‘Acele etmiyoruz, hata yapmak istemiyoruz’

Çorum Belediyespor Genel Kaptanı Mehmet Akif Tatlı transferde acele etmediklerini doğru isimleri kadroya katmak için titiz bir çalışma yaptıklarını söyledi. Piyasanın çok yüksek olduğunu takım içi dengeleri bozmadan hedefe götürecek isimleri kadrolarına katmak için çaba gösterdiklerini belirten Tatlı ‘Taraftarlarımız inançlarını ve güvenlerini kaybetmesinler özlenen Çorum Belediyespor’u sezonun ilk haftasından itibaren sahada göreceğiz’ dedi.

‘Acele etmiyoruz, hata yapmak istemiyoruz’

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por Ge­nel Kap­ta­nı Meh­met Akif Tat­lı, bay­ra­mın bit­me­siy­le bir­lik­te trans­fer ça­lış­ma­la­rı­na hız ver­dik­le­ri­ni ve bu kap­sam­da lis­te­le­rin­de yer alan isim­ler­le gö­rüş­me­le­rin sür­dü­ğü­nü söy­le­di.

Ka­mu­oyun­da çok sa­yı­da fut­bol­cu is­mi­nin do­laş­tı­ğı­nı, bu isim­le­rin bü­yük bir ço­ğun­lu­ğu­nun ger­çek dı­şı ol­du­ğu an­cak gö­rüş­me yap­tık­la­rı isim­le­rin trans­fe­ri ger­çek­le­şe­ne ka­dar açık­la­ma yap­ma­yı uy­gun gör­me­dik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Meh­met Akif Tat­lı, Ço­rum’a ya­kı­şır bir kad­ro kur­mak adı­na in­ce ele­yip sık do­ku­duk­la­rı kay­det­ti.

Alı­na­cak fut­bol­cu­la­rın fut­bol ka­li­te­si­nin ya­nı sı­ra ki­şi­lik ve ka­rak­ter ola­rak da ku­lüp ya­pı­sı­na uy­gun ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­zen Tat­lı, açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da şu gö­rüş­le­re yer ver­di; ‘Trans­fer sü­re­ci bir ku­lüp için en az sa­ha­da oy­na­nan fut­bol ka­dar önem­li bir sü­reç. Her tür­lü den­ge­yi gö­zet­mek, en ufak ay­rın­tı­sı­na ka­dar adı ge­çen isim­le­ri ir­de­le­mek zo­run­da­sı­nız. İş­te bu nok­ta­da biz de lis­te­miz­de bu­lu­nan oyun­cu­lar­la ge­rek­li gö­rüş­me­le­ri ya­pı­yor, yi­ne bu­nun­la bir­lik­te pi­ya­sa şart­la­rı­nı ya­kın­dan ta­kip edi­yo­ruz.

Ke­sin­lik­le trans­fer ya­pı­yor de­dirt­mek için her gün bir isim­le an­la­şıp ka­mu­oyun­da sük­se yap­mak gi­bi bir der­di­miz yok. Biz, bi­ze ya­kı­şan ve bi­zi he­de­fe gö­tü­re­cek isim­le­ri bün­ye­mi­ze kat­mak için uğ­raş ve­ri­yo­ruz. Ta­raf­tar­la­rı­mız­dan is­te­ğim, asıl­sız ha­ber­le­re iti­bar et­me­den sa­bır­lı bir şe­kil­de bek­le­me­le­ri ve bi­ze olan gü­ven duy­gu­la­rı­nı yi­tir­me­me­le­ri. İn­şal­lah her­ke­sin öz­lem­le bek­le­di­ği Ço­rum Be­le­di­yes­por’u se­zo­nun baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te ke­yif­le iz­le­ye­ce­ğiz’ de­di.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2018, 11:49
YORUM EKLE
YORUMLAR
Veli
Veli - 3 yıl Önce

Yeni seçildiniz sanırım bu göreve daha önce YETKİN ve KENAN vardı bakınız sevgili kardeşim adam gibi transfer yapmalısınız, alt yapıdan en az 2 kişi takıma hemen monte etmelisiniz iki-üç yılda enkaz 5-6 futbolcu kazanılır maalesef bu yapılmadı Trilyonlar boşa gitti hep ve artık şu şöyle bu böyle falan gibi mahazeret olmadan bu takım direk ŞAMPİYON yapmalısınız bıktık masal dinlemekten birde artık ZEKİ GÜL bu işe katılmamalı adam yıllardır başarısız trilyonları sokağa attı resmen sadece bitmez FİNAL oynattı tek başarısı O....bu takımı ya şampiyon yapın yada bırakın işi iyi yapacaklara

Amir tosun
Amir tosun - 3 yıl Önce

Veli rumuzlu kardeşim ağzına sağlık Trilyonlar sokağa atıldı yada birilerini götürdü bilinmez ama ortada BAŞARISIZLIK olduğu kesin bu harcanan paralar belediye tarafından insanlar için kent için kullanılsaydı çorumumuza daha iyiydi alt yapıya önem verilmezse yönetimler işin ehline verilmezse Yine olacağı Trilyonlar çöpe veya birilerinin cebine gider şuana kadar ortada başarı YÖK biftek Eskişehir’de FİNAL var o işte..bu yıl şampiyonluk istiyoruz sn yöneticiler ve FATİH ÖZTÜRK ya var olun yada yel olun yapamazsanız bu işi

Çorumum
Çorumum - 3 yıl Önce

Bunlardan bişey olmaz başkana bi bakın adam ihale işiyle uğraşan birisiymiş yönetime bir bakın aralarında birkaç kişi iyi diğerlerinde ihaleci birde PEMPE çeketli kırmızı ayakkabılı bir arkadaş varki deme gitsin gülünç bi tip futbolcu oğuzhanımızda ne güzel başarısızlıklar içinde bir hocayı getirmiş FUTBOLCU hoca mı getirir yahu genel kaptan A.. kendini zor yönetiyor zaten ya alt yapıya önem de YÖK zaten bunlar bizi şampiyon yapabilirmi inşAllah ama hiç umut yok yine boşa gidiyor Trilyonlar gibi

SIRADAKİ HABER