Abdullah Yılmaz’dan çifte şampiyonluk

İl Özel İdarespor sporcusu Abdullah Yılmaz İzmir’de yapılan Türkiye Masterler Pist Şampiyonası’nda beş ve on bin metrelerde iki altın madalya kazandı.

Abdullah Yılmaz’dan çifte şampiyonluk

HA­LİL ÖZ­TÜRK
İl Özel İda­res­por’dan Ab­dul­lah Yıl­maz Mas­ter­ler Tür­ki­ye At­le­tizm Şam­pi­yo­na­sı’nda iki al­tın ma­dal­ya­nın sa­hi­bi ol­du.
1-2 Ey­lül ta­rih­le­ri ara­sın­da İz­mir’de ya­pı­lan Mas­ter­lar Tür­ki­ye At­le­tizm Şam­pi­yo­na­sı’nda ya­rı­şan İl Özel İda­res­por ku­lü­bü spor­cu­su Ab­dul­lah Yıl­maz her iki gün­de 5000 ve 10000 met­re ka­te­go­ri­le­rin­de ya­rış­tı ve iki al­tın ma­dal­ya ka­za­na­rak bü­yük bir ba­şa­rı­ya im­za at­tı.


Ab­dul­lah Yıl­maz, Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sın­da ka­zan­dı­ğı ma­dal­ya­lar ile bir­lik­te İl Özel İda­res­por Baş­ka­nı Ne­cat Ya­zı­cı’yı zi­ya­ret et­ti. Zi­ya­ret sı­ra­sın­da ko­nu­şan Ab­dul­lah Yıl­maz bu ba­şa­rı­da ken­di­le­ri­ne her za­man bü­yük des­tek ve­ren İl Özel İda­re Ge­nel Sek­re­te­ri Re­cep Çıp­lak ve Ku­lüp Baş­ka­nı Ne­cat Ya­zı­cı’ya te­şek­kür et­ti. Yıl­maz he­de­fi­nin bun­dan son­ra­ki ya­rış­lar­da da ku­lü­bü­nü ve Ço­rum’u en gü­zel şe­kil­de tem­sil et­mek için elin­den ge­len mü­ca­de­le­yi ve­re­ce­ği­ni söy­le­di.


İl Özel İda­res­por Baş­ka­nı Ne­cat Çıp­lak ise Ab­dul­lah Yıl­maz’ın el­de et­ti­ği bu ba­şa­rı­dan duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek ken­di­si­ni kut­la­dı. Ku­lüp ola­rak el­le­rin­de­ki im­kan­lar öl­çü­sün­de spo­ra kat­kı ver­me­ye de­vam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2018, 11:20
YORUM EKLE
YORUMLAR
osmana ga
osmana ga - 4 yıl Önce

haberi yazarken az dikkatli olun kim ne iş yapıyor bi bakın. sekreter kim klub baskanı kim

SIRADAKİ HABER