal­de bu kez şam­pi­yon­luk için kar­şı kar­şı­ya gel­di­ler. Cu­mar­te­si gü­nü Dr. Tur­han Kı­lıç­cı­oğ­lu Sta­dı’nda oy­na­nan fi­nal ma­çı­na iki ta­kım­da tem­kin­li baş­la­dı.


Ma­çın ilk da­ki­ka­la­rın­da ani atak­lar­la et­ki­li olan Ay­ka Ener­ji Ve­dat ile iki kez go­le çok yak­laş­tı an­cak son vu­ruş­lar­da ba­şa­rı­lı ola­ma­yın­ca öne geç­me şan­sı­nı iyi kul­la­na­ma­dı. Ma­çın 24. da­ki­ka­sın­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Kah­ve­land ata­ğın­da ar­ka di­re­ğe ya­pı­lan or­ta­da Ömer Ba­la­ban ka­fa vu­ru­şu ile to­pu uzak ka­le di­re­ği­nin di­bin­den ra­kip ağ­la­ra gön­de­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çir­di.


İlk ya­rı­nın ka­lan bö­lü­mün­de Ay­ka Ener­ji’nin ça­ba­sı be­ra­ber­lik go­lü­nü ge­tir­me­ye yet­me­di ve ilk ya­rı­yı Kah­ve­land ta­kı­mı 1-0 ön­de ta­mam­la­dı.


İkin­ci ya­rı­nın ba­şın­da Ay­ka Ener­ji to­pa da­ha çok sa­hip ol­sa­da or­ta ala­nı ça­buk ge­çen Kah­ve­land ani atak­lar­la et­ki­li ol­du. Bu atak­lar­dan iki­sin­de ce­za sa­ha­sı dı­şın­dan ka­za­nı­lan iki fri­kik atı­şın­da Hü­se­yin Eğer 37. ve 39. da­ki­ka­lar­da iki da­ki­ka ara ile fri­kik­ten at­tı­ğı iki gol­le ta­kı­mı­nı bir an­da 3-0 öne ge­çir­di ve ra­hat­lat­tı. 49. da­ki­ka­da Ke­nan Aş­kan ya­kın me­sa­fe­den at­tı­ğı gol­le sko­ru 4-0 ya­pan Kah­ve­land şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nın bir ucun­dan tut­tu.
Ma­çın son bö­lü­mün­de Ay­ka Ener­ji gol için yük­len­di ve 54. da­ki­ka­da Mus­ta­fa ve 60+2. da­ki­ka­da Ve­dat’ın at­tı­ğı gol­ler sko­ru 4-2 yap­tı an­cak sa­ha­dan bu skor­lu ga­lip ay­rı­lan Kah­ve­land 23. şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nın sa­hi­bi olur­ken Ay­ka Ener­ji ise ikin­ci­lik ku­pa­sı­nı al­dı.


Fi­nal ma­çı­nın ar­dın­dan dü­zen­le­nen tö­ren­le özel ödül­ler ve ku­pa­lar ve sa­hip­le­ri­ne ve­ril­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER