Abuzer sezonu kapattı

Bileğini burkan Abuzer bugün Kayseri’de Sinan Karoğlu’na muayene olacak. Tecrübeli futbolcunu şiddetli burkulma nedeni ile ödem ve iç kanama meydana geldiği ve ligin kalan üç maçında forma giymesinin zor olduğunu belirtildi.

Abuzer sezonu kapattı

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’a bir şok ha­ber da­ha. Abu­zer se­zo­nu ka­pat­tı. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kı­mın tec­rü­be­li fut­bol­cu­su Abu­zer ön­ce­ki gün ya­pı­lan ça­lış­ma­da bi­le­ği­ni şid­det­li bir şe­kil­de burk­tu. Abu­zer’in se­zo­nu ka­pat­tı­ğı öğ­re­nil­di.
Düz­yurt­spor ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­ren Ço­rum Be­le­di­yes­por’un ön­ce­ki gün ya­pı­lan an­tren­man­da iki­li mü­ca­de­le sı­ra­sın­da bi­le­ği­ni şid­det­li bir şe­kil­de bur­kan Abu­zer ça­lış­ma­yı ya­rı­da bı­rak­tı.
Ma­sör Ali Kö­se­er, Abu­zer’in bi­le­ğin­de şid­det­li bir burk­ma­ya bağ­lı ödem ve iç ka­na­ma ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Kö­se­er, Abu­zer’in bu­gün Kay­se­ri’ye gi­de­rek Prof Dr. Si­nan Ka­ra­oğ­lu’na mu­aya­ne ola­ca­ğı­nı ve çe­ki­le­cek MR so­nuç­la­rı­na gö­re du­ru­mu­nun net­lik ka­za­na­ca­ğı­nı söy­le­di.
Abu­zer’in bi­le­ğin­de­ki şid­det­li burk­ma ne­de­ni ile te­da­vi ve ödem da­ğıt­mak için yak­la­şık üç haf­ta­lık bir sü­re ge­çe­ce­ği bu ne­den­le tec­rü­be­li fut­bol­cu­nun se­zo­nu ka­pat­tı­ğı be­lir­til­di.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2018, 14:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER