Alp Dilek Dünya üçüncüsü

Dünya Otizm Festivali bünyesinde düzenlenen 400 metre koşusunda Çorumlu sporcu Alp Dilek üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Festivale 32 ülkeden sporcular katılırken Türkiye’den katılan tek üniversite ise Hitit Üniversitesi oldu.

Alp Dilek Dünya üçüncüsü

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Dün­ya Otizm Fes­ti­va­li 400 met­re ko­şu­sun­da Ço­rum’lu spor­cu Alp Di­lek üçün­cü ola­rak bronz ma­dal­ya ka­zan­dı.

23-27 Ni­san ta­rih­le­rin­de Alan­ya’da ya­pı­lan ve 32 ül­ke­den ka­tı­lı­mın ol­du­ğu Ulus­la­ra­ra­sı Dün­ya Otizm Fes­ti­va­li­ne ili­miz Hi­tit Üni­ver­si­te­si Spor Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Fa­ruk Ya­ma­ner ile öğ­re­tim gö­rev­li­le­ri ve Otizm­li ço­cuk­lar ka­tıl­dı­lar.

Fes­ti­va­le Tür­ki­ye ge­ne­lin­den ka­tı­lan tek Üni­ver­si­te­si Hi­tit olur­ken De­kan Fa­ruk Ya­ma­ner bir­de su­num yap­tı.  "Otizm ve Ha­re­ket Eği­ti­mi" ad­lı su­nu­mu ile bü­yük be­ğe­ni il­gi top­la­yan Ya­ma­ner fay­da­lı bil­gi­ler ver­di.

İkin­ci gün­de ya­pı­lan ve 32 ül­ke­den spor­cu­la­rın ka­tıl­dı­ğı 400 met­re ya­rış­ma­sın­da Ço­rum’dan Alp Di­lek üçün­cü ola­rak ma­dal­ya ve ku­pa ka­zan­dı. Hi­tit Üni­ver­si­te­si Spor Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Fa­ruk Ya­ma­ner, fes­ti­va­lin son de­re­ce ya­rar­lı geç­ti­ği­ni söy­le­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER