7’den 70’e herkes koştu

Çorum Belediyesi 4. Uluslararası Hitit Koşusu yaklaşık 1700 sporcunun katılımı ile dün yapıldı. 10 km’lik yarışta bayanlarda Kenya’dan Daisy Jepto Kımeli erkeklerde ise Türkiye’den Alper Demir birinciliği kazanarak en büyük ödülün sahibi oldular. Yaş kategorilerine göre yapılan sıralama sonunda dereceye girenlere toplam 75 bin 500 lira para ödülü ile birlikte katılan tüm sporculara madalya ile birlikte çanta ve içinde tşört ile yiyecek malzemeleri hediye edildi.

7’den 70’e herkes koştu

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 4. Ulus­la­ra­ra­sı Hi­tit Ko­şu­su iki fark­lı ka­te­go­ri­de yak­la­şık 1600 spor­cu­nun ka­tı­lı­mı ile dün ya­pıl­dı. 3 bin met­re halk ko­şu­su ve 10 bin met­re ma­ra­ton ka­te­go­ri­le­rin­de ya­pı­lan ya­rış­la­ra yer­li ve ya­ban­cı spor­cu­lar bü­yük il­gi gös­ter­di­ler.

Be­le­di­ye bi­na­sı önün­de sa­at 10.00’da baş­la­yan ya­rış­lar ön­ce­si Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül se­lam­la­ma ko­nuş­ma­sı yap­tı. Da­ha son­ra 10 bin met­re ge­nel klas­man ve 3 bin met­re halk ko­şu­su ya­rış­la­rı­nın star­tı ve­ril­di.  Ya­rış­la­rın star­tı­nı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, Va­li Yar­dım­cı­sı Coş­kun Do­ğan, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı, Ah­met Ya­ba­cı­oğ­lu, Tur­han Can­dan, Al­per Za­hir, Tür­ki­ye At­le­tizm Fe­de­ras­yo­nu Baş­kan Ve­ki­li hem­şeh­ri­miz Ya­sin Taş, Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü Baş­ka­nı Na­dir So­lak ve çok sa­yı­da va­tan­daş iz­le­di.Her yaş gru­bun­dan at­let­le­rin ka­tıl­dı­ğı ko­şu­lar renk­li gö­rün­tü­le­re ve bü­yük çe­kiş­me­ye sah­ne ol­du.

Ba­yan­lar 10 bin met­re ya­rı­şın­da Ken­ya’dan Da­isy Jep­to Kı­me­li 34 da­ki­ka 55 sa­ni­ye­lik de­re­ce­si ile bi­rin­ci olur­ken, Tür­ki­ye’den Elif Dağ­de­len 35 da­ki­ka 20 sa­ni­ye­lik de­re­ce­si ile ikin­ci, Tür­ki­ye’den Se­ba­hat Ak­pı­nar 35 da­ki­ka 39 sa­ni­ye­lik de­re­ce­si ile üçün­cü ol­du. Er­kek­ler 10 bin met­re­de ise Tür­ki­ye’den Al­per De­mir 30 da­ki­ka 48 sa­ni­ye­lik de­re­ce­si ile zir­ve­de yer alır­ken, yi­ne Tür­ki­ye’den Mu­zaf­fer Bay­ram 30 da­ki­ka 50 sa­ni­ye­lik de­re­ce­si ile ikin­ci, Eti­yop­ya’dan Fe­te­ne Ale­mu Re­ga­sa ise 31 da­ki­ka 1 sa­ni­ye­lik de­re­ce­si ile üçün­cü ol­ma­yı ba­şar­dı.

Yaş grup­la­rın­da de­re­ce­ye gi­ren at­let­ler şöy­le: 10 bin met­re ba­yan­lar ka­te­go­ri­si:35-39 Yaş: 1. Si­bel Dil­can, 2.Bur­cu Sön­mez, 3. Zey­nep İn­ka­ya.40-44 Yaş: 1.Ye­liz Ay­yıl­dız, 2. Cev­ri­ye Tunç.45-49 Yaş: 1.Ley­la Er­bay, 2. Mü­ber­ra As­lan.55-59 Yaş: 1.Ay­şe­gül Gü­müş, 2.Bel­ma Gün­gör, 3.Fat­ma Sı­kı.60 Yaş ve Üs­tü: 1.Han­dan Eser, 2.Na­ime Va­rol.10 bin met­re er­kek­ler ka­te­go­ri­si:35-39 Yaş: 1.Rıd­van Al­per Afa­can, 2.Ha­san Al­tın­bay, 3.Sü­ley­man Bü­yük­bez­gin.40-44 Yaş: 1.Mu­rat Ka­ya, 2.Mu­am­mer Al­tı­nok, 3.Ali Şen.45-49 Yaş: 1.Ni­hat Öz­kay­mak, 2.Ya­vuz Yıl­dız, 3.Meh­met Ak­kuş.50-54 Yaş: 1.Meh­met Mus­ta­fa Bul­dum, 2.Ama­zasp Ma­mi­kon­yan, 3.Ab­dul­lah Kork­maz.55-59 Yaş: 1.Ali Tu­ran, 2.Se­fa Het, 3.Spi­ri­don Va­lish­vi­li.60-64 Yaş: 1.Ne­cat Hüm­met, 2.Ali Çe­tin, 3.Ay­han Tu­fan.65-69 Yaş: 1.Ha­san Ulu­dağ, 2.Faz­lı Bay­ram Ha­di, 3.Ala­at­tin Ha­cı­oğ­lu.70-74 Yaş: 1.Al­fret Gert­svolf, 2.Ali İh­san Çe­tin­ka­ya, 3.Beh­zat İç­ten.75 Yaş ve Üs­tü: 1.Etem Soy, 2.Saf­der Kar­toğ­lu.
3 bin met­re ba­yan­lar ka­te­go­ri­si: 12-14 Yaş: 1.Elif Nur To­sun, 2.Sı­la Naz Şen, 3.Gi­zem Di­ki­ci.15-18 Yaş: 1.Kum­ru Öz­türk, 2.Fun­da Çe­vik, 3.Bu­se Kurt.19-29 Yaş: 1.Ay­sun Ediş, 2.Zey­nep As­lan, 3.Gül­can Çe­tin.30-39 Yaş: 1.Fat­ma Ay­dın, 2.Se­zen Or­tak­çı, 3.Ay­ten Ak­ça.40-49 Yaş: 1.Ze­ki­ye Akar, 2.Ka­der Dok­göz, 3.Şu­le Gün­gö­ren.50 Yaş ve Üs­tü: 1.Sün­düs Coş­gun, 2.Sa­fi­ye Şa­hin, 3.Gü­li­zar Tü­fek­çi.3 bin met­re er­kek­ler ka­te­go­ri­si:12-14 Yaş: 1.Sa­lih Anaç, 2.Mu­rat Du­han De­mir, 3.Ömer Çe­le­bi Al­gir.15-18 Yaş: 1.Meh­met Kal­yon­cu, 2.Ber­kant Önal, 3.En­gin­can Gö­dek.19-29 Yaş: 1.Em­re Al­kış, 2.İb­rahm Key­va­noğ­lu, 3.Ha­san Ara­ba­cı.30-39 Yaş: 1.Ha­lil Öz­soy, 2.Ömür Soy­te­miz, 3.Meh­met Da­rı­cı.40-49 Yaş: 1.Adem Sa­yar, 2.Ali Ek­ber Çak­mak, 3. Rıd­van De­ğir­men­ci.50-59 Yaş: 1. Ab­dul­lah Yıl­maz, 2. İs­ma­il Çam, 3. Sa­lih Öz­türk. 60-69 Yaş: 1.Ke­mal Top­gül, 2.Ali Ku­yuk, 3.Na­zım Ay­doğ­du.70 Yaş ve Üs­tü. 1.Sa­im Çi­lin­gir.
Ya­rış­la­rın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan Sa­at Ku­le­si Hür­ri­yet Park Mey­da­nı’nda ger­çek­le­şen ödül tö­re­ni ile de­re­ce­ye gi­ren spor­cu­lar ma­dal­ya ve pa­ra ile ödül­len­di­ril­di.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2018, 10:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER