AHL Park AVM’de Basketbol’lü 23 Nisan şenliği

Çorum Fenerbahçe Basketbol okulu tarafından AHL Park AVM’da düzenlenen 23 Nisan çocuk basketbol şenliğinde hem çocuklar hemde veliler hünerlerini sergilediler. Tüm veliler ve çocuklara madalya verildi. AHL Park AVM Pazarlama ve İnsan Kaynakları Müdürü Seda Kasapoğlu aynı şenliğin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında da düzenlenmesi halinde katkı vereceklerini söyledi.

AHL Park AVM’de Basketbol’lü 23 Nisan şenliği

YÜK­SEL BA­SAR

Ço­rum Fe­ner­bah­çe Bas­ket­bol Oku­lu ta­ra­fın­dan AHL Park’ta dü­zen­le­nen 23 Ni­san Bas­ket­bol şen­li­ği­ne yo­ğun il­gi. 23 Ni­san kut­la­ma­la­rı­nın ar­dın­dan AHL Park’ta ku­ru­lan bas­ket­bol po­ta­sın­da mi­nik­ler hem bas­ket­bol oy­na­mak hem­de hü­ner­le­ri­ni ser­gi­le­me fır­sa­tı bul­du­lar. Spor­cu­la­rın ya­nı sı­ra ve­li­le­rin­de bü­yük il­gi gös­ter­di­ği şen­lik­te hem spor­cu­lar hem­de ve­li­le­ri hoş­ca va­kit ge­çir­di­ler.

Mi­nik­le­rin gös­te­ri maç­la­rı­nın ar­dın­dan ise ve­li­ler­da hü­ner­le­ri­ni ser­gi­le­di ve drip­ling ile şut ya­rış­ma­sı yap­tı­lar. Ge­rek mi­nik­le­rin gös­te­ri maç­la­rı­na ka­tı­lan spor­cu­la­ra ge­rek­se ve­li­le­re ka­tı­lım­la­rı ne­de­ni ile gü­nün anı­sı­na bi­rer ma­dal­ya he­di­ye edil­di.

Tö­ren so­nun­da ise 23 Ni­san kut­la­ma­sı için ge­rek­li des­te­ği ve­ren AHL Park AVM Pa­zar­la­ma ve İn­san Kay­nak­la­rı Mü­dü­rü Se­da Ka­sa­poğ­lu’na Ço­rum Fe­ner­bah­çe Bas­ket­bol Oku­lu an­tre­nör­le­ri ta­ra­fın­dan gü­nün anı­sı­na Fe­ner­bah­çe tşör­tü he­di­ye edil­di. Se­da Ka­sa­poğ­lu ise an­tre­nör­le­re te­şek­kür ede­rek ben­zer bir et­kin­li­ğin 19 Ma­yıs Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı Kut­la­ma­la­rın­da ya­pıl­ma­sı ha­lin­de des­tek ver­me­ye ha­zır ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2018, 20:57
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER