Alkan tamam kulübü ile görüşmeler sürüyor

Ço­rum Be­le­di­yes­por bir se­zon ön­ce for­ma­sı gi­yen Ya­kup Al­kan ile bü­yük oran­da an­laş­tı­ğı öğ­re­nil­di. Fut­bol­cu­nun bon­ser­vi­si­ni elin­de bu­lun­du­ran Ye­ni Ma­lat­yas­por ile gö­rüş­me­le­rin sür­dü­ğü ve an­laş­ma­nın ya­kın ol­du­ğu be­lir­til­di. Tec­rü­be­li gol­cü­nün önü­müz­de­ki gün­ler­de res­mi im­za­yı at­ma­sı bek­le­ni­yor.

Alkan tamam kulübü ile görüşmeler sürüyor

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da dış trans­fer­de ca­mi­anın ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı ve çok is­te­di­ği Ya­kup Al­kan ko­nu­sun­da olum­lu ge­liş­me­ler var.  Ye­ni Ma­lat­yas­por’un bon­ser­ve­si­ni elin­de bu­lun­dur­du­ğu Ya­kup Al­kan iki se­zon ön­ce Me­ne­men Be­le­di­yes­por’da hiç bir var­lık gös­te­re­me­den gel­di­ği Ço­rum Be­le­di­yes­por’da gös­ter­di­ği per­for­mans ile bü­yük be­ğe­ni top­la­mış­tı.

Ba­şa­rı­lı per­for­man­sı­nın ar­dın­dan geç­ti­ği­miz se­zon için Ço­rum Be­le­di­yes­por ile an­la­şa­ma­yan ön­ce Ye­ni Or­dus­por’a trans­fer olan an­cak bek­le­di­ği or­ta­mı bu­la­ma­yın­ca trans­fe­rin sön gün­le­rin­de Di­yar­be­kirs­por’a ge­çen Ya­kup Al­kan bu ta­kım­da da bek­le­ne­ni ve­re­me­di ve kö­tü bir se­zo­nu ge­ri­de bı­rak­tı.

Ye­ni se­zon­da for­vet mev­ki­ine iyi bir isim kat­mak is­te­yen Ço­rum Be­le­di­yes­por es­ki fut­bol­cu­su ile te­ma­sa geç­ti. Ya­kup Al­kan ile ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin olum­lu geç­ti­ği öğ­re­nil­di. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım tek­li­fi­ni sun­da Ya­kup Al­kan’da is­te­di­ği ra­ka­mı. An­laş­ma­nın müm­kün gö­rün­dü­ğü iki ta­ra­fın an­laş­ma­sı­nın ya­kın ol­du­ğu öğ­re­nil­di.

Bu trans­fer­de tek so­run ola­rak gö­rü­len Ye­ni Ma­lat­yas­por’un is­te­di­ği bon­ser­vis üc­re­ti. Sa­rı Kır­mı­zı­lı Ku­lü­bün is­te­di­ği bon­ser­vis ra­ka­mı için Ço­rum Be­le­di­yes­por yö­ne­ti­mi­nin gi­ri­şim­le­ri­ni sür­dür­dü­ğü ve an­laş­ma sağ­lan­ma­sı ha­lin­de önü­müz­de­ki gün­ler­de res­mi im­za­nın atıl­ma­sı bek­le­ni­yor.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2018, 10:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER