‘3 yıllık proje hazırlıyoruz’

İlk yıllarında şampiyonluğun olmazsa olmazları olmadığını Çorum’a yakışır bir kadro kuracaklarını belirten Fatih Özcan ‘Üç yıllık bir proje hazırlıyoruz ve bu program doğrultusunda hareket edeceğiz. Bu süre içinde şampiyonluk olmazsa olmazımızdır. Bu süreçte tabiki gerek Çorum’daki 600 bin, gerekse Türkiye genelindeki 2,5 milyon Çorumlunun sorumluluğunu hissediyor ve onların desteğini bekliyoruz’ dedi.

‘3 yıllık proje hazırlıyoruz’

HALİL ÖZTÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da 18 Ma­yıs’ta ya­pı­la­cak olan Ola­ğa­nüs­tü Ge­nel Ku­rul’da baş­kan­lık gö­re­vi­ni üst­le­ne­cek olan Fa­tih Öz­can üç yıl­lık bir pro­je ile gö­re­ve baş­la­ya­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek ‘ilk yıl şam­pi­yon­luk ol­maz­sa ol­ma­zı­mız de­ğil­dir’ de­di.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ile gö­rüş­tük­ten son­ra Ku­lüp Baş­kan­lı­ğı için ça­lış­ma­la­ra baş­la­yan Fa­tih Öz­can, o gün­den iti­ba­ren ge­çen sü­reç­te Ço­rum Be­le­di­yes­por ca­mi­ası­nın yo­ğun il­gi ve te­vec­cü­hü ile kar­şı­laş­tı­ğı­nı ve bu­nun­da ken­di­si­nin gu­rur­lan­dır­dı­ğı­nı söy­le­di.

Hem ca­mi­anın hem­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’ün gü­ve­ni­ni bo­şa çı­kar­ma­mak adı­na elin­den ge­le­nin en iyi­si­ni yap­mak için ça­lış­ma­la­rı­nın ara­lık­sız de­vam et­ti­ği­ni be­lir­ten Öz­can ‘Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­kan­lı­ğı­na aday ol­mak, 600 bi­ni Ço­rum'da Tür­ki­ye ge­ne­li de yak­la­şık 2.5 mil­yon Ço­rum­lu­nun ve­ba­li­ne or­tak ol­mak de­mek­tir. Ben en azın­dan böy­le dü­şü­nü­yo­rum. Yıl­lar­dır şam­pi­yon­luk öz­le­miy­le ya­nıp tu­tu­şan bu ca­mi­anın bek­len­ti­si­ne kar­şı­lık  ver­mek en as­li gö­re­vi­miz. An­cak bu­nu ya­par­ken de bel­li bir re­ali­te üze­rin­de ha­re­ket et­mek ge­re­ki­yor. Ca­mi­amı­zın şam­pi­yon­lu­ğu bü­yük bir öz­lem­le bek­le­di­ği­ni çok iyi bi­li­yo­rum la­kin ben 3 yıl­lık bir pro­je ile bu bek­len­ti­nin da­ha üs­tün­de bir ba­şa­rı­yı ya­ka­la­mak için ça­ba gös­te­re­ce­ğim. 

Bah­set­ti­ğim 3 yıl­lık pro­je kap­sa­mın­da ilk yıl şam­pi­yon­luk ol­maz­sa ol­ma­zı­mız de­ğil­dir. Ta­bi ki Ço­rum Be­le­di­yes­por'a ya­kı­şır bir kad­ro ku­ra­ca­ğız an­cak ön­ce­li­ği­miz, hem yö­ne­tim­de hem tek­nik ekip­te hem de fut­bol­cu kad­ro­sun­da is­tik­ra­rı ya­ka­la­mak­tır. Ba­şa­rı­nın sır­rı her hat­tıy­la is­tik­rar­da sak­lı­dır. Ar­tık o bek­le­nen bir­lik-be­ra­ber­li­ği ya­ka­la­ma­mı­zın vak­ti gel­di. 3 yı­lın so­nun­da hep bir­lik­te Ço­rum Be­le­di­yes­po­ru­mu­zun ne­re­de ol­du­ğu­nu gö­re­ce­ğiz. Bu ne­den­le 3 yıl­lık sü­re­de tüm ca­mi­amı­zın ve şeh­ri­mi­zin son­suz des­tek­le­ri­ni her za­man ol­du­ğu gi­bi yi­ne bek­le­mek­te­yim. Yö­ne­tim oluş­tur­ma ça­lış­ma­la­rım ara­lık­sız de­vam edi­yor. Ço­rum dı­şın­dan ku­lü­bü­mü­ze mad­di an­lam­da cid­di kat­kı­lar sağ­la­ya­cak isim­le­rin ya­nı sı­ra Ço­rum'dan da de­ğer­li isim­le­ri da­hil ede­rek iyi ve güç­lü bir yö­ne­tim  kur­ma­yı amaç­lı­yo­rum. Çık­tı­ğı­mız bu kut­lu yol­cu­luk­ta ön­ce Al­lah'ın iz­ni, son­ra da bu ta­kı­ma gö­nül ver­miş in­san­la­rın du­ala­rı ile in­şal­lah ar­zu et­ti­ği­miz he­def­le­re bir bir ula­şa­ca­ğız’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2018, 16:46
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mehmet koçak  ankaradan
Mehmet koçak ankaradan - 4 yıl Önce

Sivas bizimle üçüncü ligde sampihonluga oynadı bende ankaradan omaca geldim omac 0-0 biti sivas bizim görmedigimiz şüper ligi 2 kez gördú bizim divasdan nehimiz eksik hesap açın para gönderelim bir sigara parası bir idda parası çorumsupora feda olsun ÇORUM 1967 hayırlı olsun

Çorumlu
Çorumlu - 4 yıl Önce

İnşAllah ihale peşinde koşmazsınız takımı almak size birşeyler kazandıracaksa almayın derim gerçekten takıma çok şeyler verecek güzel şeyler yapacaksanız takdir ederim alkışlarım işiniz ihaleler almak olduğunu duydum bunu Çorum’da sporu basamak kullanılırsa hizmet aşkınız askıda kalır malum takım belediyesporun karşılık beklemeden iş yapmalı takımı başarıya ulaştırmalısınız birde Zeki GÜL ile bağınız ne duyduğumuz çok yakınmışsınız inşAllah sadece işiniz futbol takımına hizmet olur bizler o zaman çok seviniriz bekleyelim..

SIRADAKİ HABER